ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

מנהל כספים | עיריית אשדוד

ספר תקציב רגיל ופיתוח 2024 לשנת

תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024 תוכן העניינים  דבר ראש העיר  דבר מנכ"ל העירייה  דבר גזבר העירייה ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ניתוח התקציב הרגיל לפי :

2020 - ) 2024

o מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים

2020 - ) 2024

o מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים

2020 - ) 2024

o תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים

2020 - 2024 )

o תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים

 תרשימים:

התפלגות תקציב הכנסות 2024 כולל מותנה

o

o התפלגות תקציב הכנסות 2024 לא כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה

o הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2024 כולל מותנה o הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים 2024 לא כולל מותנה o התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2019 - 2024

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ה תקציב הרגיל ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  מטרות ויעדים ודברי הסבר: o מנכ"ל העירייה o מינהל כללי o מינהל כספים o מינהל משאבי אנוש

o מינהל הנדסה o מינהל החינוך o מינהל השירותים החברתיים o מינהל התפעול

 ת קציב פיתוח: o ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2023 ושנים קודמות

o תקציב פיתוח לשנת 2024 o שחרורי תקציב פיתוח 2023 o ניהול פרוייקטים

דבר מנכ"ל העירייה

ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה משמעותי ורב מערכתי המתקיים מדי שנה ובו

לוקחים חלק מנהלי ועובדי העיריה, משמש אותנו לבחינה מחודשת של תכניות העבודה,

להתאמתן לצרכים המשתנים ולתכנון העתיד ומאפשר לנו קבלת החלטות מושכלת לגבי המענה

המיטבי לכלל צרכי התושבי ם והעיר.

ספר התקציב העמוס מספרים יבשים למראית עין, למעשה מייצג הכרעות ערכיות המאפשרות

לממש הלכה למעשה את תכניות העבודה בתחומים השונים המשיקים לחיי היום יום של תושבי

העיר, המבקרים והעובדים בה.

חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, המהווה מצפן לעשייה העירונית מתמקד בחיזוק החוסן העירוני

והקהילתי. כך גם תכניות העבודה מכוונות לקדם בניית קהילות עירוניות תוססות, בעלות חוסן

גבוה, חיזוק הסולידריות והאחריות ההדדית של חברי הקהילות בינם לבין עצמם ובינם לבין

קהילות אחרות בעיר, זאת מתוך התובנה "שחוזקה של השרשרת היא כחוזק החוליה החלשה

בה".

תחילתה של קדנציה חדשה, לאחר תקופה ארוכה בה אירועים עולמיים, לאומיים ומקומיים

השפיעו באופן דרמטי על המציאות שלנו בכל היבט, מחייבת אותנו בהמשך פיתוח תשתיות

ארגוניות וניהוליות ברמה הגבוהה ביותר , חיזוק המיומנויות הניהוליות , הגברת האפקטיביות

והיעי לות, העמקת השימוש בכלים ניהוליים מדידים לבקרה אחר ביצועים והכל כדי לאפשר

הרחבת מתן מערך שירותים מקיף ואיכותי לתושבים ובשקיפות מלאה.

בכוונתנו להפוך כל אבן בכדי להקטין הקשיים והביורוקרטיות הקיימות, המגע היום יומי של

התושב עם הרשות, וכן במקביל במערכות הפנים ארגוניות.

אילן בן-עדי מנכ"ל העירייה

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2024

הקדנציה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים אשר הקשו על ביצוע תכניות עבודה ותקציב כפי שתוכננו ונדרשה גמישות רבה שהתבטאה בעדכון תחומי ההשקעה שנדרשו בכל עת. בשנים 2020 - 2021 הקורונה שיתקה את המדינה ואת העולם ונדרשנו לבצע התאמות למתן שירותים שונים לתושבי העיר ושנת- 2023 החלה כשנת בחירות והסתיימה במלחמת חרבות ברזל הנמשכת עד ימים אלו. אירועים אלו גרמו לירידה בהכנסות בעירייה והשפיעו על אחוזי הגבייה. מצד שני הסכמי השכר ועליית שכר המינימום שנחתמו הביאו לעלייה בהוצאות השכר הצפויות בהיקף של יותר מ- 100 מלש"ח לעומת מה שתוקצב בתחילת שנת .2023 חלק גדול מהסכמים אלו חל על עובדי הוראה, עובדי בתי ספר ועובדי רווחה מה שהגדיל את אחו ז ההכנסות מתקציבי משרדי הממשלה על חשבון ההכנסות העצמיות, עובדה שמאיימת על הגדרתה של עיריית אשדוד כעירייה איתנה מאחר וירדנו באחוזי ההכנסות העצמיות מתחת ל 62.5% שהינו הרף הנדרש ל רשות איתנה. הוצאות השכר שהאמירו לצד הרחבת שירותים לתושבי העיר לאורך השנים הביאו ל כך שקיים קושי רב לאזן את תקציב 2024 ולכן העירייה נדרשת לתהליכי התייעלות ומיצוי משאבים הן בסעיפי הפעולות בהן בוצעה הקטנה רוחבית והן בתקציב השכר. מאידך, נדרשת העירייה להרחיב את הכנסותיה העצמיות וזאת בכדי להישאר עירייה איתנה ובכך לאפשר לעיר להתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי ממשרדי הממשלה. סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,262,897,800 ש"ח. תקציב ה בסיס עומד על 2,216,228,100 ש"ח בתוספת תקציב מותנה בסך 46,669,700 ש"ח. יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתי נים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון.

