צו הארנונה של עיריית אשדוד לשנת 2019 - נוסח סופי- אושר במועצ

ארנונה לש נת 2019

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

ארנונה כללית על עסקים (המשך )

- חלק ב'

התעריף

תת

סיווג

תיאור המבנים

₪ למ"ר לשנה

ראשי

סיווג

ח נ י ו נ י ם (בכל אזורי המס)

801

61.67

מיבנה המשמש לחניון מקורה בתשלום - לכל מ"ר

800 1

חניון לא מקורה בתשלום (הערה* ) כל שטח הקרקע המוחזקת - לכל מ"ר הערה * למעט תת 803

802

37.78

סיווג

803 חניון משאיות בעורף הנמל ובאזורי התעשייה ובלבד שאיננו חלק מנכס המשמש גם ליעודים אחרים (כל שטח הקרקע המוחזקת) 805 חניה מקורה וכן חניה לא מקורה המשמשת לעסקים במרכזים מסחריים, לקניונים ולתחנת רכבת לנוסעים, והינה פתוחה לכלל הציבור בכל שעות פעילות העסקים, ובלבד שהחניה היא ללא תשלום שטח החניה (בכל אזו רי המס ) א. עד 15,000 - מ"ר לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון) מבנים באתרי בניה המשמשים לקבלנים, לעובדיהם ולמי מטעמם, המשרתים את ביצוע הבניה - ולמעט משרדי מכירות, והנמצאים באזורי התעשייה הק לה, הכבדה והצפונית. שטח המבנה : - (בכל אזורי המס) א. עד 200 - מ"ר לכל מ"ר ב. מ 15,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון) 901

9.87

800

18.29

13.69

900

73.55

לכל מ"ר נוסף

- ב. מ 201 מ"ר ומעלה -

82.59

הסכום ב ₪ למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

ראשי

סיווג

ר ב אזו

אזור ד אזור ה

אזור ג

אזור א

נכסים אחרים - מבנים המשמשים כל עסק אחר מכל סוג שהוא, שאיננו מפורט בצו

309

300

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.70

168.54

175.38

181.72

196.16

לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

– מ"ר

222.13

227.02

236.51

245.01

261.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

41 מ"ר עד 60

מ ג.

250.01

256.41

266.19

275.89

296.31

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

278.85

284.91

296.92

307.69

329.86

1 התבקש אישור משרדי האוצר והפנים להוספת תת סיווג חדש – 804

בנוסח הבא: "חניון מקורה לרכבים חדשים מיובאים לפני

למ"ר לשנה.

מסירתם" בתעריף של 38 ₪

ר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת מס' 4/2019 בתאריך 3/1/19

נוסח סופי אוש -

2019 –

22 של צ ו הארנונה לשנת

11

עמוד מתוך

Made with FlippingBook Online newsletter