תהליך שיתוף ציבור לאוכלוסיות העולים השונות

24-25.12.2012 , טבת ג" תשע

בכנס שנתי

הרב מהעיסוק

וחלק השוטפת

במסגרת

אשדוד

העירונית

העבודה

- ו 25

בתאריכים 24

של מפגשים

שני התקיימו

לקליטה ,

לעולים

שולחנות עגולים

2012

בדצמבר

– 100

ובמגוון

, עולים

במפגשים אלה כ חלק לקחו

גילאי

קהילות המוצא

מכלל

האחרונים

וחצי בעשור

, רחב

שעלו

העירוניים הייחודיים לאוכלוסיות

להבנת

בשולחנות כוון

העולים

הצרכים

הדיון

השונות

בשולחנות :היו

הנושאים שנידונו

• אשדוד כעיר נגישה וידידותית לעולים • חינוך • תרבות ופנאי • השתלבות בחברה ושותפות בקהילה

כיווני פעולה מוצעים

קשיים ואתגרים

ואתגרים

כי מלמדים

השולחנות

קשיים

מספר

קיימים

העגולים

מפגשי

: והם , שנידונו

בכל השני

מרכזיים כחוט שחזרו

הנושאים

קשיי שפה ותרבות

קשיים כלכליים

קשיים ואתגרים

חוסר בשירותים ייעודיים

חוסר במידע ( שירותים וזכויות )

, העגולים

בשולחנות

עולים

העולים

שאמרו

מניתוח הדברים כיווני פעולה

: לקדם

עקרוניים יש אותם

מספר

מיקוד וייעול סיוע כלכלי

הנגשת המידע העירוני

כיווני פעולה מוצעים

רצף מענים קהילתיים

מסגרות לחיזוק השפה העברית

העירוני –

, מרכזי

: השונות

וזכויות

ככיוון פעולה סבסוד

סומן

בשפות

חוברת מידע המידע העירוני

הפקת מענה מקיף לכלל

הנגשת המידע צורך במתן

, הנחות

כמו שונות

זכויות

: הרלוונטי

עירוניות

לפעילויות סים" מתנ

לסטודנטים ",

, קיים ( ב" וכיו הלוואות קרו ," ילד לכל חוג " למשל

הנחות

הלוואות

וחברתיות ב" וכיו ,

ופנאי ,

על מידע ,)ב" וכיו

חינוכיות

מסגרות תמיכה

פעילויות תרבות

העברית –

)

הרלוונטיים וחוץ פנים (

כלל של עגול שולחן

הגורמים

כינוס עלתה לבחון

לחיזוק השפה מענה

מסגרות

המסגרות המדינתיות

כי

וניכר , משמעותי

שפה

: רציף מערכתי

למציאת

כקושי דרכים לטיוב המענה מרכזים

גורמים

עם פ" בשת הן , המוצע

יש . הולם מענה

אינן הקיימות

מספקות

יעודים )ב" וכיו

קהילתיים ,

במסגרות , ספר בתי ( מקומיות

והן מדינתיים

מועדונים

כלל

קהילתיים –

נכללים

: חברתיות

עולים שאינם

מההבנה שישנם

היוצאות

רשתות

בניית

רצף מענים

מערכתיים

צורך . לסיוע

) עולים

הפורמליות ( בני למשל

במסגרת

פתרונות

בגיבוש

הזקוקים

ההגדרות

זה בתחום

)ב" וכיו עירוניים

גורמים חוץ

, מתנדבים , סים" מתנ

, עירייה

(

מוצע כן . העירוני

נגזרת של

: הכלכלי רבה במידה

וייעול

לערוך איתור בתחומי תרבות

המידע חלוקתו

הנגשת

הסיוע

מיקוד צרכים

, חינוך

" ההטבות ואופן

סל" מרכיבי

דיפרנציאלי וחשיבה סך על כוללת

עירוניים

ופנאי ,

שירותים

להלן נציג את הדברים המרכזיים שעלו בדברי העולים בשולחנות העגולים בכל אחד מהנושאים השונים : • חינוך • תרבות הפנאי • עיר ידידותית לעולים • השתלבות בחברה

כיווני פעולה שהוצעו

קשיים מרכזיים

תמיכה וסיוע לילדי העולים - תוספת שעות ללימוד עברית , הפרדת שעות אולפן משעות לימוד אחרות , הרחבת מרכזי הלמידה במקיפים , הקמת והרחבת מסגרות סיוע בשיעורי בית בשעות אחר הצהריים , שילוב מורים עולים בבתי הספר ועוד

שפה ותרבות של ילדי העולים

פערי

תמיכה וסיוע להורים - שיתוף בבה , ס" הדרכה וסיוע , אולפן שפה מתקדם ועוד

פערי שפה וקשיי התאקלמות של ההורים

ההכשרה למורכבות קליטת ילדי

תחושה של חוסר הבנה וקשיי התמודדות מצד הצוותים החינוכיים

העמקת

עולים וריענונה

סיוע כלכלי - ( סבסוד חשוב לציין שהייתה היכרות נמוכה עם תמיכות קיימות ) , הלוואות

( כלכלי מגילאי גן ועד

קושי

אוניברסיטה )

כיווני פעולה שהוצעו

קשיים מרכזיים

הגדלת היצע פעילויות ומסגרות רלוונטיות

לבני

חוסר בפעילויות ייעודיות :

בעיקר

, מבוגרים ובנושאי חגים , תרבות

, נוער

וזהות יהודית וישראלית

הנגשת מידע אודות פעילויות קיימות

חוסר מידע על פעילויות קיימות

הנגשה כלכלית

עלויות כלכליות גבוהות

טיפוח כישרונות מקומיים

) העדר (

כיווני פעולה שהוצעו

קשיים מרכזיים

היעדר מידע בכלל התחומים העירוניים

הנגשת מידע

סיוע בשפה

קשיי שפה ותרבות

מיקוד וייעול הסיוע הכלכלי רצף פתרונות קהילתיים / חברתיים

קשיים כלכליים

כיווני פעולה שהוצעו

קשיים מרכזיים

מסגרות ללמידת עברית , מענים רב לשוניים במוסדות ציבוריים ( טלפונית ופנים אל פנים )

פערי שפה ותרבות

הרחבת

קשיי תעסוקה רצון להשתלבות תוך שימור מסגרות ייחודיות

מסגרות סיוע פורמליות - ואה פורמליות , הרחבת מעגלי מתנדבים / חונכים בקהילה , חיזוק מסגרות חברתיות פנים ובין קהילתיות

פיתוח

Made with FlippingBook Publishing Software