רקע: תקציב 2024 מתאפיין בקיצוץ הוצאו ת פעולות גמישות ב- ,15% הכנסות באופן זהיר תקציב 2023 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפ ויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2023 כולל זחילת שכר 3% פרישות עתידיות, עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך ( 2023 עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2024 על סך 200 מי ליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2023 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2023 התקציב הוצג השנה בשנ י טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2024 עודכן על פי המבנה של מ שרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ- 726 אלש"ח ל- 771 א לש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- .3% בהשוואה בין נתוני תקציב מעודכן 2023 לתקציב , 2024 יש להדגיש כי תקציב השכר בשנת 2023 גדל מ- 674 אלש"ח ל- 726 אלש"ח במהלך 2023 עליה של 7.7% הסכמי שכר ועליית ש כר המינימום שנחתמו, בשל אי לקיחת הלוואות בשנת 2023 כמתוכנן תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות קטן מ- 90 אלש"ח ל- 88 אלש"ח. – ירידה של . 2% סך התקציב הרגיל לשנת 2024 כולל מותנה הינו ע"ס .₪ 2,262,897,800 בתקציב 2024 התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה, ליכול ת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2023 כולל מותנה ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב עלה מ- 888 אלש"ח ל- 918 אלש"ח. העלי ה מוסברת בהתאם לביצועי 2023 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.5% צפ י גידול שטחי חיוב של כ- 1% (כולל הצמדה). האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 1 - 2/2024 ובהפחתת צפי הנחות. תקציב בסיס- .₪2,216,228,100 תקציב מותנה- .₪46,669,700 סה"כ תקציב כולל – .₪2,262,897,800

הנחות ארנונה:

התקציב עלה מ- 130,950 אלש"ח ל- 137,050 אלש"ח. (כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי.) הנחות זכאים כול ל הנחות ביטוח לאומי, משרד הביטחון, נכס ריק, פטור מוסדות והנחות נכסי מדינה בסך 119 מיליון . ₪ הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת 2024 בערך כולל של כ- 4 מיליון ₪ חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ- 474,655 אלש"ח ל- 591,484 אלש"ח גידול של 25% יש להדגיש כי במהלך 2023 עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב שכר הסכמים קיבוציים בסך 78 מלש"ח מ- 475 מלש"ח ל- 552 מלש"ח תקציב מעודכן 2023 סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 637 מלש"ח. גידול של 22% ביחס לתקציב מקורי 2023 , התאמה לביצועי 2023 ועדכון תקציב גידול של . 7% בלבד התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית מ שרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי, והסכמים קיבוציים וכן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד, רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוקטובר 2023 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ – 253 א לש"ח מתוכם כ - 228 א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן במהלך 2023 ל - 726 מלש"ח מ- 673 מלש"ח. תקציב 2024 בסך 771 מלש"ח גדל ב- 98 מלש"ח ביחס לתקציב מקורי 2023 בסך 673 מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעדכון במהלך 2023 ובתוספת זחילת שכר של 3% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות:

התקציב בשנת 2023 היה 90,096 אלש"ח לעומת 88,119 אלש"ח בשנת .2024 הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל יש להדגיש כי בשנת 2023 לא נלקחו הלוואות בגובה המתוכנן, מתוך 350 מלש"ח נלקחו 67 מלש"ח צפי ללקיחת הלוואות בסך של 200 מיליון ש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2024

רווחה: התקציב בשנת 2024 הינו ע"ס 353,734 אלש"ח. תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר 2023 של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה כ חלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות. חינוך: התקציב המקורי בשנת 2023 גדל מ 735,551 אלש"ח ל- 825,830 אלש"ח מעודכן 2023 ובשנת 2024 גדל ל – 850,427 אלש"ח - גידול של 12% בשנת 2023 ו- 15% גידול ביחס למקורי. בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות וצמודות ביחס לתקציב מעודכן, תקציב גפן מוסדי ורשותי, תוכנית ניצנים שמירה והסעת תלמידים. השכר המעודכן בחינוך גדל מ- 377,914 אלש"ח בשנת 2023 ל- 400,028 אלש"ח בשנת 2024 גידול של % .6 במהלך שנת 2023 תקציב השכר גדל מ- 333,339 אלש"ח ל- 377,913 אל ש"ח בשל הסכמים קיבוציים גידול של ,11% ו ביחס לתקציב מקורי השכר גדל ה .20% מינהל תפעול: פעולות- סך התקציב בשנת 2024 מסתכם ב- 194,709 א לש"ח לעומת 195,765 אלש"ח תקציב מעודכן בשנת .2023 אי העל ייה בתקציב נובע מתקצו ב באופן יעיל ועל בסיס הפחתה בתקציבים של פעו לות גמישות.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2024 הינו מאוזן ע"ס ₪2,262,897,800

הכולל תקציב מותנה על סך .₪46,669,700

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2024 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות .

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהלת אגף הגביה, למנהל אגף החשבות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום ת הליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2022

2023

2024

2024

2020

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

משכורות ושכר כללי

14%

250,461

14%

254,765

268,653

14%

263,297

276,548

14%

284,399

291,292

14%

313,614

14%

313,614

20%

354,232

21%

369,018

429,171

21%

400,642

454,997

21%

430,436

513,226

22%

471,214

22%

504,904

פעולות כלליות

34%

604,693

35%

623,783

697,824

35%

663,939

731,545

35%

714,835

804,518

36%

784,828

36%

818,518

סה"כ

17%

296,621

17%

302,358

314,718

17%

320,324

324,157

18%

374,513

377,914

18%

400,028

18%

400,028

שכר חינוך

17%

292,419

19%

328,089

339,726

19%

385,387

410,980

21%

427,584

447,916

20%

437,144

20%

450,124

פעולות חינוך

34%

589,040

36%

630,447

654,444

36%

705,711

735,137

39%

802,097

825,830

38%

837,172

38%

850,152

סה"כ חינוך

3%

47,712

3%

48,017

51,908

3%

51,812

50,873

3%

55,132

57,147

3%

57,289

3%

57,289

שכר רווחה

13%

229,703

13%

236,203

263,172

13%

247,912

268,844

13%

262,684

280,722

13%

297,445

13%

297,445

פעולות רווחה

16%

277,415

16%

284,220

315,080

16%

299,724

319,717

16%

317,816

337,869

16%

354,734

16%

354,734

סה"כ רווחה

5%

85,274

5%

84,927

87,746

4%

82,065

94,606

4%

76,293

90,096

4%

88,119

4%

88,119

פרעון מלוות

0%

6,519

0%

6,552

7,340

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

7,687

0%

7,687

מימון

11%

193,073

8%

132,443

108,200

7%

134,707

129,600

6%

134,826

127,050

6%

133,050

6%

133,050

הנחות בארנונה

100%

1,756,014

100%

1,762,372

1,870,634

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,053,260

2,192,603

100%

2,205,590

100%

2,252,260

סה" כ תשלומים

עודף/גרעון

161

58,795

45,709

926

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2020

2021

2022

2023

2024

2024

הכנסות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

39%

657,415

44%

792,670

788,500

43%

843,423

842,922

42%

846,694

888,000

41%

894,118

41%

913,296

ארנונה

11%

196,860

7%

135,917

112,200

7%

138,595

133,300

7%

138,757

130,950

6%

137,050

6%

137,050

הנחות בארנונה

0%

174

0%

131

140

0%

200

150

0%

144

150

0%

101

0%

101

מים

11%

186,848

10%

182,182

201,873

12%

226,897

249,628

12%

255,807

306,233

13%

287,880

14%

302,631

יתר עצמיות

22%

392,003

23%

411,166

419,911

24%

465,753

469,241

27%

550,809

542,394

26%

565,964

26%

577,914

משרד החינוך

11%

193,410

11%

196,585

213,766

10%

199,730

209,374

10%

214,039

217,209

10%

227,774

10%

227,774

משרד הרווחה

1%

19,999

1%

22,321

23,335

1%

17,902

30,397

1%

30,229

34,223

2%

33,503

1%

34,294

משרדים אחרים

מילוות למיחזור ואיזון

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

0

0%

217

616

0%

235

303

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים כלליים

מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה

0%

7,072

0%

1,417

3,583

0%

493

8,000

0%

1,630

12,500

0%

6,900

0%

6,900

5%

96,475

1%

16,446

-

0%

3,929

-

0%

1,683

100

0%

-

0%

-

0%

5,919

3%

62,115

106,710

3%

68,900

99,330

1%

14,394

60,844

2%

52,300

2%

52,300

תקבולים אחרים

100%

1,756,175

100%

1,821,167

1,870,634

100%

1,966,057

2,042,645

100%

2,054,186

2,192,603

100%

2,205,590

100%

2,252,260

סה" כ תקבולים

תקבולים לפי מקורות הכנסה

2020

2021

2022

2023

2024

2024

הכנסות לפי מקורות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

הכנסה עצמית

54%

953,540

58%

1,050,214

1,000,016

57%

1,125,856

1,114,055

53%

1,084,903

1,133,311

53%

1,134,770

54%

1,158,699

גביה ישירה

הכנסות מריבית , שונות ובלתי רגילות

1%

10,013

2%

36,846

110,731

4%

72,347

104,330

3%

68,909

125,670

6%

113,042

6%

123,042

העברה מקרנות פיתוח

5%

83,663

5%

85,955

98,676

4%

79,812

106,945

5%

101,984

127,196

6%

123,637

5%

123,637

60%

1,047,216

65%

1,173,015

1,209,423

65%

1,278,015

1,325,330

61%

1,255,796

1,386,177

65%

1,371,449

65%

1,405,378

סה"כ

הכנסות ממשלה

השתתפות משרדי ממשלה

34%

605,412

34%

630,072

657,012

35%

683,385

709,012

39%

795,077

793,826

35%

827,241

35%

839,982

מלוות לאיזון ומיחזור

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

217

616

0%

235

303

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענק כללי

מענקים מיוחדים

0%

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים ומיועדים

0%

7,072

0%

1,417

3,583

0%

493

8,000

0%

1,630

12,500

0%

6,900

0%

