תובנות- אשדוד עיר שבטוח בה

אשדוד עיר שבטוח בה המלצות לתכנית פעולה בעקבות שיתוף

הציבור

דצמבר 2016 מוגש לעיריית אשדוד

מתודולוגיה , הנחייה ובקרה : אורן ברבי "ד, ר גילה לאור . , מדדים מחקר מקורות מידע : בנטל שיר תכנון אסטרטגי : אורן ברבי

רקע ומטרות העבודה

, חכמה

כעיר אשדוד

של כולל חזון מיישום

מובילה היחידה

כחלק לתכנון

מטרות המסמך : 1 . סיכום עקרונות לתכנית עבודה לאור דו " ח שיתוף הציבור . 2 . המלצה על 2-3 פרויקטים או תכניות העולים מתוך הממצאים בתפיסת עיר חכמה

. בעיר חכם ביטחון

אסטרטגי הליך באשדוד

בנושא

חשיבה

ביטחון בה כמידה

למחקר

מטה עבודת

אנשים

הגדירה

שקדמה

ממדים

, מוגנים והעלתה 3

ורכושם

התנועה שלהם

שחופש

חשים

: שגרה

המרכיבים בעת ביטחון

ביטחון ואמון במערכות הציבוריות

לכידות חברתית

המרחב הציבורי

רקע ומטרות העבודה

הגדרה והכנה של שיתוף הציבור

יצירת תכנית עבודה

9/16

11/16

8/16

שיתוף ציבור ודירוג קריטריונים

מיפוי מקורות מידע

8/16

9/16

יצירת מפת מידע בהתאם למיפוי

סיכום התהליך

ציר המחקר והאינדיקטורים :

ביצוע של 8 קבוצות מיקוד עם תושבים שנערכו בתאריכים 12-13.9/2016 . איסוף וניתוח נתוני הסקרים של היחידה האסטרטגית איסוף וניתוח של מדדים לאומיים ל" ובני הנוגעים לאיכות חיים ותחושת בטחון .

תוצרי התהליך :

2016 :

ח שיתוף ציבור אוקטובר

"דו •

הצגת מודל " עיר שבטוח בה " בעיני הציבור

הצגת תמות מרכזיות בעיני הציבור

המלצות לפתרונות ומענים

הצגת תמות מרכזיות לפי אוכלוסיות

2016 .

ח אינדיקטורים דצמבר

"דו •

• המלצות לאינדיקטורים לפי תחומים ומודל עיר שבטוח בה .

סיכום התהליך -

המשך

ציר המענים : • ניתוח המענים שהועלו מן הציבור • בחינת תפיסת עיר חכמה ומהלך התעבורתי • תוצרי התהליך •

תוכנית פעולה

הצגת תכנית הפעולה בעיני הציבור

הצגת תכנית הפעולה לפי אוכלוסיות

הצעות ל 2-3 פרויקטים או תכניות מחוללות

קשר עירייה תושב

פיקוח ואכיפה

אני בוטח במוסדות ושירותים , מענה ( הערכות מניעה , תגובה והתאוששות )

תעבורה

קהילה

רווחה

מרחב

תברואה

חינוך

ציבורי

עיר חכמה היא עיר בעלת חזון , תושביה במרכז , דיגיטלית , פתוחה ומשתפת .

עיר חכמה

התושבים במרכז

העיר הדיגיטלית

העיר המשתפת

• לאפשר את

תהליכי

• לייצר

מרחבים

של מעמיקה

הדיגיטציה על העיר של בסיס

צרכי התושבים

הבנה

והזדמנויות לשיתוף .

והעסקים

הקשר בין

• לקדם

חדשנות

השירותים

• בניית

, האנשים

המקומות

באמצעות

חשיפת

בהתאמה לתושבים

. אחרים

ומרכיבים

. העיר של הנתונים •

נעשים

• להבטיח כי

השינוי

תהליכי

בתהליכי

ועירוב של והשירותים של

שיתוף

האזרחים ולא

עם

אף

הדיגיטציה , אוכלוסייה לא

הנכסים

עבורם

תישאר

. העיר

. מאחור

, הפיזי והסביבה האקולוגית

המרחב העירוני ,

: מתוך 2013 Solutions for cities: An analysis of the feasibility studies from the Future Cities Demonstrator Programme,

המלצות לתכנית פעולה בהתאם לצרכי הציבור

כללי

תחושת ביטחון אישי מושפעת מ : כמות וחומרת מקרי הפשע בעיר ( " מצבי משבר ודחק )" כמו גם האופן בו מתמודדות המערכות הציבוריות עם מקרים אלו ( " האמון במערכות הציבוריות .)"

