ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

ספר תקציב רגיל ופיתוח 2022 לשנת

תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2022 תוכן העניינים  דבר ראש העיר  דבר מנכ"ל העירייה  דבר גזבר העירייה ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ניתוח התקציב הרגיל לפי :

o מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים 2018-2022 ) o מסגרת משרד הפנים – הכנס ות (לשנים 2018-2022 ) o תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים 2018-2022 ) o תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים 2018-2022 )

 תרשימים:

התפלגות תקציב הכנסות 2022 כולל מותנה

o

o התפלגות תקציב הכנסות 2022 לא כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה

o הת פלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה

o הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2022 כולל מותנה o הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2022 לא כולל מותנה o התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2018-2022

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ה תקציב הרגיל ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  מטרות ו יעדים ודברי הסבר : o מנכ"ל העירייה o מינהל כללי o מינהל כספים o מינהל משאבי אנוש

o מינהל הנדסה o מינהל החינוך o מינהל השירותים החברתיים o מינהל התפעול

 תקצי ב פיתוח: o ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2021 ושנים קודמות

o תקציב פיתוח לשנת 2022 o שחרורי תקציב פיתוח 2021 o ניהול פרוייקטים

ד בר מנכ"ל העירייה

תקציב העירייה משפיע על איכות חייהם של כל תושבי אשדוד והבאים בשעריה. ולכן, אנו רואים חשיבות מהמעלה הראשונה במעורבות הציבור, בהליכי גיבוש ואישור תקצי ב העירייה. מזה כשנתיים, מיד עם תחילתה של תקופת "משבר הקורונה" , התחדד ביתר שאת הצורך לטפל בחוליות החלשות והמוחלשות בחברה האשדודית. התובנה – " שחוזקה של השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה בה"! חייבה היערכות מחדש בכל מה שנוגע ל :זיהוי, איתור, מיפוי והכרה בסל שירותים - מותאם לחוסן האישי ולצרכים של אוכלוסיות המטרה. רק טבעי הוא , שהציר המרכזי בחזון ראש: ד"ר יחיאל לסרי, הינו חוסן קהילתי ועידוד הקהילתיות. במטרה לסייע בבניית קהילה עירונית תוסס ת ובעלת חוסן קהילתי , תוך פיתוח הסולידריות החברתית והאחריות החברתית , של חברי הקהילה בינם לבין עצמם ובינם לבין קהילות אחרות בעיר. כל תוכניות העבודה ייועדו לחזק את הקשר והמגע עם התושב, כתושב וכחבר בקהילות. אנו מתכוונים להגדיר מחדש את כל מערכות הקשרים שלנו עם התושב, תוך שימת דגש על היותנו שלוחיו של התושב . התושב מצפה שנעשה שליחותנו בשקיפות, זמינות, ידידותיות ושוויוניות. בכוונתנו להפוך כל אבן, בכדי להקטין הקשיים והביורוקרטיות הקיימות, במגעו היום יומי של התושב עם הרשות. התחייבות זאת מחייבת אותנו כארגון, לאמץ את החדשנות והיזמות כערך מוביל בעשייה הארגונית, ויצירת אקלים ארגוני, המעודד התמודדות עם האתגרים העומדים בפנינו, בצורה חדשנית ויצירתית תוך שימת דגש על מתן שרות מיטבי לתושבים. קצב החיים האינטנסיבי ועוצמת השינויים בעולם המדיה, התקשורת, הרשתות החברתיות והשירותים הדיגיטליים - בעידן משבר הקורונה, מ ציבים בפנינו אתגר ענק למול ציפיות התושבים לקב לת שירות מיטבי, מקוון ובזמן אמת, ולהיות מעודכנים בנעשה בעיר.

אילן בן-עדי מנכ"ל העירייה

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2022

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2022

מגפת הקורונה אשר בעת הגשת תקציב זה עדיין ל א הסתיימה מעמידה אתגר משמעותי לגבי היכולת לתת תחזית הכנסות נכונה ובניית תקצי ב בהתאם לתכנית עבודה מסודרת כפי שאנו עובדים מאז ומתמיד . ב מצב אי וודאות זה נ דרש מעקב צמוד אחר ההכנסות בפועל ו גמישות תקציבית בנושא ביצוע ההוצאות. מגפת הקורונה כידוע גרמה בשלב הראשון להאטה כלכלית משמעותית בכל רחבי העולם ולאחר מכן לחזרה לצמיחה . יחד עם זאת איר ועי הימים האחרונים מלמדים שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא ולכן גם כעת קשה לחזות האם הכלכלה תיפגע שנית ומה השפעתה על הכנסות העירייה. לאור זאת נבנה התקציב ה רגיל בהנחה כי העירייה חזרה למסלול גביה של הכנסות רגילות ללא השפעה של מגפת הקורונה. משמעות הנחה זו היא תחזית הכנסות אופטימית ומבוססת על מגמת ההתאוששות של החודשים האחרונים. ב מצב עניינים זה אנו מחו יבים בגמישות ניהולית ו תקציבית. נידרש לבצע מעקב צמוד אחר ההכנסות וההוצאות בשנה זו יותר מכל שנה אחרת. ככל שההכנסות יהיו גבוהות נוכל לאפשר גם את שחרור ה תקציבים המותנים לפעולה. במידה וההכנסות יהיו קטנות מהצפי נידרש לעצור ולהקפיא פעילויות בהתאם. בהחלט יתכן כי חלק מהפעולות המתוקצבות בבסיס לא תתאפשר הפעלתם ומצד שני פעילויות שהוכנ סו ל מותנה כן יתאפשרו. לחלופין יתכן ונשחרר מותנים כנגד הקפאות בסעיפים אחרים.

סה"כ התקציב הרגיל בזאת הינו על סך 1,951,975,500 .₪ תקציב ה בסיס עומד על 1,870,350,600 ₪ בתוספת תקציב מו תנה בסך 72,624,900 .₪

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון .

רקע: תקציב 2022 מתאפיין בתקצוב הכנסות באופן זהיר ב השוו אה לשני ם קודמו ת לפני תקופת הקורונה וכן תקצוב הוצאות על בסיס תקציב 2021 בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. ההכנסות עודכנו בזהירות על בסיס ביצועי 2021 ושנים קודמות קודם תקופת הקורונה בהתאמה לביצועים השונים ופוט נציאל ההכנסות לגביה. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2021 בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2022 על סך 180 מליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגת י במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2021 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2021 התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מו ינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2022 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ 635- אלש"ח ל- 644 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב .1.5% תקציב הוצאות בגין פרעון מלוות גדל מ- 88 אלש"ח ל- 95 אלש"ח. – עליה של . 8% סך ה תקציב הרגיל לשנת 2022 כולל מותנה הינו ע"ס 1,951,975,500 .₪ בתקציב 2022 התחשבנו בתקופה שלאחר הקורונה – חזרה לשגרה, ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב עלה מ- 788 אלש"ח ל 835 - אלש"ח. העלי ה מוסברת בהתאם לביצועי 2021 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.92% צפי גידול שטחי חיוב של כ 2- אחוז (כולל הצמדה) . האומדן נקבע לפי חישוב שבוצע בתחילת אוגוסט ובהפחתת צפי הנחות. התקציב עלה מ- 112,200 אלש"ח ל- 124,300 אלש"ח. (כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי.) העליה מ- 91 ל- 104,500 א לש"ח בסעיף הנחות לזכאים מספר סעיף 115.100 . האומדן נקבע לפי צפי בהתבסס על נתוני שנת 2021 הנחות זכאים כ 90 - מלש"ח והנחות מוסדות ממשלה כ- 14 מלש"ח. התקציב מתייחס לכ ל ההנחות עפ"י חוק לרבות נכס ריק ו כן הנחות ממשלה . תקציב בסיס - 1,879,350,600 .₪ תקציב מותנה - 72,624,900 .₪ סה"כ תקציב כולל – 1,951,975,500 .₪ הנחות ארנונה :

חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ - 415,541 אלש"ח ל- 420,410 אלש"ח סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ 452 - אלש"ח. גידול של 11% ביחס לתקציב 2021 , התאמה לבי צועי 2021 ושנים קודמות לפני הקורונה משנת 2019 ומטה. התוספות העיקריו ת הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית מ שרד החינוך והסכמים קיבוציים ו כן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד , תגבור פעול ות לתקופת שגרה לאחר קורונה כגון סל תרבות, קרן קרב. רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוגוסט 2021 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ 229 – א לש"ח מתוכם כ 209 – א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד , והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן מ 635 - ל- 644 א לש"ח בהתא ם לביצועי 2021 וב תוספת זחילת שכר . 1.5% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות :

התקציב בשנת 2021 היה 87,746 אלש"ח לעומת 94,606 אלש"ח בשנת .2022 העליה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל וצפי ללקיחת הלוואות בסך של 180 א לש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2022

רווחה: התקציב בשנת 2022 הינו ע"ס 317,993 אלש"ח.

תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה 2.5 א לש"ח כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. השנה נכלל סכום הרזרבה בסעיף אחד 982.960 רזרבה לפעולות.

חינוך: התקציב גדל מ 651,074 אלש"ח ל- 664,304 אלש"ח - גידול של .2%

מינהל תפעול: פעולות- סך התקציב בשנת 2022 מסתכם ב 179 - אלש"ח לעומת 166 א לש"ח בשנת – 2021 גידול של . 7% עיקר הגידול נובע מהרחבת פ עילות הניקיון והאשפה.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2022 הינו מאוזן ע"ס 1,951,975,500 ₪

הכולל תקציב מותנה על סך 72,624,900 .₪

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2022 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ו בהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות .

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים , למנהלת אגף הגביה , למנהל אגף החשבות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות , ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת .

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2022

2022

2018

2019

2020

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ ביצוע

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

משכורות ושכר כללי

14%

234,392

15%

252,450

254,309

14%

250,461

260,548

15%

194,234

268,653

15%

276,567

14%

276,567

24%

390,399

23%

404,550

464,058

21%

356,053

408,655

21%

261,441

428,921

22%

421,976

23%

470,866

פעולות כלליות

38%

624,791

38%

657,000

718,367

35%

606,514

669,203

36%

455,675

697,574

37%

698,543

37%

747,433

סה"כ

17%

286,418

18%

298,646

300,624

18%

296,621

309,675

18%

229,765

314,718

17%

316,487

16%

316,487

שכר חינוך

17%

270,483

16%

278,221

313,995

15%

267,946

310,997

15%

192,343

336,226

17%

324,855

18%

347,817

פעולות חינוך

34%

556,901

34%

576,867

614,619

33%

564,567

620,672

33%

422,108

650,944

34%

641,342

34%

664,304

סה" כ חינוך

3%

43,779

3%

45,004

45,663

3%

47,712

51,520

3%

37,017

51,908

3%

50,817

3%

50,817

שכר רווחה

14%

223,553

14%

231,577

272,945

13%

229,608

259,486

14%

174,781

263,172

14%

266,403

14%

267,176

פעולות רווחה

17%

267,332

17%

276,581

318,608

16%

277,320

311,006

17%

211,798

315,080

17%

317,220

17%

317,993

סה" כ רווחה

5%

77,868

5%

83,992

84,331

5%

85,274

93,172

5%

64,440

87,746

5%

94,606

5%

94,606

פרעון מלוות

0%

7,042

0%

6,455

8,040

0%

6,519

7,440

0%

5,263

7,340

0%

7,040

0%

7,040

מימון

6%

104,227

6%

103,670

102,120

11%

193,073

195,864

9%

108,907

108,200

7%

120,600

7%

120,600

הנחות בארנונה

100%

1,638,161

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,733,267

1,897,357

100%

1,268,191

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,951,976

סה" כ תשלומים

עודף/ גרעון

702

211

161

-2,491

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2018

2019

2020

2021

2022

2022

הכנסות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

46%

752,178

46%

780,979

785,900

38%

657,415

692,416

45%

567,532

788,500

45%

832,222

43%

835,222

ארנונה

7%

108,262

6%

107,500

106,120

11%

196,860

199,964

9%

111,889

112,200

7%

124,300

6%

124,300

הנחות בארנונה

0%

241

0%

223

180

0%

174

140

0%

114

140

0%

150

0%

150

מים

13%

213,850

12%

204,435

243,055

10%

164,334

210,425

9%

119,970

201,623

12%

223,711

12%

225,226

יתר עצמיות

21%

344,441

22%

373,354

389,046

23%

392,003

401,394

24%

300,208

416,411

22%

408,760

22%

420,410

משרד החינוך

11%

178,408

11%

186,666

219,853

11%

193,410

211,549

11%

139,764

207,420

11%

209,374

11%

209,374

משרד הרווחה

1%

21,271

1%

28,571

29,433

1%

17,978

24,961

1%

14,930

29,681

1%

29,704

1%

29,964

משרדים אחרים

מילוות למיחזור ואיזון

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

4,173

0%

-

-

0%

2,021

2,000

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים כלליים

מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה

0%

-

1%

10,599

1,200

0%

7,072

11,865

0%

579

4,199

0%

5,000

0%

8,000

0%

-

0%

2,420

2,420

6%

96,475

94,513

1%

9,818

-

0%

-

0%

-

1%

16,039

1%

10,029

68,878

0%

5,686

48,130

0%

896

106,710

2%

46,130

5%

99,330

תקבולים אחרים

100%

1,638,863

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,733,428

1,897,357

100%

1,265,700

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,951,976

סה" כ תקבולים

תקבולים לפי מקורות הכנסה

2018

2019

2020

2021

2022

2022

הכנסות לפי מקורות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

הכנסה עצמית

60%

967,323

58%

984,653

1,007,609

53%

931,026

991,412

59%

745,985

998,151

57%

1,068,777

55%

1,073,292

גביה ישירה

הכנסות מריבית , שונות ובלתי רגילות

1%

19,686

1%

14,413

73,025

1%

9,780

52,488

1%

6,842

112,346

3%

51,130

5%

104,330

העברה מקרנות פיתוח

6%

103,561

6%

104,100

123,499

6%

83,663

107,175

4%

47,574

98,676

6%

106,606

5%

106,606

67%

1,090,570

65%

1,103,166

1,204,133

60%

1,024,469

1,151,075

64%

800,401

1,209,173

66%

1,226,513

65%

1,284,228

סה"כ

הכנסות ממשלה

השתתפות משרדי ממשלה

33%

544,120

34%

588,591

638,332

34%

603,391

637,904

35%

454,902

653,512

34%

647,838

35%

659,748

מלוות לאיזון ומיחזור

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

-

0%

2,021

2,000

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענק כללי

מענקים מיוחדים

0%

4,173

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים ומיועדים

0%

-

1%

10,599

1,200

0%

7,072

11,865

0%

579

4,199

0%

5,000

0%

8,000

חלף הכנסות עצמיות מארנונה סה" כ הכנסה לפי מקורות

0%

-

0%

2,420

2,420

6%

96,475

94,513

1%

9,818

-

0%

-

0%

-

100%

1,638,863

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,733,428

1,897,357

100%

1,265,700

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,951,976

ניתוח התקציב הרגיל תשלומים לפי סוגי הוצאה

2018

2019

2020

2021

2022

2022

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2021

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

35%

564,589

35%

596,100

600,596

34%

594,794

621,743

35%

461,016

635,279

34%

643,871

34%

643,871

משכורות ושכר

3%

50,791

3%

49,792

60,118

3%

48,524

49,734

3%

26,624

55,720

3%

56,267

3%

59,752

אחזקה ומינהל

0%

7,042

0%

6,455

8,040

0%

6,519

7,440

0%

5,263

7,340

0%

7,040

0%

7,040

הוצאות מימון

30%

486,956

30%

503,189

575,956

26%

447,445

520,328

29%

337,055

563,444

30%

543,054

30%

594,403

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות

27%

445,954

27%

456,286

502,717

32%

546,409

584,438

28%

372,338

502,493

27%

512,613

27%

527,293

0%

4,961

0%

8,751

14,327

0%

4,302

20,502

0%

1,455

14,862

1%

21,900

1%

25,011

5%

77,868

5%

83,992

84,331

5%

85,274

93,172

5%

64,440

87,746

5%

94,606

5%

94,606

פרעון מלוות

100%

1,638,161

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,733,267

1,897,357

100%

1,268,191

1,866,884

100%

1,879,351

100%

1,951,976

סה" כ תשלומים

702

211

161

-2,491

עודף/ גרעון

הצעת תקציב הכנסות ( 2022 כולל מותנה ) באלש"ח

הנחות בארנונה 124,300 6%

מים 150 0%

יתר עצמיות 225,226 12%

משרד החינוך 420,410 22%

ארנונה

הנחות בארנונה

מים

יתר עצמיות

משרד החינוך

ארנונה 835,222 43%

משרד הרווחה

משרד הרווחה 209,374 11%

משרדים אחרים

משרדים אחרים 29,964 1%

מענקים מיועדים

מענקים מיועדים 8,000 0%

תקבולים אחרים 99,330 5%

תקבולים אחרים

הצעת תקציב הכנסות 2022 ( לא כולל מותנה ) באלש"ח

הנחות בארנונה 124,300 7%

מים 150 0%

יתר עצמיות 223,711 12%

משרד החינוך 408,760 22%

ארנונה

הנחות בארנונה

מים

[ שם קטגוריה ] [ערך] 45%

יתר עצמיות

משרד החינוך

משרד הרווחה

משרדים אחרים

משרד הרווחה 209,374 11%

מענקים מיועדים

[ שם קטגוריה ] [ערך] 1%

תקבולים אחרים 46,130 2%

מענקים מיועדים 5,000 0%

תקבולים אחרים

הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2022 ( כולל מותנה ) באלש"ח

הוצאות תפעול 594,403 31%

[ שם קטגוריה ] [ערך] 0%

אחזקה ומינהל 59,752 3%

משכורות ושכר

אחזקה ומינהל

הוצאות מימון

[ שם קטגוריה ] [ערך] 34%

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות 527,293 27%

השתתפויות ותרומות

הוצאות חד פעמיות 25,011 1%

הוצאות חד פעמיות

פרעון מלוות 94,606 5%

פרעון מלוות

הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2022 ( לא כולל מותנה ) באלש"ח