6,900

חלף הכנסות עצמיות מארנונה סה" כ הכנסה לפי מקורות

6%

96,475

1%

16,446

-

0%

3,929

-

0%

1,683

100

0%

-

0%

100%

1,756,175

100%

1,821,167

1,870,634

100%

1,966,057

2,042,645

100%

2,054,186

2,192,603

100%

2,205,590

100%

2,252,260

תשלומים לפי סוג הוצאה

2020

2021

2022

2023

2024

2024

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע לא מבוקר

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

35%

594,794

35%

605,140

635,279

33%

635,433

651,578

35%

714,044

726,353

34%

770,931

34%

770,931

משכורות ושכר

3%

48,524

3%

47,931

55,770

3%

52,127

61,007

3%

51,307

67,379

3%

66,064

3%

66,064

אחזקה ומינהל

0%

6,519

0%

6,552

7,340

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

7,687

0%

7,687

הוצאות מימון

27%

469,959

29%

522,917

566,537

31%

602,947

657,214

31%

638,333

683,612

32%

649,180

31%

672,940

הוצאות תפעול

השתתפויות ותמיכות הוצאות חד פעמיות

30%

546,409

28%

490,258

502,493

27%

507,664

539,573

26%

535,463

559,119

26%

578,832

26%

591,492

0%

4,535

0%

4,647

15,469

0%

5,910

6,627

1%

30,427

58,804

1%

44,777

2%

55,027

5%

85,274

5%

84,927

87,746

4%

82,065

94,606

4%

76,293

90,096

4%

88,119

4%

88,119

פרעון מלוות

100%

1,756,014

100%

1,762,372

1,870,634

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,053,260

2,192,603

100%

2,205,590

100%

2,252,260

סה" כ תשלומים

161

58,795

45,709

926

עודף/גרעון

הצעת תקציב הכנסות ( 2024 כולל מותנה) באלש"ח

מענקים מיועדים ומיוחדים 6,900 0%

משרדים אחרים 34,294 1%

תקבולים אחרים 52,300 2%

משרד הרווחה 227,774 10%

ארנונה 913,296 41%

משרד החינוך 577,914 26%

הנחות בארנונה 137,050 6%

יתר עצמיות 302,631 14%

מים 101 0%

יתר עצמיות מים הנחות בארנונה ארנונה

תקבולים אחרים מענקים מיוחדים ומיועדים משרדים אחרים משרד הרווחה משרד החינוך

הצעת תקציב הכנסות ( 2024 ללא מותנה) באלש"ח

מענקים מיוחדים ומיועדים, , 6,900 0%

משרדים אחרים, , 33,503 2%

תקבולים אחרים, , 52,300 2%

משרד הרווחה, , 227,774 10%

ארנונה, , 894,118 41%

משרד החינוך, 565,964 , 26%

יתר עצמיות, , 287,880 13%

הנחות בארנונה, , 137,050 6%

מים, , 101 0%

יתר עצמיות מים הנחות בארנונה ארנונה

תקבולים אחרים מענקים מיוחדים ומיועדים משרדים אחרים משרד הרווחה משרד החינוך

הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה ( 2024 כולל מותנה) באלש"ח

פרעון מלוות, , 88,119 4%

הוצאות חד פעמיות, , 55,027 2%

משכורות ושכר, , 770,931 34%

השתתפויות ותמיכות, , 591,492 26%

אחזקה ומינהל, , 66,064 3%

הוצאות תפעול, , 672,940 31%

הוצאות מימון, 7,687 0% ,

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה ( 2024 ללא מותנה) באלש"ח

פרעון מלוות, 88,119 4% ,

הוצאות חד פעמיות, , 44,777 1%

משכורות ושכר, , 770,931 34%

השתתפויות ותמיכות, 578,832 26%

אחזקה ומינהל, , 66,064 3%

הוצאות מימון, , 7,687 0%

הוצאות תפעול, , 649,180 32%

פרעון מלוות הוצאות חד פעמיות השתתפויות ותמיכות הוצאות תפעול הוצאות מימון אחזקה ומינהל משכורות ושכר

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים ( 2024 כולל מותנה) באלש"ח

מימון, , 7,687 0%

הנחות בארנונה, , 133,050 6%

פרעון מלוות, , 88,119 4%

משכורות ושכר כללי, 313,614 , 14%

פעולות רווחה, , 297,445 13%

פעולות כלליות, , 504,904 22%

שכר רווחה, , 57,289 3%

פעולות חינוך, , 450,124 20%

שכר חינוך, , 400,028 18%

הנחות בארנונה מימון פרעון מלוות פעולות רווחה שכר רווחה פעולות חינוך שכר חינוך פעולות כלליות משכורות ושכר כללי

הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ( 2024 ללא מותנה) באלש"ח

הנחות בארנונה, , 133,050 6%

מימון, , 7,687 0%

משכורות ושכר כללי, 313,614 , 14%

פרעון מלוות, , 88,119 4%

פעולות כלליות, , 471,214 22%

פעולות רווחה, , 297,445 14%

שכר רווחה, , 57,289 3%

פעולות חינוך, , 437,144 20%

שכר חינוך, , 400,028 18%

הנחות בארנונה מימון פרעון מלוות פעולות רווחה שכר רווחה פעולות חינוך שכר חינוך פעולות כלליות משכורות ושכר כללי

התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2019-2024 במלש"ח

2,500

2,400

2,300

2,252

2,193

2,200

2,206

2,043

2,100

2,000

2,059

1,897

1,871

1,846

1,900

1,952

1,800

1,802

1,790

1,785

1,700

1,600

1,500

2019

2020

2021

2022

2023

2024

תקציב מקורי

תקציב כולל מותנה

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון מהקבצה :1 −

עד : עד : עד : עד : עד :

מהקבצה :2 − מהקבצה :4 − מהקבצה :6 − מהקבצה :8 − מהקבצה :10 −

עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999 עד : 999999999999

999999999999 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

מהקבצה :3 − מהקבצה :5 − מהקבצה :7 − מהקבצה :9 − מהקבצה :11 −

דף

1

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 297,194,700.00− 1,178,300− 296,016,400− 297,000,000− 278,153,100− 285,000,000− מגורים − שוטפת גביה 1111100100 תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

