צו הארנונה של עיריית אשדוד לשנת 2019 - נוסח סופי- אושר במועצ

ארנונה לש נת 2019

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

ארנונה כללית על עסקים

מתוך - חלק ב' סיווג

הסכום ב ₪ למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

סיווג

ראשי

אזור ד אזור ה

אזור ב אזור ג

אזור א

מבנים המשמשים לעסקים לרבות: מסחר, רשתות שווק, מרכולי ם, בתי אוכל, בתי קפה, שרותי בידור, שטחים משותפים בקניונים ובמרכזים מסחריים, משרדים, משרדי ממשלה, רשויות ותאגידים ממשלתיים, מוסדות ציבור, יש רותים, דירות מגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית. דוכנים בקניונים הנכללים בסעיף זה. שטח המבנה

301 302 303 309 318 324 804 319

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.70

168.54

175.38

181.72

196.16

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

222.13

227.02

236.51

245.01

261.80

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

250.01

256.41

266.19

275.89

296.31

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

278.85

284.91

296.92

307.69

329.86

מעברים להולכי רגל בקניונים / מרכזים מסחריים סגורים - לכל מ"ר

320

68.51

69.98

72.95

75.58

81.04

מהתעריף

הערה - מחזיק המשתמש בנוסף לשטח העסק גם בשטחי מעברים בקניונים המיועדים למעבר חופשי של הציבור יחויב ב - 40%

דלעיל, לכל מ"ר נוסף התפוס על ידו ומשמש אותו.

301-303 , 318

המפורט בתתי

מבנים המשמשים להפצת וחלוקת סחורות, אולמות תצוגה, ארכיונים, אחסנת טובי ן של עסקים הנמצאים מחוץ לאשדוד. שטח המבנה

353 354 355

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.70

168.54

175.38

181.72

196.16

300

מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40 לכל - מ"ר

222.13

227.02

236.51

245.01

261.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

250.01

256.41

266.19

275.89

296.31

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

278.85

284.91

296.92

307.69

329.86

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ה. מ 101 מ"ר עד 150

78.30

80.08

83.37

86.68

92.07

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

93.92

96.10

100.03

103.98

110.47

לעסקים הנמצאים באזור התעשייה אשר אינם משמשים לממכר מזון, טכסטיל ו/או מוצריו, או למשרדים. לא יכללו בסוג נכס זה עסקים הנמצאים באזור התעשייה הגובל ברח' ז'בוטינסקי בדרום, ברח' בעלי מלאכה במזרח, ברח' הבושם בצפון ובכביש D (הנמל) במערב. שטח המבנה

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.70

168.54

175.38

181.72

196.16

359

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

222.13

227.02

236.51

245.01

261.80

לכל מ"ר

- מ"ר

ג. מ 41 מ"ר עד 60

נוסף

250.01

256.41

266.19

275.89

296.31

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

278.85

284.91

296.92

307.69

329.86

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ה. מ 101 מ"ר עד 150

109.24

111.76

116.31

120.95

128.50

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

131.08

134.10

139.57

145.13

154.18

תחנות תדלוק מבנים המשמשים לתחנות תדלוק שטח המבנה א. עד 20 - מ"ר לכל מ"ר

151.45

168.54

175.38

181.72

196.16

360

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

203.77

227.02

236.51

245.01

261.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

229.85

256.41

266.19

275.89

296.31

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

256.41 103.82

284.91 115.51

296.92 120.06

307.69 125.15

329.86 132.72

- ה. מ 101 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

ר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת מס' 4/2019 בתאריך 3/1/19

נוסח סופי אוש -

2019 –

22 של צ ו הארנונה לשנת

8

עמוד

Made with FlippingBook Online newsletter