– עלה סחר , פריצות

בא . הקבוצות

וספונטאני בכל

גורף באופן

הסדר

ושמירה על

בהפחתת רמת

הציבורי

הפשיעה

צורך לידי ביטוי נוער

של תופעות

, בסמים

ושימוש

על סיפורים

ושונים . עלו בפרט

בהקשרים רבים

שוטטות

. עסקים

וגביית דמי

ושיכרות פשע ,

חסות מבעלי

מאורגן

אזורים – כי לומר ניתן

ולנוע לגור בטוחים , זאת עם .

בעיר האזורים

ברב

בין הבדלים

מרגישים

אנשים

גורמים עבריינים , בעיר

נוכחות גבוהה ודומיננטית של

התחושה שיש היא הרווחת

ברובעים

בפרט

. האישי

משמעותית

אלו באזורים

. התעשייה

ובאזור

, הוותיקים

בביטחון

פגיעה

קיימת

בסיטי

כללי

בהסתגרות בבתים ,

בתחושת לידי באה הביטחון

ודפוסי התנהגות -

באזורים

הימנעות מהליכה

ביטוי הפדיון תלונה לגורמי

הפגיעה

תפיסות

- עברה

/ פגיעה

ובמקרה של

, הבנק

היומי אל

עם ללכת

חשש של

,) הלילה

(

בעלי עסקים

בשעות להעיר דפוסי

מסוימים

בעיקר הנפגע

. ידם אוזלת

בשל אכיפה

העבירה וויתור על

ולהתעמת עם

חשש של

מבצע

ההורים חשש עלה ,

/ מלווים י"ע מוסעים

עצמאיים ,

התנהגות ילדים ובני נוער

מחשיפה

פחות

לעבריינות .

והדרדרות נוער בני של

/ איזורי לחצני מצוקה / אפליקציה ) , נוכחות

בעת חרום תורן (

קשר ומענה

" פתרונות " המחזקים ביטחון אישי -

מיידי

אנשי אבטחה וניידות סיור בשטח , מצלמות אבטחה המקושרות למרכז בקרה ושליטה מרכזי , , תאורה . גידור

התעשייה , ורובעים וותיקים .

, סיטי

להתערבות * :

איזור

איזורים

, עסקים וותיקים ובני נוער .

אוכלוסיות * :

* דורש מחקר לפי מדדים שיעוצבו

מבין התחומים שעלו בהקשר של אשדוד כעיר שבטוח לגור בה , ביטחון תעבורתי , פיקוח ואכיפה וקשר עירייה תושב , מסתמנים כנושאים החשובים והמהותיים מבחינת התושבים * חשוב לציין כי זוהי התרשמות בלבד ללא דירוג על ידי הציבור . עיר שבטוח לגור בה – היבטים מרכזיים *

תעבורה

מרחב ציבורי

תברואה

עיר שבטוח בה

פיקוח ואכיפה

חינוך

קשר עירייה תושב

רווחה

קהילה

איסוף הרעיונות והמענים עליהם שם הציבור דגש , מקנה לנו תמונה טובה של תכנית עבודה למימוש , הרחבה או שיפור של מגוון הפתרונות בתחומים השונים .

קשר עם

פיקוח ואכיפה

סביבה ציבורית

תעבורה

תברואה

קהילה

רווחה

חינוך

התושב

פתיחת שירותים ציבוריים תמידית וניקיונן ( גם ) בחופים

החינוך הבלתי פורמלי כמחנך

תשתיות

נוכחות גבוהה ( שוטרים מתנדבים ,)

מוקדי מפגש לבני נוער

פתחות לפעילות ספורט ופנאי

שתוף ציבור

תאורה תקינה

מצלמות

רק בתי

ולא

ספר

מצלמות מחוברות

מתנדבים

שיפור תשתיות

פעילות

חינוך להתנדבות ותרומה

ברשת

קבוצות לנציגי

כגורמים שמתבוננים

הצללה

ופנאי

תרבות מגוונת

בניינים

פחים מוטמנים

דרכים

אחרת

דינמי של ( אכיפה יש

מיקוד

עזר לטיפול בנק

חיזוק מרכזי תרבות ופעילות

לחצני מצוקה /ו"לא קהילה

כח

להתמקד בביטחון אישית ותעבורתי )

