צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

ארנונה כללית על קרקע תפוסה ואדמה

- חלק ד'

חקלאית

התעריף ב ₪ למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

ראשי

סיווג

קרקע תפוסה למפעלים ולעסקים הנכללים בסיו וגים 600-300 , 800 , לרבות שטח קרקע לא מקורה המשמש לחניה ללא תשלום . למעגנה שממול רובע הקריה. למעט קרקע תפוסה המפורטת בחלק ד' דלהלן - ובכל אזורי המס . 1 . קרקע תפוסה עד 100 - מ"ר לכל מ"ר

18.92

701

700

מ"ר

2 . קרקע תפוסה מעל 100

28.84 18.92 18.19

- מ"ר לכל מ"ר

5,000

עד א.

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

- ב. מ 5,001 מ"ר עד 10,000

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

319 , ובלבד ששיטחה הינו

314-316 ,

קרקע תפוסה לעסקים המ סווג ים בתתי

סיווג

315 ובלבד ששיטחה הינו

לפחות 5,000 מ"ר, וכן לעסקים המ סווג ים בתת יווגס לפחות 1,200 מ"ר, למסלול מרוץ למכוניות וכן ,

למלכ"רים המסווגים בתת - סיווג 904

705

ובלבד ששטחה הינו יותר מ - 20,000

מ"ר.

700

14.51

א. עד 5,000

מ"ר

9.46 7.63

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

- ב. מ 5,001 מ"ר עד 20,000

- ג. מ 20,001 מ"ר ומעל -ה לכל מ"ר נוסף

706

700

7.31

בריכות החדרה

קרקע תפוסה המוחזקת במפעלים תעשייתיים שתחום עיסוקם אינו ייצור חשמל, מים, ביוב, או בזק, - אם מתקיימים התנאים הבאים : א. שטח הקרקע התפוסה ביחד עם השטח הבנוי לרבות סככות, מיכלים, שנאים ומיתקנים, ינו ה - 400 דונם לפחות ב. השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזקת ע"י המפעל. שטח הקרקע - לכל מ"ר (בכל אזורי המס) 405-6 , 360 , לרבות קרקע תפוסה המשמשת לאחסון דלק, גופרית, פחם וחימיקלים אחרים, ואיננה נכללת בסיווג ראשי 790 (בכל אזורי המס). א. עד 5,000 -מ"ר לכל מ"ר קרקע תפוסה לנכסים המ סווג ים בתתי

791

790

6.50

סיווג

781

780

30.24 20.00 19.08

- ב. מ 5,001 מ"ר עד 10,000 -מ"ר לכל מ"ר נוסף

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

782 קרקע תפוסה במשתלות, המקורות ביריעות פלסטיק,או בבניה קשיחה, ששטח הבניין שלהן או חלק ממנו מ בתת 452 .

סיווג

סיווג

780

13.44

שטח הקרקע - לכל מ"ר (בכל אזורי המס)

783 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת שמחות בתשלום ובלבד שהחיוב יחול על כל השנה שטח הקרקע - לכל מ"ר (בכל אזורי המס)

780

18.15

קרקע תפוסה ללוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית א. בשטח של עד 10 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון)

2.3072 1.1486 0.5743 0.2922

785

780

ב. בשטח שמעל 10 דונם עד 300 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון) ג. בשטח שמעל 300 דונם ועד 750 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון)

ד. בשטח שמעל 750 דונ ם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון)

ארנונה כללית על אדמה חקלאית (לא לנוי) בכל שטח השיפוט של עירית אשדוד . 601 פרדסים ומטעים - שטח הקרקע: - לכל מ"ר

0.0625 0.0433

600

602

אדמה חקלאית אחרת - שטח הקרקע: - לכל מ"ר

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

13

עמוד מתוך

Made with FlippingBook flipbook maker