285,000,000− למ כללית ארנונה 1111−− לפרק כ " סה *

297,194,700.00−

1,178,300−

296,016,400−

297,000,000−

278,153,100−

מגורים − פיגורים

גבית

19,015,100.00−

7,000,000−

12,015,100−

10,500,000−

16,557,200−

21,000,000−

1111200100

21,000,000− למ כללית ארנונה 1112−− לפרק כ " סה *

19,015,100.00−

7,000,000−

12,015,100−

10,500,000−

16,557,200−

537,000,000− למגורים לא − שוטפת גביה 1111300100

559,541,000.00−

5,000,000−

554,541,100−

555,000,000−

511,291,800−

537,000,000− של כללית ארנונה 1113−− לפרק כ " סה *

559,541,000.00−

5,000,000−

554,541,100−

555,000,000−

511,291,800−

1111400100 גבית פיגורים − לא למגורים

42,183,100.00−

6,000,000−

36,183,100−

34,000,000−

40,709,600−

45,000,000−

1114 −− ארנונה כלל שלא 111 −−− ארנונה כללית

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

42,183,100.00− 917,933,900.00−

6,000,000−

36,183,100−

34,000,000−

40,709,600−

45,000,000− 888,000,000−

19,178,300− 898,755,700− 896,500,000− 846,711,700−

3,900,000− מראש ארנונה ) מימון הנחות 1113000100

4,000,000.00−

4,000,000−

4,000,000−

3,930,400−

3,900,000− ארנ מימון הנחות 113−−− לפרק כ " סה *

4,000,000.00−

4,000,000−

4,000,000−

3,930,400−

לזכאים הנחות 1115000100

119,000,000.00−

119,000,000−

113,000,000−

117,575,900−

111,000,000−

לזכאים הנחות 115−−− לפרק כ " סה *

119,000,000.00−

119,000,000−

113,000,000−

117,575,900−

111,000,000−

16,000,000− חומ מצב בגין ועדה הנחות 1116000100

14,000,000.00−

14,000,000−

14,000,000−

17,246,500−

16,000,000− בגין ועדה הנחות 116−−− לפרק כ " סה *

14,000,000.00−

14,000,000−

14,000,000−

17,246,500−

אחרות ועדה הנחות 1117000100

50,000.00−

50,000−

50,000−

4,000−

50,000−

50,000− אחר ועדות הנחות 117−−− לפרק כ " סה *

50,000.00−

50,000−

50,000−

4,000−

1119000910 מענקים כללים ממשרד הפני

1,683,400 −

100,000 −

119−−− לפרק כ " סה *

1,683,400−

100,000−

ארנונות 11−−−− לפרק כ " סה *

1,054,983,900.00− 19,178,300− 1,035,805,700− 1,027,550,000−

987,151,900− 1,019,050,000−

משפטי טיפול / אכיפה 1120000290

1,350,000.00−

1,350,000−

1,100,000−

1,440,300−

1,800,000−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

2

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1,350,000.00− 1,350,000− 1,100,000− 1,440,300− 1,800,000− אגרות 120−−− לפרק כ " סה * תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

ואישורים

תעודות

220,000.00−

220,000−

220,000−

213,200−

300,000−

1121000290

300,000− ואישורים תעודות 1210−− לפרק כ " סה *

220,000.00−

220,000−

220,000−

213,200−

1121100910 העסקת צוער משרד הפנים

15,500 −

1211 −− הנהלת הגזברות 121 −−− תעודות ואישורים

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

15,500− 228,700−

220,000.00−

220,000−

220,000−

300,000−

1122000290 אגרת רשיונות לשלטים

2,400,000.00−

2,400,000−

6,400,000−

5,171,700−

6,300,000−

122000 אגרת רשיונות לש 122 −−− אגרת רשיונות לש

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

2,400,000.00− 2,400,000.00−

2,400,000− 2,400,000−

6,400,000− 6,400,000−

5,171,700− 5,171,700−

6,300,000− 6,300,000−

1129001290 אגרת שמירה

13,400,000.00−

13,400,000−

13,400,000−

12,880,700−

13,000,000−

129001 אגרת שמירה 129 −−− אגרות שונות

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

13,400,000.00− 13,400,000.00− 17,370,000.00−

13,400,000− 13,400,000− 17,370,000−

13,400,000− 13,400,000− 21,120,000−

12,880,700− 12,880,700− 19,721,400−

13,000,000− 13,000,000− 21,400,000−

12 −−−− אגרות

הטלים 1130000800

87,353,000.00− 30,000,000.00−

87,353,000− 30,000,000−

91,027,000−

73,984,400− 28,000,000−

90,096,000− 20,000,000−

1130000801 קרן תאגיד מים

היטלים 1300−−

* סה " כ לפרק

117,353,000.00−

117,353,000−

91,027,000− 101,984,400−

110,096,000−

1130100740 השתתפות פיס

1,000,000 −

1301−− לפרק כ " סה *

1,000,000−

1130200420 הכנסות עצמיות

40,000.00−

40,000−

40,000−

47,900−

35,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

40,000.00−

40,000−

40,000−

47,900−

35,000−

1302−−

היטלים 13−−−−

117,393,000.00−

117,393,000−

91,067,000−

102,032,300−

111,131,000−

1160000661 הכנסות מימון

19,000,000.00−

19,000,000−

16,000,000−

19,028,400−

13,000,000−

הכנסות מימון 16−−−−

* סה " כ לפרק

19,000,000.00−

19,000,000−

16,000,000−

19,028,400−

13,000,000−

5,500,000− הפ . מ ' הכנ − לרשות בחירות 1190000910

1,900,000.00−

1,900,000−

* סה " כ לפרק 1,900,000.00 − 1,210,646,900.00− 19,178,300− 1,191,468,700− 1,155,737,000− 1,127,934,000− 1,170,081,000− כלל ומענק מיסים 1−−−−− לפרק כ " סה * 19 −−−− מענקים כלליים 5,500,000 − 1,900,000 −

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

3

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6,500,000.00− 6,500,000− 6,600,000− 1210000590 החזרות מקרנות תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

