צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

תוכן עניינים

................................................................................................................ 3 - 5

מבוא

ארנונה כללית על נכסים המשמשים למגורים .................................. 5

חלק ראשון

-א' –

ארנונה כללית על נכסים שאינם משמשים למגורים

חלק שני -

הגדרת אזורי מס ברחבי העיר ........................................... ................................... 6 - 7

ארנונה כללית על עסקים ......................... ............................................... 8 - 11

עמוד מתוך - חלק ב' - חלק ג' - חלק ד' - חלק ה' – חלק ו' - חלק ז'

ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים .................................................. 12

ארנונה כללית על ק רקע תפוסה ואדמה חקלאית .......................................... 13

פטורים והנחות .................................................................................... 14 - 15

יזמות ................................................................................................. 16

פטורים והנחות אחרות, תנאים כלליים. .................................................... 17 - 18

נספח א' - מפת "הסכם ארנונה" של שטח נמל אשדוד ................................................ 19

ת עזר של רובעים, רחובות וגבולות תוכניות........................................... 20 - 21

נספח ב' ומפ -

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

2

Made with FlippingBook flipbook maker