[ שם קטגוריה ] [ערך] 30%

[ שם קטגוריה ] [ערך] 0%

אחזקה ומינהל 56,267 3%

משכורות ושכר

אחזקה ומינהל

הוצאות מימון

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות 512,613 27%

השתתפויות ותרומות

משכורות ושכר 643,871 34%

הוצאות חד פעמיות

הוצאות חד פעמיות 21,900 1%

פרעון מלוות 94,606 5%

פרעון מלוות

הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2022 ( כולל מותנה ) באלש"ח

פעולות רווחה 267,176 14%

משכורות ושכר כללי 276,567 14%

שכר רווחה 50,817 3%

משכורות ושכר כללי

[ שם קטגוריה ] [ערך] 23%

פעולות כלליות

פרעון מלוות

מימון

הנחות בארנונה

שכר חינוך

פעולות חינוך 347,817 18%

פעולות חינוך

פרעון מלוות 94,606 5%

שכר רווחה

שכר חינוך 316,487 16%

מימון 7,040 0%

[ שם קטגוריה ] [ערך] 7%

פעולות רווחה

הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2022 ( לא כולל מותנה ) באלש"ח

פעולות רווחה 266,403 14%

משכורות ושכר כללי 276,567 15%

שכר רווחה 50,817 3%

משכורות ושכר כללי

פעולות כלליות 421,976 23%

פעולות כלליות

פרעון מלוות

מימון

הנחות בארנונה

פעולות חינוך 324,855 17%

שכר חינוך

פרעון מלוות 94,606 5%

פעולות חינוך

שכר חינוך 316,487 17%

שכר רווחה

מימון 7,040 0%

הנחות בארנונה 120,600 6%

פעולות רווחה

התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2018-2022 במלש"ח

2,000

1,952

1,897

1,900

1,867

1,846

1,879

1,800

1,802

1,790

1,785

1,726

1,700

1,685

1,600

1,500

2018

2019

2020

2021

2022

תקציב כולל מותנה

תקציב מקורי

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

1

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 277,000,000.00− 277,000,000− 277,000,000− 128,993,100− 270,000,000− מגורים − גביה שוטפת 1111100100 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

277,000,000.00−

277,000,000− 277,000,000− 128,993,100− 270,000,000− ארנונה כללית למ 1111−− כ לפרק " סה *

12,000,000.00−

12,000,000− 12,000,000− 7,652,700− 8,500,000−

מגורים − גבית פיגורים 1111200100

12,000,000.00−

12,000,000− 12,000,000− 7,652,700− 8,500,000− ארנונה כללית למ 1112−− כ לפרק " סה *

507,000,000.00−

507,000,000− 507,000,000− 219,341,100− 485,000,000−

לא למגורים − גביה שוטפת 1111300100

507,000,000.00−

507,000,000− 507,000,000− 219,341,100− 485,000,000− ארנונה כללית של 1113−− כ לפרק " סה *

39,222,000.00− 3,000,000− 36,222,000− 38,352,000− 21,359,000− 25,000,000− לא למגורים − גבית פיגורים 1111400100

39,222,000.00− 3,000,000− 36,222,000− 38,352,000− 21,359,000− 25,000,000− 835,222,000.00− 3,000,000− 832,222,000− 834,352,000− 377,345,900− 788,500,000−

ארנונה כלל שלא 1114−− כ לפרק " סה * ארנונה כללית 111−−− כ לפרק " סה *

3,700,000.00−

3,700,000− 3,700,000− 1,992,200− 4,000,000− ארנונה מראש ) הנחות מימון 1113000100

3,700,000.00−

3,700,000− 3,700,000− 1,992,200− 4,000,000− הנחות מימון ארנ 113−−− כ לפרק " סה *

104,500,000.00−

104,500,000− 104,500,000− 71,664,500− 91,000,000−

הנחות לזכאים 1115000100

104,500,000.00−

104,500,000− 104,500,000− 71,664,500− 91,000,000−

הנחות לזכאים 115−−− כ לפרק " סה *

16,000,000.00−

16,000,000− 16,000,000− 6,666,800− 17,000,000− הנחות ועדה בגין מצב חומ 1116000100

16,000,000.00−

16,000,000− 16,000,000− 6,666,800− 17,000,000− הנחות ועדה בגין 116−−− כ לפרק " סה *

100,000.00−

100,000−

100,000−

70,800−

200,000−

הנחות ועדה אחרות 1117000100

100,000.00−

100,000−

100,000−

70,800−

200,000− הנחות ועדות אחר 117−−− כ לפרק " סה *

6,384,000−

מענקים כללים ממשרד הפני 1119000910

6,384,000−

119−−− כ לפרק " סה * ארנונות 11−−−− כ לפרק " סה *

959,522,000.00− 3,000,000− 956,522,000− 958,652,000− 464,124,200− 900,700,000−

1,200,000.00−

1,200,000− 1,200,000−

232,900− 1,250,000−

טיפול משפטי / אכיפה 1120000290

1,200,000.00−

1,200,000− 1,200,000−

232,900− 1,250,000−

אגרות 120−−− כ לפרק " סה *

230,000.00−

230,000−

230,000−

120,200−

200,000−

תעודות ואישורים 1121000290

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

2

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 230,000.00− 230,000− 230,000− 120,200− 200,000− תעודות ואישורים 1210−− כ לפרק " סה * 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

66,000.00−

66,000−

66,000−

38,000−

76,300−

העסקת צוער משרד הפנים 1121100910

66,000.00− 296,000.00−

66,000− 296,000−

66,000− 296,000−

38,000− 158,200−

76,300−

הנהלת הגזברות 1211−− כ לפרק " סה *

276,300− תעודות ואישורים 121−−− כ לפרק " סה *

6,000,000.00−

6,000,000− 6,000,000−

311,800− 5,000,000−

אגרת רשיונות לשלטים 1122000290

6,000,000.00− 6,000,000.00−

6,000,000− 6,000,000− 6,000,000− 6,000,000−

311,800− 5,000,000− אגרת רשיונות לש 122000 כ לפרק " סה * 311,800− 5,000,000− אגרת רשיונות לש 122−−− כ לפרק " סה *

