צו ארנונה 2018 אושר 7-6-17

ארנונה לשנת 2018

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

תוכן עניינים

................................ ................................ ................................ .................. 3

מבוא

ארנונה כללית על נכסים המ שמשים למגורים ................................ ....... 5

חלק

- א' – ראשון

חלק שני - ארנונה כללית על נכסים שאינם משמשים למגורים ................................ ......... 6

הגדרת אזורי מס ברחבי העיר ................................ ................................ ................... 6

- חלק ב' ארנונה כללית על עסקים ................................ ................................ ............. 8

- חלק ג' ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים ................................ ....................... 12

ארנונה כללית על אדמה חקלאית ................................ .............................. 13

חלק ד'( 1 )-

ארנונה כללית על קרקע תפוסה ................................ ................................ . 14

חלק ד'( 2 )-

- חלק ה' פטורים והנחות ................................ ................................ ......................... 15

יזמות ................................ ................................ ................................ .... 17

עמוד מתוך – חלק ו'

- חלק ז' פטורים והנחות אחרות, תנאים כלליים ................................ ............................. 18

נספח א' - מפת "הסכם ארנונה" של שטח נמל אשדוד ................................................ 20

ת עזר של רובעים, רחובות וגבולות תוכניות........................................... 21

נספח ב' ומפ -

2018 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת 2/2017 בתאריך 07-06-2017

22 של צ ו הארנונה לשנת

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online