צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

4 ) מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטחת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדיר ה, כדלקמן:

1 הכנסה חודשית ממוצעת לחודשים: אוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנת 2014

שעור ההנחה :

40% ( )ג

60% ( )ב

80% ( )א

למ"ר

3,513

3,109

3,108

2,704

2,703

-

-

100

1

עד עד עד עד עד עד עד עד

מס' הנפשות :

5,270

4,663

4,662

4,055

4,054

-

-

100

2

6,113

5,409

5,408

4,704

4,703

-

-

100

3

6,957

6,155

6,154

5,352

5,351

-

-

100

4

8,496

7,516

7,515

6,536

6,535

-

-

100

5

10,035

8,878

8,877

7,720

7,719

-

-

100

6

שעור ההנחה :

50%

70%

90%

למ"ר

11,574

10,239

10,238

8,904

8,903

מס' הנפשות :

-

-

150

7

13,113

11,601

11,600

10,088

10,087

-

-

עד

150

8

14,652

12,962

12,961

11,272

11,271

-

-

150

9

1,628

1,440

1,252

הכנסה לכל נפש נוספת מעל 9 נפשות :

פת תוס

עד

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן ההכ נסה : - הכנסה הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו, , לרבות ילד במשפחה אומנ ,ה מכל מקור הכנסה שהוא , לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, כמפורט בתקנות למעט: (1 ) 2 קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו - יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), - התש"ע 2010 . (2 ) מחצית מהכנסתם החודשית של בן/ים או בת/נות המתגוררים עם המחזיק בנכס. לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מ הכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" - שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 , בשיעורו המעודכן ל - 1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה. (3 ) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירו ת שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

1 סכומי ההכנסות בטבלה הינם בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ( תיקון מס' 4 ), התשע"ה - 2014 . 2 בתקנו ת ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מופיע כסעיף 1 .) (א

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

15

עמוד מתוך

Made with FlippingBook flipbook maker