מתנדבי קשר ומידע

מסגרות

מתקנים

ניקיון מדרכות

מתנדבות

בפארק

תורפה

תומכת

סביבה ציבורית

קשר עם התושב

פיקוח ואכיפה

רווחה

תעבורה

ניקיון של שברי זכוכית

סיוע במעברי חצייה ליד בתי ספר

מעקב ודיווח על פניות

החמרת ענישה ופרסום

סימון דרכים

סיירות תיקונים ו"לא

חינוך תעבורתי והתנהגות

חזיתות בתים

סיירות מתנדבים נוספות ורחבות

גינון

הגברת מתנדבים ,

תאורה והצללה בתחנות

חלונות ראווה במקום תריסים

חיזוק הכתובת

במנהלת

מקומות לבני נוער בלילה

קויים בלילה

קיצור תורים לאוכלוסיות

מוחלשות

מצלמות שניתן לראות מהבית

סיירות משולבות

קבוצות של נציגי בניינים .

קיצור קווים

גידור

המלצות לתכנית פעולה עירונית ומיזמים מחוללים

כללי

מצאנו פער בין פעילות העירייה ומוסדותיה לבין הידיעה של הציבור על פעילויות אלו . : טווח קצר על העירייה להתמקד בפתרונות שהוצעו על ידי הציבור : בחינת התכניות הקיימות , למול ההמלצות . תיעדוף בהתאם למקורות מימון ולקבוצות המיקוד ( אוכלוסיות ורבעים ) יצירת תכנית פעולה

ח שיתוף הציבור קיימת

פרסום ויידוע של התושבים בתכנית ובפעילויות המרכזיות לאור הדו "בדו . ח"

גם אינדיקציה לסגמנטציה ראשונית . טווח בינוני ארוך :

דיוור ממוקד על בסיס CRM

1 . 2 .

מדידה והערכה שיטתי המבוססת על סט אינדיקטורים מתעדכן . 3 . מצלמות פתוחות 4 . מערכת תחזוקה ואכיפה שיתופית 5 . שיתוף ציבור בצמתים

דיוור ממוקד של מסרים על בסיס מערכת CRM

• • •

• גילאים בחלוקה מקובלת •

רובעים שכונות רבעים

מגדר

דתיות

אזור

דמוגרפי

איסוף וריכוז של מידע . קיים דיוור ממוקד ואישי פיתוח סגמנטים נוספים הצעה לסגמנטציה ראשונית

מגורים

תחומי

עיסוק

עניין

• עסקים בעיר • עובדי ציבור • יוממים

• קבוצות מינויים •

מתנדבים

: הורים בתי ספר , תנועות

, נוער

חוגים

מדידה והערכה שיטתית ועקבית לפי תחומים

• כדי לייצר שינוי המבוסס על תפיסת עיר חכמה , אנו מחויבים לקיים תהליך מתמשך , שיטתי ועקבי של מדידה , הערכה ומחקר בהתאם למדדים . • אבני הדרך המרכזיות לתהליך זה : • קביעת המדדים להערכה • ביצוע איסוף הנתונים • הזנתם למערכת מרכזית הצוברת נתונים לאורך זמן • ניתוח הדוחות השונים • הצגת המלצות • קביעת תכנית פעולה • עדכון סט המדדים • לצורך ביצוע תהליך מתמשך זה נדרשים מספר מרכיבים הכרחיים . • בשולי הדברים : • ממליץ להיות הראשונים לאימוץ התקן המתהווה הישראלי או הבינ " ל לעיר מקיימת וחכמה ולמדוד . לפיו ייתן יוקרה והובלה למהלך כולו .

מנגנון

מרכז מערכות

שגרת עדכון ואחזקה

מידע

תשתית טכנולוגית

תכנית עבודה מומלצת

: עקרוני • סיכום סט המדדים הראשוני • סימון מקורות המידע לכל מדד • סיכום על מרכז מערכות מידע ונתונים • אפיון המערכת הנדרשת • / רכש / פיתוח התאמת המערכת • : במקביל

גאנט

• יציאה לפיילוט איסוף מידע ראשוני • סיכום על שילוב מדדים בכל סקר • הזנת התוצאות למערכת

• דצמבר 2017 • קביעת יעדים עירוניים למול המדידים והדוחות " הצגת דו - ח ראשון

• הערכת משאבים

• אדם במשרה מלאה • מערכת טכנולוגית – תלוי הקיים בעירייה . • מנהל פרויקט או לחילופין קשב ניהולי למהלך