12,600,000.00−

12,600,000− 12,600,000− 6,625,000− 12,000,000−

אגרת שמירה 1129001290

12,600,000.00− 12,600,000.00− 20,096,000.00−

12,600,000− 12,600,000− 6,625,000− 12,000,000− 12,600,000− 12,600,000− 6,625,000− 12,000,000− 20,096,000− 20,096,000− 7,327,900− 18,526,300−

אגרת שמירה 129001 כ לפרק " סה * אגרות שונות 129−−− כ לפרק " סה *

אגרות 12−−−− כ לפרק " סה *

94,606,000.00−

94,606,000− 94,606,000− 41,575,000− 86,676,000−

הטלים 1130000800

94,606,000.00−

94,606,000− 94,606,000− 41,575,000− 86,676,000−

היטלים 1300−− כ לפרק " סה *

100,000.00−

100,000−

100,000−

הכנסות עצמיות 1130200420

100,000.00−

100,000−

100,000−

1302−− כ לפרק " סה * היטלים 13−−−− כ לפרק " סה *

94,706,000.00−

94,706,000− 94,706,000− 41,575,000− 86,676,000−

5,000,000.00−

5,000,000− 5,000,000− 2,132,100− 2,951,000−

הכנסות מימון 1160000661

5,000,000.00−

5,000,000− 5,000,000− 2,132,100− 2,951,000−

הכנסות מימון 160000 כ לפרק " סה *

917,500− 1,070,000−

א " חפ − הכנסות מימון 1160001661

917,500− 1,070,000−

160001 כ לפרק " סה *

5,000,000.00− הכנסות מימון 16−−−− כ לפרק " סה * 1,079,324,000.00− 3,000,000− 1,076,324,000− 1,078,454,000− 516,076,700− 1,009,923,300− מיסים ומענק כלל 1−−−−− כ לפרק " סה * 5,000,000− 5,000,000− 3,049,600− 4,021,000−

1,615,000.00−

1,615,000− 1,615,000−

1,615,200−

החזרות מקרנות 1210000590

1,615,000.00− 1,615,000.00−

1,615,000− 1,615,000− 1,615,000− 1,615,000−

1,615,200− 1,615,200−

תברואה 2100−− כ לפרק " סה * תברואה 210−−− כ לפרק " סה *

10,000.00− 127,000.00− 1,075,800.00−

10,000− 127,000−

10,000−

14,500−

10,000− אשפה − מכירת ציוד יסודי 1212300620 127,000− פינוי מכלי מחזור ט − מכרז 1212300650

127,000−

1,075,800− 1,075,800−

1,250,000−

פינוי קרטון 1212300651

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

3

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 500,000.00− 500,000− 500,000− 191,200− 400,000− שונות 1212300652 1,123,200.00− 1,123,200− 1,123,200− 1,123,200− הכנסה ממחזור אריזות 1212300670 12,000.00− 12,000− 12,000− 4,200− 12,000− פינוי פסולת אלקטרונית 1212300690 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

2,848,000.00−

2,848,000− 2,848,000−

209,900− 2,922,200−

שרותי נקיון 212−−− כ לפרק " סה *

175,000.00−

175,000−

175,000−

111,500−

50,000−

פיקוח על עסקים ומוסדות 1213300290

175,000.00− 175,000.00−

175,000− 175,000−

175,000− 175,000−

111,500− 111,500−

50,000− 50,000−

פיקוח על עסקים 2133−− כ לפרק " סה * פיקוח תברואי 213−−− כ לפרק " סה *

800,000.00− 30,000.00− 960,000.00−

800,000− 30,000− 960,000−

800,000− 30,000− 960,000−

383,000− 25,100− 536,400−

806,000− 23,000−

חיסוני כלבים − פיקוח 1214200290 הסגר כלבים בכלבייה 1214200292

500,000− פיקוח בשוו − השתתפות שכר 1214200690 400,000− בדיקות בשר עופות ודגים 1214200910 600,000− החקלאו . מ − סירוס חתולים 1214200960

300,000.00− 60,000.00−

300,000−

300,000− 60,000−

60,000−

67,000−

השתתפות בגין ימי אימוץ 1214200961

2,150,000.00− 2,150,000.00− 6,788,000.00−

60,000− 2,090,000− 2,150,000− 60,000− 2,090,000− 2,150,000−

944,500− 2,396,000− 944,500− 2,396,000−

פיקוח וטרינרי 2142−− כ לפרק " סה * שרות וטרינרי 214−−− כ לפרק " סה *

60,000− 6,728,000− 6,788,000− 1,265,900− 6,983,400−

תברואה 21−−−− כ לפרק " סה *

3,000,000.00− 3,000,000−

3,000,000−

כסוי הוצאות שעת חירום 1229000910

3,000,000.00− 3,000,000− 3,000,000.00− 3,000,000−

3,000,000− 3,000,000−

כיסוי הוצאות לש 229−−− כ לפרק " סה * שמירה ובטחון 22−−−− כ לפרק " סה *

8,000,000.00−

8,000,000− 8,000,000−

8,000,000−

הנדסה − הטלים 1230000800

8,000,000.00−

8,000,000− 8,000,000−

8,000,000− תכנון ובנין עיר 230−−− כ לפרק " סה *

167,000.00−

167,000−

167,000−

36,600−

73,000−

ע " השתתפות שכ 1231000910

167,000.00−

167,000−

167,000−

36,600−

73,000− משרד מהנדס הרשו 231000 כ לפרק " סה *

582,500.00−

582,500−

582,500−

615,500−

התחדשות עירונית 1231001980

582,500.00−

582,500−

582,500−

615,500−

231001 כ לפרק " סה *

1,488,000.00−

1,488,000− 1,488,000−

312,200− 1,405,500−

הסכם גג 1231002980

1,488,000.00− 2,237,500.00−

1,488,000− 1,488,000− 2,237,500− 2,237,500−

312,200− 1,405,500−

231002 כ לפרק " סה *

348,800− 2,094,000− משרד מהנדס הרשו 231−−− כ לפרק " סה *

110,000−

70,700−

110,000−

אגרות תיכנון עיר 1232000220

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

4

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 110,000− 70,700− 110,000− תכנון עיר 2320−− כ לפרק " סה * 110,000− 70,700− 110,000− תכנון עיר 232−−− כ לפרק " סה * 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

