צו הארנונה של עיריית אשדוד לשנת 2019 - נוסח סופי- אושר במועצ

ארנונה לש נת 2019

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

4 ) מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטח ת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדירה, כדלקמן:

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2018 1

20%

40%

60%

80%

שיעור ההנחה:

למ"ר

מספר נפשות

3,701-5,300 5,550-7,949 6,438-9,219 7,327-10,492 9,137-13,085

3,274-3,701 4,910-5,550 5,695-6,438 6,481-7,327 8,083-9,137

2,847-3,274 4,270-4,910 4,952-5,695 5,636-6,481 7,028-8,083

עד 2,847 עד 4,270 עד 4,952 עד 5,636 עד 7,028

100 100 100 100 100

1 2 3 4 5

10,947-15,677

9,684-10,947

8,421-9,684

עד 8,421

100

6

30%

50%

70%

90%

שיעור ההנחה:

למ"ר

מספר נפשות

12,757-18,269 14,567-20,862 16,377-23,454

11,285-12,757 12,886-14,567 14,488-16,377

9,813-11,285

עד 9,813

150 150 150

7 8 9

11,206-12,886 12,598-14,488

עד 11,206 עד 12,598

10 ו

עד 2,414

עד 1,781

עד 1,576

עד 1,370

150

לנפש

לנפש

לנפש

לנפש

מעלה

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן ההכנסה : - הכנסה הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו, , לרבות ילד במשפחה אומנ ,ה מכל מקור הכנסה שהוא , לרבות תשלומים שהמוס ד לביטוח לאומי משלם להם, כמפורט בתקנות למעט 2 : (1 ) 3 קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו - יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), - התש"ע 2010 . (2 ) מחצית מהכנסתם החודשית של בן/ים או בת/נות המתגוררים עם המחזיק בנכס. לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן א חד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מהכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" - שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 , בשיעורו המעודכן ל - 1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה. (3 ) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו. (4 ) תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008 .

5 ) סייג להנחות על חלק

מהנכס

זכאי להנחה המחזיק בחלק מהנכס , יחד עם מחזיקים נוספים , שאינם זכאים להנחה , יראו אותו - לצורך יישום ההנחה - כמחזיק בנכס בשיעור אחזקתו היחסית,אך לא י ותר ממגבלת השטח שנקבעה לכל הנחה.

1 סכומי ההכנס ות בטבלה הינם בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2 ), התשע" -ט 2019 . בהתאם לתקנה זו רשאי המחזיק בנכס לבחור כי ההנחה תחושב לפי ממוצע הכנסה בחודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר 2018 או לפי ממוצע הכנסות של כל שנת 2018 . 2 על פי תיקון לחוק אומנה ל ילדים, התשע"ו - 2016 , לא יילקחו במבחן ההכנסה תשלומים המשולמים למשפחת אומנה. 3 בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מופיע כסעיף 1 .) (א

ר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת מס' 4/2019 בתאריך 3/1/19

נוסח סופי אוש -

2019 –

22 של צ ו הארנונה לשנת

16

עמוד מתוך

Made with FlippingBook Online newsletter