טבלת תעריפי ארנונה לשנת 2024 - נוסח סופי

טבלת תעריפי ארנונה לשנת 2024

מנהל הכספים - אגף הגביה

חלק ג' - ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים - המשך

התעריפים בש"ח למ"ר לשנה

תת סיווג

סיווג ראשי

תיאור המבנים

מבנים המשמשים לבתי מלאכה (תעשיה זעירה) באזור התעשייה הצפוני. שטח המבנה א. עד 200 מ"ר ; לכל מ"ר

67.43 90.87

455

400

ב. מ- 201 מ"ר עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר נוסף ג. מ- 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

105.81

מערכת סולארית 1 הממוקמת על גג נכס

0.6095 0.3047 0.1519

א. לכל מ"ר שמעל 200 מ"ר ועד 1,000 מ"ר ב. לכל מ"ר שמעל 1,000 מ"ר ועד 2,000 מ"ר

457

400

ג. לכל מ"ר שמעל 2,000 מ"ר

מערכת סולארית 1 שאינה ממוקמת על גג נכס א. בשטח של עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר

2.4359 1.2190 0.6095 0.3047

458

400

, מ"ר ועד 300 000 מ"ר; , מ"ר ועד 750000 מ"ר;

, לכל מ"ר שמעל 10 000 , לכל מ"ר שמעל 300000

ב. ג. ד.

, לכל מ"ר שמעל 750000 מ"ר;

חלק ד'( - )1 ארנונה כללית על אדמה חקלאית

התעריפים ב ₪ למ"ר לשנה

תת סיווג

סיווג ראשי

תיאור המבנים

ארנונה כללית על אדמה חקלאית (לא לנוי) בכל שטח השיפוט של עירית אשדוד .

0.0715 0.0506

601 602

פרדסים ומטעים - שטח הקרקע: - לכל מ"ר אדמה חקלאית אחרת - שטח הקרקע: - לכל מ"ר

600

1

2015 כמפורט להלן:

- מערכת סולארית כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה(ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(תיקון),התשע"ו

– ""מערכת סולארית" או תרמו סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה ( 2 ) להגדרה " מתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל(עסקאות - עם ספק שירות חיוני),התש"ס 2000 " ." - מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו וולטאית

עמוד 11 מתוך – 15 נוסח סופי - של טבלת תעריפי ארנונה לשנת 2024

Made with FlippingBook Learn more on our blog