תכניות מרכזיות למימוש - הצעה

אנו רוצים להתמקד ב 3 התחומים המרכזיים ולהציע מגוון של פתרונות אפשריים , לאור תפישת עיר . חכמה

קשר עם התושב

פיקוח ואכיפה

תעבורה

שתוף ציבור

נוכחות גבוהה ( שוטרים מתנדבים ,)

מצלמות

קבוצות לנציגי בניינים

מצלמות מחוברות ברשת

מתנדבי קשר ומידע

( דינמי יש להתמקד בביטחון אישית ותעבורתי )

מיקוד

קשר עם התושב

שיפור תשתיות דרכים

מעקב ודיווח על פניות סיירות מתנדבים נוספות ורחבות חיזוק הכתובת

החמרת ענישה ופרסום

הגברת מתנדבים ,

במנהלת

עזר לטיפול בנק תורפה

כח

סיירות משולבות

קבוצות של נציגי בניינים .

)? משתפות

מצלמות פתוחות (

כיסוי רחבים , ומדווחות למוקד עירוני . אנו מניחים שהרצון לפריסת

בעיר פזורות מצלמות רבות , המכסות

איזורי

מצלמות נוספות בעיר ילך ויגדל וכמו כן , פריסתם . , הציבור ביקש אפשרות לצפות במצלמות אלו . פתיחת הצפייה יכולה להוות הזדמנות להגברת בטחון . מצלמות בחופים כנכס צירי תנועה מרכזיים פארקים וגנים - מתי להגיע לפארק ?

אבל לא רק ) או רעיונות סביב מיצוי המצלמות והתיעוד בעיר .

יצירת תחרות אפליקציות , ( בדמות

האקאטון

בשלב שני , לאפשר למצלמות במרחב הפרטי הגובל לציבורי , לייצר דיווח ל יעוד עבירות תנועה , חיבור למערכת דיווח של (, המוקד ראה בהמשך .)

מערכת תחזוקה ואכיפה שיתופית

קריאה חזקה מתוך קבוצות המיקוד , מיזם זה מחבר את תפיסת העיר

• השותפות של התושבים בעיר ,

היתה

אנחנו מאמינים שתושבים וותיקים בשלב ובני נוער בשלב

, החכמה עם הגברת מעורבות של תושבים ,(

). ראשון • המערכת תאפשר :

• פתיחת קריאה על ידי תושבים •

מתן הרשאה לתושבים המוגדרים מראש / לכל תושב – שווה לבחון לפי תחומים • שקיפות של מערכת הדיווח והטיפול בקריאות . ניתן לצפות בתיעוד הדיווח והפעילות שנעשתה על ידי המערכת העירונית ( הגברת האמון ) • צבירת ניקוד להשתתפות פעילה – לעורר מוטיבציה לדווח • פרסום תקופתיים –

שקיפות

ת" דוחו

• התושבים , העסקים והפקחים על אותה מערכת עם הרשאות שונות .

• ניתן להרחיב את המערכת הקיימת כיום ובשימוש ע" השפ

מערכת תחזוקה ואכיפה שיתופית - המשך

• מיזם זה יניע ויסייע לאזרחים המתנדבים , יקיים עוד מעגלים של מעורבות והשפעה , יהיה פתוח , לציבור ויניע להשתפרות של מערך הפיקוח והאכיפה העירוני . • יש לפתוח את השימוש בשלבים ובצורה מבוקרת ... • מומלץ למקד מיקוד דינמי בנושאים שונים : • תעבורה בשלב ראשון , ( איך ניתן לשלב את הדיווחים בממשק עם מערך הפיקוח

לוייז

)' מוניות וכו .

, חכמות נהגי אוטובוסים ,

, העירוני הדיווח מתחנות

• לאחר מכן ניתן להרחיב לחנייה ואכיפה , מצב החופים ... ' וכו , • המיקוד יוכל להיות דינמי לפי • רשת של נאמנים ופעילים כעוד רשת לשיתוף ודיוור .

או תחומים הדורשים טיפול –

עונתי

איזורים

רק זה יעורר לפעולה

". שלי

יודע מה עושים עם התלונה

אני " בדמות

חובה שקיפות

שיתוף ציבור בצמתים

• שיתוף הציבור והמידע הדו כיווני היו בקשות משמעותיות בשיתוף הציבור . • מהלך זה תואם גם את הקריאה של עיר חכמה , לפתיחת ושיתוף תושבים בקבלת החלטות ובאופן שוטף .