2100 −− תברואה 210 −−− תברואה

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

6,500,000.00− 6,500,000.00−

6,500,000− 6,500,000−

6,600,000− 6,600,000−

10,000− אשפה

1212300620 מכירת ציוד יסודי − 1212300650 מכרז − פינוי מכלי מחזור ט 1212300651 פינוי קרטון

15,000.00−

15,000−

15,000−

46,600−

110,000− 1,843,303−

54,500− 1,110,500−

127,000− 1,100,000−

1,200,000.00− 500,000.00− 3,300,000.00− 100,000.00−

1,200,000−

שונות 1212300652

500,000−

500,000−

546,600− 149,900−

500,000−

1212300670 הכנסה ממחזור אריזות 1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית

3,300,000−

3,216,254−

2,020,000−

100,000−

100,000−

2,800−

350,000−

212 −−− שרותי נקיון

* סה " כ לפרק

5,115,000.00−

5,115,000−

5,784,557−

1,910,900−

4,107,000−

1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות

175,000.00−

175,000−

175,000−

151,700−

150,000−

2133 −− פיקוח על עסקים 213 −−− פיקוח תברואי

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

175,000.00− 175,000.00−

175,000− 175,000−

175,000− 175,000−

151,700− 151,700−

150,000− 150,000−

1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים 1214200292 הסגר כלבים בכלבייה 1214200690 השתתפות שכר − פיקוח בשוו 1214200960 סירוס חתולים − מ . החקלאו 1214200961 קולות קוראים − כלבים מש

900,000.00− 80,000.00− 1,128,000.00− 500,000.00− 199,900.00− 2,807,900.00− 2,807,900.00− 14,597,900.00−

900,000− 80,000−

900,000− 80,000−

959,100− 84,800−

877,000− 60,000−

1,128,000− 500,000− 88,500− 2,696,500− 2,696,500− 14,486,500−

1,082,000− 300,000− 220,900− 2,646,800− 2,646,800− 4,709,400−

1,128,000− 300,000− 125,000− 2,490,000− 2,490,000− 13,347,000−

1,128,000−

111,400−

180,000−

2142 −− פיקוח וטרינרי 214 −−− שרות וטרינרי

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

111,400− 111,400− 111,400−

2,288,000− 2,288,000− 8,247,557−

21 −−−− תברואה

1229000780 מימון ע " ח הלוואות 1229000910 כסוי הוצאות שעת חירום

13,000,000− 1,630,000−

10,000,000.00−

10,000,000−

13,000,000−

229 −−− כיסוי הוצאות לש 22 −−−− שמירה ובטחון

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

10,000,000.00− 10,000,000.00−

10,000,000− 10,000,000−

14,630,000− 14,630,000−

13,000,000− 13,000,000−

1230000800 הטלים − הנדסה

7,284,000.00−

7,284,000−

7,284,000−

13,100,000−

230000 תכנון ובנין עיר 230 −−− תכנון ובנין עיר

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

7,284,000.00− 7,284,000.00−

7,284,000− 7,284,000−

7,284,000− 7,284,000−

13,100,000− 13,100,000−

עירונית התחדשות 1231001980

601,200.00−

601,200−

601,200−

562,500−

231001 לפרק כ " סה *

601,200.00−

601,200−

601,200−

562,500−

גג הסכם 1231002980

1,682,500.00−

1,682,500−

1,682,500−

973,800−

1,901,500−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

4

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1,682,500.00− 1,682,500− 1,682,500− 973,800− 1,901,500− 231002 * סה " כ לפרק 2,283,700.00− 2,283,700− 2,283,700− 973,800− 2,464,000− 231 −−− משרד מהנדס הרשו * סה " כ לפרק תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

1232000220 אגרות תיכנון עיר

500 −

2320 −− תכנון עיר 232 −−− תכנון עיר

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

500 − 500 −

1233100220 אגרות מידע ותכנון 1233100290 אגרת רשיונות בניה

120,000.00− 12,959,400.00−

120,000−

120,000−

118,300−

111,000−

12,959,400−

12,959,368−

17,173,800−

9,888,000−

2331 −− אגרות רשיונות ב

* סה " כ לפרק

13,079,400.00−

13,079,400−

13,079,368−

17,292,100−

9,999,000−

1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על 1233200920 קנסות מינהליים אכיפת בנ

