צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

ארנונה כללית על עסקים (המשך)

- חלק ב'

התעריף

תת

סיווג

תיאור המבנים

₪ למ"ר לשנה

ראשי

סיווג

ח נ י ו נ י ם (בכל אזורי המס)

801

58.37

לכל מ"ר

מיבנה המשמש לחניון מקורה בתשלום -

חניון לא מקורה בתשלום (הערה* ) כל שטח הקרקע המוחזקת - לכל מ"ר הערה * למעט תת 803

800

802

35.76

סיווג

803 חניון משאיות בעורף הנמל ובאזורי התעשייה ובלבד שאיננו חלק מנכס המשמש גם ליעודים אחרים (כל שטח הקרקע המוחזקת) 805 חניה מ קורה וכן חניה לא מקורה המשמשת לעסקים במרכזים מסחריים, לקניונים ולתחנת רכבת לנוסעים, והינה פתוחה לכלל הציבור בכל שעות פעילות העסקים, ובלבד שהחניה היא ללא תשלום שטח החניה (בכל אזורי המס ) א. עד 15,000 - מ"ר לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון) מבנים באתרי בניה המשמשים לקבלנים, לעובדיהם ולמי מטעמם, המשרתים את ביצוע הבניה - ולמעט משרדי מכירות, והנמצאים באזורי התעשייה הקלה, הכבדה והצפונית. שטח המבנה : - (בכל אזורי המס) א. עד 200 כל מ"ר ל - מ"ר מבנים המשמשים מלכ"רים עפ"י אישור משלטונות המס, שאינם פטורים מתשלום ארנונה לפי כל דין, ואינם בסיווג ראשי 300 . שטח המבנה - (בכל אזורי המס) א. עד 100 - מ"ר לכל מ"ר ב. מ 15,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון) 901 - ב. מ 201 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף 904

9.34

800

17.31

12.96

900

69.63

78.18

900

84.79

103.64

לכל מ"ר נוסף

- ב. מ 101 מ"ר ומעלה -

הסכום ב ₪ למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

ראשי

סיווג

אזור ד אזור ה

אזור ב אזור ג

אזור א

נכסים אחרים - מבנים המשמ שים כל עסק אחר מכל סוג שהוא, שאיננו מפורט בצו

309

300

155.90

159.53

166.01

172.01

185.67

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

210.26

214.89

223.87

231.92

247.80

לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

– מ"ר

236.64

242.71

251.96

261.14

280.47

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

263.95

269.68

281.05

291.25

312.23

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

11

עמוד מתוך

Made with FlippingBook flipbook maker