צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

למשלם יתחלק

24,000 ₪

למשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי עד לחיוב שנתי של החיוב ל 12 תשלומים חודשיים ורצופים ויינתן זיכוי בשיעור של 1%

(2 )

לחיובי הארנונה בלבד.

- ש"ח מותנה באישור "עסקה בטוחה".

ע"ח הסדר חובות שנים קודמות – מעל לסכום של 10,000

(3 )

)ג המשלמים באמ צעות הוראת קבע לבנק לחיוב חשבונם בתשלומי הארנונה ואגרת שמירה, או באמצעות גביה מרוכזת במקום עבודה, לתשלומים עד 250,000 ₪ בלבד, תינתן אפשרות לתשלום הארנונה ב -12 תשלומים חודשיים ורצופים החל מ - 1/1/2015 . התשלומים יחולקו ל -2 , כשמחציתם השנייה תשולם

לאחר ה -1 ל חודש שלאחר חודש החיוב ללא הצמדה נוספת. בכל תשלום (ארנונה בלבד) יופיע זיכוי כדלקמן : עד 80,000 ₪ - % 2.0 , , מעל 250,000 ₪ - % 0. (הבהרה: הסכומים מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם). 1.0% -מ 150,000 ₪ עד 250,000 ₪ - % 0.5

עד 150,000 ₪ -

80,000 ₪

12) מתן אישו רים / תעודות בעל נכס המבקש מהעירייה אישור בדבר סילוק חובות לעירייה לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין, או לכל צורך אחר, יחויב לשלם לעירייה את מלוא חובותיו במזומן וכן חיובים אשר יחולו עליו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש.

ארנונה כללית על נכ סים המשמשים למגורים

חלק ראשון

-א' –

הסכום בש"ח למ"ר לשנה

תת סיוג

סיווג

תאור הקרקע

ראשי

מבני מגורים הנכללים בסיווג ראשי 100 בכל שטח השיפוט של העירייה. שעורי הארנונה - שטח המבנה א. עד 75 מ"ר ; לכל מ"ר 34.51 - ב. מ 76 מ"ר ומעלה ; לכל מ"ר נו 51.58

101 103 104

100

סף

72.10

ג. דירת/יחידת נופש לכל מ"ר (*)

190

34.51

ד. בתי אבות - שטחי הבניין הכוללים, לכל מ"ר

(*) דירת/יחידת נופש - יחידת דיור המיועדת עפ"י תוכנית ו/או היתר לשמש כיחידת נופש ו/או קיט ו/או המשמשת למעשה כיחידת נופש או קיט, והבנ ויה על קרקע. שיעודה עפ"י תוכנית למלונאות ו/או נופש ו/או תיירות, או כאזור פיתוח חוף הים, והמוחזקת כיחידה נפרדת והמשמשת אך ורק למגורי מחזיקה הקבוע בלבד .

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

5

עמוד מתוך

Made with FlippingBook flipbook maker