500,000.00−

500,000−

500,000−

58,200− 300,000−

1,000,000−

2332 −− פעקוח על הבניה

* סה " כ לפרק

500,000.00−

500,000−

500,000−

358,200−

1,000,000−

1233300290 תיקון מבנים מסוכנים

19,700−

100,000−

2333 −− פיקוח על ביניני 233 −−− רישוי ופיקוח על 23 −−−− תכנון ובנין עיר

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

19,700− 17,670,000−

100,000− 11,099,000−

13,579,400.00− 23,147,100.00−

13,579,400− 23,147,100−

13,579,368− 23,147,068−

18,644,300− 26,663,000−

1241000290 שילוט − תמלוגים 1241000640 הכנסות משצפי " ם

2,524,400.00− 3,200,000.00−

2,524,400− 3,200,000−

2,524,410− 2,171,268−

1,492,800− 2,077,100−

2,700,000− 2,100,000−

241 −−− מנהל נכסים ציבו

* סה " כ לפרק

5,724,400.00−

5,724,400−

4,695,678−

3,569,900−

4,800,000−

1242000410 דמי שימוש במדרכה

1,000,000.00− 15,000.00−

1,000,000−

2,800,000−

1,382,200−

2,000,000−

1242000420 שפפי " ם בעלי אופי ציבורי

15,000−

15,000−

51,000−

15,000−

242 −−− דרכים ומדרכות

* סה " כ לפרק

1,015,000.00−

1,015,000−

2,815,000−

1,433,200−

2,015,000−

1243000690 הכנסות חשמל 1243000691 הכנסות חשמל מעמדות טעינ

2,300,000− 291,000−

1,500,000.00−

1,500,000−

1,358,500−

2,276,900−

2430 −− תאורת רחובות 243 −−− תאורת רחובות

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

1,500,000.00− 1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

2,591,000− 2,591,000−

1,358,500− 1,358,500−

2,276,900− 2,276,900−

1244500991 מטה בטיחות עירוני

310,000.00−

310,000−

310,000−

284,500−

310,000−

2445 −− מטה בטיחות עירו 244 −−− בטיחות בדרכים

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

310,000.00− 310,000.00−

310,000− 310,000−

310,000− 310,000−

284,500− 284,500−

310,000− 310,000−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

5

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 30,000.00− 30,000− 30,000− 4,900− 57,000− 1249000690 השתתפות מפעילות חברתית 5,000.00− 5,000− 5,000− 6,600− 50,000− 1249000691 מכירת ציוד רב פעמי תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

249000 נכסים ציבוריים

* סה " כ לפרק

35,000.00−

35,000−

35,000−

11,500−

107,000−

1249001490 נוהל שיפוצניקים

650,000.00−

450,000−

200,000−

450,000−

106,400−

450,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

650,000.00− 685,000.00− 9,234,400.00−

450,000− 450,000− 450,000−

200,000− 235,000−

450,000− 485,000−

106,400− 117,900−

450,000− 557,000−

249001

249 −−− נכסים ציבוריים 24 −−−− נכסים ציבוריים

8,784,400−

10,896,678−

6,764,000−

9,958,900−

1252000990 משרד לפיתוח הפריפריה − נ

148,000 −

250,000 −

252 −−− חגיגות וטכסים א 25 −−−− חגיגות מבצעים ו

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

148,000 − 148,000 −

250,000 − 250,000 −

300,000− יובלי לתאגיד מוקד שרותי 1261000290

300,000.00−

300,000−

300,000−

300,000−

עירוני מוקד 261−−− לפרק כ " סה *

300,000.00−

300,000−

300,000−

300,000−

300,000−

1262000261 שירותי מוקד עירוני 1262000262 הכנסות מוונדלים בנושא מ

30,000.00− 20,000.00− 9,500.00−

30,000− 20,000− 9,500−

30,000−

30,000−

25,000−

1262000420 מידע לציבור

9,500−

16,700−

8,500−

262 −−− מידע לציבור

* סה " כ לפרק

59,500.00−

59,500−

39,500−

46,700−

33,500−

שפפים − עצים גיזום 1263000420

46,000.00−

46,000−

46,000−

100,000−

263 −−− השתת בהוצאות מו

* סה " כ לפרק

46,000.00 −

46,000 −

46,000 −

100,000 −

הדיור תרבות 1264000610

2,000.00−

2,000−

2,000−

4,900−

4,000−

הדיור תרבות 264−−− לפרק כ " סה *

2,000.00−

2,000−

2,000−

4,900−

4,000−

1,350,000− ואחזקת פיתוח בתים וועדי 1266000420

1,341,000.00−

1,341,000−

1,340,974−

1,219,300−

מקומיים ועדים 266−−− לפרק כ " סה *

1,341,000.00−

1,341,000−

1,340,974−

1,219,300−

1,350,000−

1269000610 מכירת טפסי מיכרזים 1269000690 הכנסות יחידות סמך

260,000.00− 104,500.00−

260,000− 104,500−

260,000− 104,500−

186,100− 104,500−

260,000− 104,500−

269000 הכנסות שונות

* סה " כ לפרק

364,500.00−

364,500−

364,500−

290,600−

364,500−

נשים מועצת 1269003490

12,000.00−

12,000−

12,000−

15,300−

12,000−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

6

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 78,500.00− 78,500− 122,300− 285,000− הממש ראש משרד − האשה מעמד 1269003995 תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

297,000− עירו נשים מועצת 269003 לפרק כ " סה *

90,500.00−

90,500−

12,000−

137,600−

1269007690 פרויקט לב אוהב

150,000 −

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

150,000− 811,500− 811,500−

269007

הכנסות שונות 2690−− הכנסות שונות 269−−−

455,000.00− 455,000.00− 2,203,500.00−

455,000− 455,000−

376,500− 376,500−

428,200− 428,200−

2,599,000− שרותים עירוניים 26−−−−

2,203,500−

2,104,974−

1,999,100−

1274700690 הכנסות מיוזמות

170,000 − 973,000 −

1274700990 מ . איכות הסביבה − נקיון חו 1274700994 מ . איכות סביבה − ניקיון

311,000.00 −

311,000 −

2747−− לפרק כ " סה *

311,000.00−

311,000−

1,143,000−

1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו

100,000.00−

100,000−

100,000−

72,900−

40,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

100,000.00− 411,000.00− 411,000.00−

100,000− 411,000− 411,000−

100,000− 100,000− 100,000−

72,900− 72,900− 72,900−

40,000−

2749−− 274−−−

1,183,000− 1,183,000−

27 −−−− פיתוח כלכלי

1281000290 פיקוח על חו ' ע 1281000291 קנסות בימ ' ש

525,000.00− 1,700,000.00− 1,000,000.00−

525,000−

525,000−

483,800−

1,000,000− 1,850,000− 1,400,000−

1,700,000− 1,000,000−

1,700,000− 1,000,000−

1,944,300−

1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה

677,400−

281000 פיקוח על חוקי ע

* סה " כ לפרק

3,225,000.00−

3,225,000−

3,225,000−

3,105,500−

4,250,000−

1281001291 הכנסות מעמלות תושבי חוץ 1281001295 איזי פארק 1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית 1281001297 באמצעות טלפון סלולרי " פ 1281001298 באמצעות טלפון סלולרי " סל 1281001299 פיקוח חניה − שלב רשותי

