צו ארנונה 2018 אושר 7-6-17

ארנונה לשנת 2018

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

4 ) מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטחת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדירה, כדלקמן:

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2017 1

20%

40%

60%

80%

שיעור ההנחה:

למ"ר

מספר נפשות

3,689-5,000 5,533-7,500 6,419-8,700 7,304-9,901 9,050-12,266

3,263-3,689 4,895-5,533 5,678-6,419 6,462-7,304 8,006-9,050

2,838-3,263 4,256-4,895 4,938-5,678 5,619-6,462 6,962-8,006

2,838 4,256 4,938 5,619 6,962

100 100 100 100 100

1 2 3 4 5

10,795-14,632

9,550-10,795

8,304-9,550

8,304

100

6

30%

50%

70%

90%

שיעור ההנחה:

למ"ר

מספר נפשות

12,541-16,998 14,286-19,364 16,032-21,730

11,094-12,541 12,638-14,286 14,182-16,032

9,647-11,094

9,647

150 150 150

7 8 9

10,990-12,638 12,332-14,182

10,990 12,332

10 ומעלה

עד 2,559

עד 1,750

עד 1,548

עד 1,346

150

לנפש

לנפש

לנפש

לנפש

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן ההכנסה : - הכנסה הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו, , לרבות ילד במשפחה אומנ ,ה מכל מקור הכנסה שהוא , לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, כמפורט בתקנות למעט 2 : (1 ) 3 קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו - יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), - התש"ע 2010 . (2 ) מחצית מהכנסתם החודשית של בן/ים או בת/נות המתגוררים עם המחזיק בנכס. לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מהכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" - שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 , בשיעורו המעודכן ל - 1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה. (3 ) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו. (4 ) תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008 .

5 ) סייג להנחות על חלק מהנכס

זכאי להנחה המחזיק בחלק מהנכס , יחד עם מחזיקים נוספים , שאינם זכאים להנחה , יראו אותו - לצורך יישום ההנחה - כמחזיק בנכס בשיעור אחזקתו היחסית,אך לא י ותר ממגבלת השטח שנקבעה לכל הנחה.

1 סכומי ההכנ סות בטבלה הינם בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2 ), התשע"ח - 2018 . 2 על פי תיקון לחוק אומנה לילדים, התשע"ו - 2016 , לא יילקחו במבחן ההכנסה תשלומים המשולמים למשפחת אומנה. 3 בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מופיע כסעיף 1 .) (א

2018 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת 2/2017 בתאריך 07-06-2017

22 של צ ו הארנונה לשנת

16

עמוד מתוך

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online