110,000.00−

110,000−

אגרות מידע ותכנון 1233100220 אגרת רשיונות בניה 1233100290

12,500,000.00−

12,500,000− 12,500,000− 3,602,800− 10,500,000−

12,610,000.00−

12,610,000− 12,500,000− 3,602,800− 10,500,000− אגרות רשיונות ב 2331−− כ לפרק " סה *

1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

200,000− קנסות מינהליים פיקוח על 1233200290

1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

200,000−

פעקוח על הבניה 2332−− כ לפרק " סה *

2,000.00−

2,000−

2,000−

2,400−

2,000−

תיקון מבנים מסוכנים 1233300290

2,000.00−

2,000−

2,000−

2,400−

2,000− פיקוח על ביניני 2333−− כ לפרק " סה *

14,112,000.00− 24,349,500.00−

14,112,000− 14,002,000− 3,605,200− 10,702,000− רישוי ופיקוח על 233−−− כ לפרק " סה * 24,349,500− 24,349,500− 4,024,700− 20,906,000− תכנון ובנין עיר 23−−−− כ לפרק " סה *

2,373,000.00− 2,030,500.00−

2,373,000− 2,373,000− 2,030,500− 2,030,500−

200−

746,000−

תמלוגים − שילוט 1241000290 ם " הכנסות משצפי 1241000640

895,900− 2,700,000−

4,403,500.00−

4,403,500− 4,403,500−

896,100− 3,446,000− מנהל נכסים ציבו 241−−− כ לפרק " סה *

1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

44,700− 1,000,000−

דמי שימוש במדרכה 1242000410

25,000.00−

25,000−

25,000−

5,400−

25,000− ם בעלי אופי ציבורי " שפפי 1242000420

1,525,000.00−

1,525,000− 1,525,000−

50,100− 1,025,000−

דרכים ומדרכות 242−−− כ לפרק " סה *

300,000.00−

300,000−

300,000−

הכנסות מחיסכון חשמל 1243000690

300,000.00− 300,000.00−

300,000− 300,000−

300,000− 300,000−

תאורת רחובות 2430−− כ לפרק " סה * תאורת רחובות 243−−− כ לפרק " סה *

70,100−

מטה בטיחות עירוני 1244500991

70,100− 70,100− 70,100−

מטה בטיחות עירו 244500 כ לפרק " סה * מטה בטיחות עירו 2445−− כ לפרק " סה * בטיחות בדרכים 244−−− כ לפרק " סה *

380,000.00−

380,000−

380,000−

השתתפות נקיון − עורף הנמל 1247202690

380,000.00− 380,000.00− 380,000.00−

380,000− 380,000− 380,000−

380,000− 380,000− 380,000−

247202 כ לפרק " סה *

חופי רחצה 2472−− כ לפרק " סה *

בריכות ומ , חופים 247−−− כ לפרק " סה *

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

5

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 40,000.00− 20,000− 20,000− 40,000− השתתפות מפעילות חברתית 1249000690 652,400 325,000− קולות ק − איכות סביבה . מ 1249000990 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

40,000.00−

20,000−

20,000−

612,400

325,000−

נכסים ציבוריים 249000 כ לפרק " סה *

300,000.00−

300,000−

300,000−

83,700−

150,000−

נוהל שיפוצניקים 1249001490

300,000.00− 340,000.00− 6,948,500.00−

300,000− 320,000−

300,000− 312,400

83,700− 83,700−

150,000− 475,000−

249001 כ לפרק " סה *

20,000−

נכסים ציבוריים 249−−− כ לפרק " סה * נכסים ציבוריים 24−−−− כ לפרק " סה *

400,000− 6,548,500− 6,296,100− 1,100,000− 4,946,000−

300,000.00−

300,000−

300,000−

75,000−

300,000− שרותי מוקד לתאגיד יובלי 1261000290

300,000.00−

300,000−

300,000−

75,000−

300,000−

מוקד עירוני 261−−− כ לפרק " סה *

25,000.00− 4,500.00−

25,000−

25,000− 4,500−

25,000− 2,500−

שירותי מוקד עירוני 1262000261

4,500−

2,900−

מידע לציבור 1262000420

29,500.00−

29,500−

29,500−

2,900−

27,500−

מידע לציבור 262−−− כ לפרק " סה *

40,000.00−

40,000−

40,000−

שפפים − גיזום עצים 1263000420

40,000.00−

40,000−

40,000−

השתת בהוצאות מו 263−−− כ לפרק " סה *

4,000.00−

4,000−

4,000−

4,000−

תרבות הדיור 1264000610

4,000.00−

4,000−

4,000−

4,000−

תרבות הדיור 264−−− כ לפרק " סה *

1,268,000.00−

1,268,000− 1,268,000−

555,100− 1,045,000− וועדי בתים פיתוח ואחזקת 1266000420

1,268,000.00−

1,268,000− 1,268,000−

555,100− 1,045,000−

ועדים מקומיים 266−−− כ לפרק " סה *

260,000.00− 104,500.00−

260,000− 104,500−

260,000− 104,500−

135,600− 124,500−

260,000− 140,000−

מכירת טפסי מיכרזים 1269000610 הכנסות יחידות סמך 1269000690

364,500.00−

364,500−

364,500−

260,100−

400,000−

הכנסות שונות 269000 כ לפרק " סה *

15,000.00−

15,000−

15,000−

6,900−

25,000−

מועצת נשים 1269003490

15,000.00− 379,500.00− 379,500.00− 2,021,000.00−

15,000− 379,500− 379,500−

15,000− 379,500− 379,500−

6,900−

25,000− מועצת נשים עירו 269003 כ לפרק " סה *

267,000− 267,000−

425,000− 425,000−

הכנסות שונות 2690−− כ לפרק " סה * הכנסות שונות 269−−− כ לפרק " סה *

2,021,000− 2,021,000−

900,000− 1,801,500− שרותים עירוניים 26−−−− כ לפרק " סה *

170,000.00−

100,000−

70,000−

140,000−

69,500−

70,000−

הכנסות מיוזמות 1274700690

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

6

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 311,000.00− 311,000− 311,000− 371,500− נקיון חו − איכות הסביבה . מ 1274700990 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