3,000− 500−

500−

6,000,000.00− 6,200,000.00− 800,000.00− 10,000,000.00− 23,000,000.00− 26,225,000.00− 26,225,000.00− 85,818,900.00−

1,000,000− 1,000,000−

5,000,000− 5,200,000−

4,000,000− 5,200,000−

2,919,800− 4,928,900−

5,000,000− 4,700,000−

800,000−

800,000−

685,400−

700,000−

1,200,000−

8,800,000−

8,800,000−

7,709,100−

8,000,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

3,200,000− 3,200,000− 3,200,000− 13,761,400−

19,800,000− 23,025,000− 23,025,000− 72,057,500−

18,800,500− 22,025,500− 22,025,500− 66,521,777−

16,243,200− 19,348,700− 19,348,700− 66,316,400−

18,403,500− 22,653,500− 22,653,500− 89,654,400−

281001

281 −−− פיקוח על חוקי ע 28 −−−− פיקוח עירוני 2 −−−−− שרותים מקומיים

1310000800 הטלים − חינוך

4,000,000.00−

4,000,000−

4,000,000−

4,000,000−

310 −−− חינוך

* סה " כ לפרק

4,000,000.00−

4,000,000−

4,000,000−

4,000,000−

חברתית התנדבות 1311000921

100,000.00−

100,000−

100,000−

100,000−

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

15:09 05/05/2024 שנת כספים 2024

30070

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

999 : עד

מסעיף :

סוג תקציב : 1 עד 4:

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

דף

7

הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

סיכום פרקים מדורג : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

עם סכומים בלבד : כן

פעילים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4,600,000.00− 4,600,000− 2,603,100− 4,600,000− 1311000926 קולות קוראים תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בסיס בקשת מחלקה לאחר מועצ מותנה 2024

3110 −− מינהל החינוך 311 −−− מינהל החינוך

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

4,700,000.00− 4,700,000.00−

4,600,000− 4,600,000−

100,000− 100,000−

100,000− 100,000−

2,603,100− 2,603,100−

4,700,000− 4,700,000−

1312100420 סל תרבות

5,500,000.00− 600,000.00−

500,000−

5,000,000−

5,000,000−

3,659,200−

6,300,000−

1312100924 תכנית שמיד גנ " י

600,000−

600,300−

714,300−

600,000−

3121 −− מינהל חינוך הקד

* סה " כ לפרק

6,100,000.00−

500,000−

5,600,000−

5,600,300−

4,373,500−

6,900,000−

1312200921 גני חובה חומרי יצירה 1312200922 גני חובה / שכר סייעות

120,000.00− 20,000,000.00−

120,000−

85,600−

20,000,000−

18,000,000−

17,551,200−

16,000,000−

3122 −− גני ילדים גיל ח

* סה " כ לפרק

20,120,000.00−

20,120,000−

18,000,000−

17,636,800−

16,000,000−

1312300920 גנ ' י / ילדי סטיה והשלמ ' מ

61,000,000.00−

61,000,000−

53,000,000−

70,384,800−

45,260,000−

3123 −− גני ילדים טרום

* סה " כ לפרק

61,000,000.00−

61,000,000−

53,000,000−

70,384,800−

45,260,000−

1312500420 צהרונים יולא

20,000,000.00−

20,000,000−

20,000,000−

17,656,600−

20,000,000−

312500 גני מועדון וצהר

* סה " כ לפרק

20,000,000.00−

20,000,000−

20,000,000−

17,656,600−

20,000,000−

1312502920 תוכנית ניצנים צ . מ . ח

45,000,000.00−

45,000,000−

45,000,000−

63,170,000−

39,300,000−

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

45,000,000.00− 65,000,000.00−

45,000,000− 65,000,000−

45,000,000− 65,000,000−

63,170,000− 80,826,600−

39,300,000− 59,300,000−

312502

3125 −− גני מועדון וצהר

1312600920 סייעות ח . מ − גנים

800,000.00−

800,000−

800,000−

836,100−

1,200,000−

3126 −− גני ילדים לחינו 312 −−− חינוך קדם יסודי

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

800,000.00−

800,000−

800,000−

836,100−

1,200,000− 128,660,000−

153,020,000.00−

500,000− 152,520,000−

142,400,300−

174,057,800−

שרתים / מזכירים / סייעות

1313200920

21,000,000.00− 23,200,000.00− 20,000,000.00−

21,000,000− 23,200,000− 20,000,000−

18,200,000− 23,171,239− 19,000,000−

19,936,100− 14,031,800− 16,841,700−

18,200,000− 21,379,000− 16,000,000−

1313200921 השתתפות משרד ג

1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות 1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי

666,000.00−

666,000−

666,000−

843,100−

666,000−

313200 בתי ספר יסודיים

* סה " כ לפרק

64,866,000.00−

64,866,000−

61,037,239−

51,652,700−

56,245,000−

1313202420 קרב − תשלומי ההורים

3,534,800.00−

3,534,800−

3,534,800−

2,426,300−

3,700,000−

קרב 313202

* סה " כ לפרק

3,534,800.00−

3,534,800−

3,534,800−

2,426,300−

3,700,000−

Made with FlippingBook Digital Publishing Software