צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

ארנונה כללית על עסקים

עמוד מתוך - חלק ב' סיווג

הסכום ב ₪ למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

סיווג

ראשי

אזור ד אזור ה

אזור ב אזור ג

אזור א

מבנים המשמשים לעסקים לרבות: מסחר, רשתות שווק, מרכולים, בתי אוכל, בתי קפה, שרו תי בידור, שטחים משותפים בקניונים ובמרכזים מסחריים, משרדים, משרדי ממשלה, רשויות ותאגידים ממשלתיים, מוסדות ציבור, יש רותים, דירות מגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית. דוכנים בקניונים הנכללים בסעיף זה. שטח המבנה

301 302 303 309 318 324 804 319

155.90

159.53

166.01

172.01

185.67

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

210.26

214.89

223.87

231.92

247.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

300

236.64

242.71

251.96

261.14

280.47

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

263.95

269.68

281.05

291.25

312.23

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

מעברים להולכי רגל בקניונים / מרכזים מסחריים סגורים - לכל מ"ר

64.84

66.24

69.05

71.54

76.71

320

מהתעריף

הערה - מחזיק המשתמש בנוסף לשטח העסק גם בשטחי מעברים בקניונים המיועדים למעבר חופשי של הציבור יחויב ב - 40%

דלעיל, לכל מ"ר נוסף התפוס על ידו ומש מש אותו.

301-303 , 318

המפורט בתתי

מבנים המשמשים להפצת וחלוקת סחורות, אולמות תצוגה, ארכיונים, אחסנת טובי ן של עסקים הנמצאים מחוץ לאשדוד. שטח המבנה

353 354 355

155.90

159.53

166.01

172.01

185.67

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

300

210.26

214.89

223.87

231.92

247.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

236.64

242.71

251.96

261.14

280.47

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

263.95

269.68

281.05

291.25

312.23

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

74.11

75.80

78.91

82.05

87.15

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ה. מ 101 מ"ר עד 150

88.90

90.96

94.68

98.43

104.57

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

לעסקים הנמצאים באזור התעשייה אשר אינם משמשים לממכר מזון, טכסטיל ו/או מוצריו, או למשרדים. לא יכללו בסוג נכס זה עסקים הנמצאים באזור התעשייה הגובל ברח' ז'בוטינסקי בדרום, ברח' בעלי מלאכה במ זרח, ברח' הבושם בצפון ובכביש D (הנמל) במערב. שטח המבנה

155.90

159.53

166.01

172.01

185.67

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

359

300

210.26

214.89

223.87

231.92

247.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

236.64

242.71

251.96

261.14

280.47

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

263.95

269.68

281.05

291.25

312.23

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

103.40

105.78

110.10

114.48

121.63

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ה. מ 101 מ"ר עד 150

124.07

126.93

132.10

137.37

145.94

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

תחנות

תדלוק

מבנים המשמשים לתחנות תדלוק שטח המבנה א. עד 20 - מ"ר לכל מ"ר

143.36

159.53

166.01

172.01

185.67

360

300

193.31

214.89

223.87

231.92

247.80

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

217.57

242.71

251.96

261.14

280.47

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

242.71

269.68

281.05

291.25

312.23

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

98.27

109.33

113.65

118.46

125.63

- ה. מ 101 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

8

Made with FlippingBook flipbook maker