481,000.00−

100,000−

381,000−

451,000−

69,500−

441,500−

2747−− כ לפרק " סה *

15,000.00−

15,000−

15,000−

7,600−

50,000− הכנסה מיוזמות פארק אשדו 1274900690

15,000.00− 496,000.00− 496,000.00−

15,000−

15,000− 466,000− 466,000−

7,600−

50,000− 491,500− 491,500−

2749−− כ לפרק " סה * 274−−− כ לפרק " סה *

115,000− 115,000−

381,000− 381,000−

77,100− 77,100−

פיתוח כלכלי 27−−−− כ לפרק " סה *

1,300,000.00− 2,000,000.00− 1,800,000.00−

1,300,000− 1,300,000− 2,000,000− 2,000,000− 1,800,000− 1,800,000−

641,400−

800,000−

ע ' פיקוח על חו 1281000290 ש ' קנסות בימ 1281000291

675,500− 2,000,000−

787,600− 1,200,000− אכיפה מנהלית לכל חוקי ה 1281000292

5,100,000.00−

5,100,000− 5,100,000− 2,104,500− 4,000,000− פיקוח על חוקי ע 281000 כ לפרק " סה *

3,000.00−

3,000− 500−

3,000−

10,000− הכנסות מעמלות תושבי חוץ 1281001291

500.00−

500−

1,000−

איזי פארק 1281001295

4,600,000.00− 4,400,000.00− 600,000.00− 7,500,000.00− 17,103,500.00− 22,203,500.00− 22,203,500.00−

4,600,000− 4,600,000− 2,426,200− 3,000,000− הכנסה בגין אכיפה מנהלית 1281001296 4,400,000− 4,400,000− 1,237,400− 2,000,000− פ " באמצעות טלפון סלולרי 1281001297

600,000−

600,000−

183,600−

250,000− סל " באמצעות טלפון סלולרי 1281001298

7,500,000− 7,500,000− 3,194,800− 7,950,000−

שלב רשותי − פיקוח חניה 1281001299

17,103,500− 17,103,500− 7,042,000− 13,211,000−

281001 כ לפרק " סה *

22,203,500− 22,203,500− 9,146,500− 17,211,000− פיקוח על חוקי ע 281−−− כ לפרק " סה *

22,203,500− 22,203,500− 9,146,500− 17,211,000−

פיקוח עירוני 28−−−− כ לפרק " סה * שרותים מקומיים 2−−−−− כ לפרק " סה *

65,806,500.00− 3,575,000− 62,231,500− 65,124,100− 16,514,200− 52,339,400−

4,000,000.00−

4,000,000− 4,000,000−

4,000,000−

חינוך − הטלים 1310000800

4,000,000.00−

4,000,000− 4,000,000−

4,000,000−

חינוך 310−−− כ לפרק " סה *

100,000.00− 600,000.00−

100,000−

100,000−

50,000−

100,000−

התנדבות חברתית 1311000921

600,000− קולות קוראים 1311000926 8,200,000.00− 4,200,000− 4,000,000− 8,200,000− 2,233,300− 5,000,000− א − קולות קוראים קורונה 1311000927 600,000− 7,169,600− 14,000,000−

8,900,000.00− 4,800,000− 4,100,000− 8,900,000− 9,452,900− 19,100,000− 8,900,000.00− 4,800,000− 4,100,000− 8,900,000− 9,452,900− 19,100,000−

מינהל החינוך 3110−− כ לפרק " סה * מינהל החינוך 311−−− כ לפרק " סה *

6,200,000.00− 600,000.00−

700,000− 5,500,000− 6,200,000−

232,400− 6,200,000−

סל תרבות 1312100420

600,000−

600,000−

45,600−

600,000−

י " תכנית שמיד גנ 1312100924

6,800,000.00−

700,000− 6,100,000− 6,800,000−

278,000− 6,800,000− מינהל חינוך הקד 3121−− כ לפרק " סה *

100,000.00−

100,000−

100,000−

42,800−

135,000−

גני חובה חומרי יצירה 1312200921 שכר סייעות / גני חובה 1312200922

15,800,000.00−

15,800,000− 15,800,000− 7,968,200− 16,000,000−

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

7

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 15,900,000.00− 15,900,000− 15,900,000− 8,011,000− 16,135,000− גני ילדים גיל ח 3122−− כ לפרק " סה * 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

47,500,000.00−

47,500,000− 47,500,000− 23,654,100− 47,050,000−

מ ' ילדי סטיה והשלמ / י ' גנ 1312300920

47,500,000.00− 47,500,000.00−

47,500,000− 47,500,000− 23,654,100− 47,050,000− 47,500,000− 47,500,000− 23,654,100− 47,050,000−

גני ילדים טרום 312300 כ לפרק " סה * גני ילדים טרום 3123−− כ לפרק " סה *

18,300,000.00− 3,000,000− 15,300,000− 18,300,000− 8,377,400− 25,000,000−

ח . מ . תוכנית ניצנים צ 1312502920

18,300,000.00− 3,000,000− 15,300,000− 18,300,000− 8,377,400− 25,000,000− 312502 כ לפרק " סה * 18,300,000.00− 3,000,000− 15,300,000− 18,300,000− 8,377,400− 25,000,000− גני מועדון וצהר 3125−− כ לפרק " סה *

1,200,000.00−

1,200,000− 1,200,000−

398,600−

500,000−

גנים − מ . סייעות ח 1312600920

1,200,000.00− 500,000− גני ילדים לחינו 3126−− כ לפרק " סה * 89,700,000.00− 3,700,000− 86,000,000− 89,700,000− 40,719,100− 95,485,000− חינוך קדם יסודי 312−−− כ לפרק " סה * 1,200,000− 1,200,000− 398,600−

