צו הארנונה של עיריית אשדוד לשנת 2019 - נוסח סופי- אושר במועצ

ארנונה לש נת 2019

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

תוכן עניינים

................................ ................................ ................................ .................. 3

מבוא

שים למגורים ................................ ....... 5

ארנונה כללית על נכסים שמ המ

חלק

- א' – ראשון

חלק שני - ארנונה כללית על נכסים שאינם משמשים למגורים ................................ ......... 6

הגדרת אזורי מס ברחבי העיר ................................ ................................ ................... 6

ארנונה כללית על עסקים ................................ ................................ ........... 8

מתוך - חלק ב' - חלק ג' - חלק ה' - חלק ז'

ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים ................................ .................... 12

ארנונה כללית על אדמה חקלאית ................................ ............................ 13

חלק ד'( 1 )-

ארנונה כללית על קרקע תפוסה ................................ ............................... 14

חלק ד'( 2 )-

פטורים והנחות ................................ ................................ ...................... 15

................................ ................................ ................................ .... 17

– חלק ו' יזמות

פטורים והנחות אחרות, תנאים כלליים ................................ ......................... 18

נספח א' - מפת "הסכם ארנונה" של שטח נמל אשדוד ................................................ 20

ת עזר של רובעים, רחובות וגבולות תוכניות........................................... 21

נ ומפ - ספח ב'

ר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת מס' 4/2019 בתאריך 3/1/19

נוסח סופי אוש -

2019 –

22 של צ ו הארנונה לשנת

2

עמוד

Made with FlippingBook Online newsletter