17,500,000.00− 13,000,000.00−

17,500,000− 17,500,000− 8,705,800− 17,000,000− 13,000,000− 13,000,000− 6,432,100− 12,000,000−

סייעות / מזכירים / שרתים 1313200920 סייעות כיתתיות רפואיות 1313200922 תכנית שמיד חינוך יסודי 1313200924

666,000.00−

666,000−

666,000−

23,600−

666,000−

31,166,000.00−

31,166,000− 31,166,000− 15,161,500− 29,666,000− בתי ספר יסודיים 313200 כ לפרק " סה *

2,500,000.00−

2,500,000− 2,500,000−

134,600− 2,800,000−

תשלומי ההורים − קרב 1313202420

2,500,000.00−

2,500,000− 2,500,000−

134,600− 2,800,000−

קרב 313202 כ לפרק " סה *

5,350,000.00−

5,350,000− 5,350,000− 1,239,300− 5,350,000− ניהול עצמי ותוספות משרד 1313204920

5,350,000.00−

5,350,000− 5,350,000− 1,239,300− 5,350,000− סיוע ניהול עצמי 313204 כ לפרק " סה *

500,000.00− 500,000.00− 200,000.00−

500,000− 500,000− 200,000−

500,000− 500,000− 200,000−

504,300− 229,100−

400,000− 550,000− 200,000−

חומרים / שיכפולים 1313206920 חינוך . מ − חומרי מלאכה 1313206921 אגרת עולים חדשים 1313206922

52,900−

1,200,000.00−

1,200,000− 1,200,000−

786,300− 1,150,000− שכפולים וחומרים 313206 כ לפרק " סה *

140,000.00−

140,000−

140,000−

140,000−

בחת ספר מנגן 1313208920

140,000.00−

140,000−

140,000−

140,000−

313208 כ לפרק " סה *

5,500,000.00− 1,000,000− 4,500,000− 5,500,000− 5,380,800− 4,000,000−

בס של הקיץ 1313209920

5,500,000.00− 1,000,000− 4,500,000− 5,500,000− 5,380,800− 4,000,000− 313209 כ לפרק " סה * 45,856,000.00− 1,000,000− 44,856,000− 45,856,000− 22,702,500− 43,106,000− בתי ספר יסודיים 3132−− כ לפרק " סה *

20:25 26/12/2021

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2022

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

8

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 28,500,000.00− 28,500,000− 28,500,000− 13,462,700− 23,500,000− מיוחד . סייעות יסודי ח 1313300920 2022 מותנה 22 בסיס לתקציב 022 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 021 מותנה + בסיס

28,500,000.00−

28,500,000− 28,500,000− 13,462,700− 23,500,000−

חינוך מיוחד 313300 כ לפרק " סה *

5,600,000.00− 1,000,000− 4,600,000− 5,600,000− 2,479,700− 4,600,000−

מ " נלוות והזנה חנ 1313301920

5,600,000.00− 1,000,000− 4,600,000− 5,600,000− 2,479,700− 4,600,000− 34,100,000.00− 1,000,000− 33,100,000− 34,100,000− 15,942,400− 28,100,000−

313301 כ לפרק " סה *

חינוך מיוחד 3133−− כ לפרק " סה *

300,000.00− 50,000.00−

300,000− 50,000−

300,000− 50,000−

8,500−

230,000− 15,000−

פנמיות יום יסודי 1313400420 פנמיות יום עיס 1313400421

350,000.00−

350,000−

350,000−

8,500−

245,000−

חוגים לתלמידים 3134−− כ לפרק " סה *

6,950,000.00− שרתים מזכירים 1313500920 14,550,000.00− 1,050,000− 13,500,000− 14,550,000− 6,372,900− 11,300,000− סייעות צמודות כיתתיות ו 1313500922 989,000.00− 989,000− 989,000− 217,200− 989,000− חרדי − תכנית שמיד 1313500924 500,000.00− 500,000− 500,000− 500,000− פרויקטים משותפים 1313500925 4,700,000.00− 4,700,000− 4,700,000− 846,600− 4,900,000− הכנסות משמירה 1313500992 350,000− 6,600,000− 6,950,000− 3,073,500− 6,000,000−

27,689,000.00− 1,400,000− 26,289,000− 27,689,000− 10,510,200− 23,689,000−

חינוך חרדי 313500 כ לפרק " סה *

50,000.00−

50,000−

50,000−

50,000−

פסגה חרדי 1313505920

50,000.00−

50,000−

50,000−

50,000−

313505 כ לפרק " סה *

600,000.00−

600,000−

600,000−

רווחה ושיקום 1313508920

600,000.00−

600,000−

600,000−

313508 כ לפרק " סה *

28,339,000.00− 1,400,000− 26,939,000− 28,339,000− 10,510,200− 23,739,000−

חינוך חרדי 3135−− כ לפרק " סה *

750,000.00−

50,000−

700,000−

750,000−

342,900− 1,000,000− מועדוניות חינוך רוו − שכר 1313600920

750,000.00−

50,000−

700,000−

750,000−

342,900− 1,000,000− חינוך משלים בבת 3136−− כ לפרק " סה *

310,000.00−

310,000−

310,000−

163,700−

260,000− שרתים מזכיר / חוו חקלאיות 1313700920

310,000.00− 310,000.00−

310,000− 310,000−

310,000− 310,000−

163,700− 163,700−

260,000− 260,000−

חוות חקלאיות 313700 כ לפרק " סה * חוות חקלאיות 3137−− כ לפרק " סה * חינוך יסודי 313−−− כ לפרק " סה *

109,705,000.00− 3,450,000− 106,255,000− 109,705,000− 49,670,200− 96,450,000−

300,000.00−

300,000−

300,000−

112,300−

300,000−

אגרת עולים ושתיה 1315202922

300,000.00−

300,000−

300,000−

112,300−

300,000− שכפולים וחומרים 315202 כ לפרק " סה *

Made with FlippingBook Online newsletter creator