• מערכת טכנולוגית לשיתוף ציבור יכולה להוות פלטפורמה למהלכי שיתוף רבים המנותחים ומובאים לידי ביטוי בקבלת החלטות . • אנו מציעים לייצר מערכת אחת לשיתוף ציבור מבוזרת : • יצירת קבוצות של נציגי בנינים עם מנהלת הרובע . מנהלת הרובע מנהלת שיתוף ויידוע . • תחנות אוטובוס החכמות תושב ממתין בתחנה זוהי נקודת שיתוף ( סקר או שאלה פתוחה ) • בתי ספר משתפים כל בית ספר הוא נקודת משתפת . • שיתוף של מנהלי מחלקות העירייה על גבי פלטפורמה אחת לקבוצות תושבים או לתושבים עצמם

פרסום ויידוע – במערכת הקבוצות מפולחת לפי תחומי עניין מגורים .' וכו

הוא שיתוף

• ככל שהמערכת תתפתח יהיו בה קבוצות מפולחות של תושבים אקטיביים

פירוט דגשים לתכנית עבודה לפי אוכלוסיות השיתוף

פירוט על פי קבוצות

בני נוער

• צורך במועדונים / מקומות מפגש שאפשר לבלות בהם גם בשעות הלילה המאוחרות מבלי להפריע לשכנים • עבריינות נוער – התמודדות דרך אכיפה מוגברת וגיבוש • בטחון אישי – חשש להסתובב באזורים מסוימים בפרט בלילות

חינוכיות

תוכניות

אזרחים ותיקים • בטיחות בדרכים – על המדרכה ובכביש - , תאורה מצב מדרכות , חנייה על מדרכות ובתחנות אוטובוס , רוכבי אופניים על המדרכות , אלימות בכביש • בטחון אישי – חשש מפריצות • תברואה – לכלוך ברחובות ובמרכזים המהווה סכנת החלקה וסכנה תברואתית • נגישות לתחבורה ציבורית • קהילה – צורך ברשת ביטחון , רצון שהילדים יישארו בעיר ויהיו קרובים

פירוט על פי קבוצות

עסקים קטנים • אכיפה – פניות לעירייה לא תמיד נענות , סדר עדיפות ( בעייתי נותנים קנסות על חנייה אבל לא מטפלים בעבריינות ומפגעים בעלי השלכות על ביטחון אישי ועסקים ) , כשיש אכיפה היא לא מספיק אפקטיבית • מרחב ציבורי בטוח ומזמין – אוירה טובה , אסתטיקה של רחוב , , מדרכות . תאורה עלה גם בהקשר של תכנון עירוני ואכיפה . • תברואה – סכנה בריאותית ופגיעה בעסקים • ביטחון אישי – חשש לצאת בסוף היום מהעסק עם , הפדיון פשע מאורגן • נגישות לאזורי עסקים – , חנייה , תחבורה תכנון עירוני ואכיפה .

מיידיות

פירוט על פי קבוצות

רובעים וותיקים • ביטחון אישי – חשש מעימותים עם ' אוכ בליינים ( , שיכורים עבריינים , נוער משוטט וחסר תעסוקה ) , הסתגרות בבתים • תברואה – סביבה מוזנחת ומזוהמת ( , מזרקים ) אשפה מהווה פגיעה בביטחון הבריאותי של • תנועה ותעבורה – חסר סימון מעברי חצייה , מחסור בחנייה לתושבים ( מקומות החניה נתפסים ע י " בליינים ובעלי עסקים , נתפס כפגיעה במרחב האישי ) • מרחב ציבורי - העדר תחזוקה ופיתוח של שבילים שמוגדרים כפרטיים אולם בפועל בשימוש הציבור , הרחב גיזום עצים ( מסתירים תאורה ) • אכיפה ופיקוח – לא מספקים , חסרה נראות של גורמי סמכות בשטח

התושבים

פירוט על פי קבוצות

רובעים חדשים • תעבורה ובטיחות בדרכים – מעברי חצייה , פסי , האטה אופניים חשמליים , תחבורה ציבורית לא • אכיפה – צורך באכיפה מוגברת בגין חנייה במעברי חנייה ובתחנות אוטובוס • ביטחון אישי ומרחב ציבורי – , תאורה נוער משוטט , צורך בלחצני ברחבי העיר ( למשל תחנות אוטובוס ) • קהילה – רצון בפעילויות וחינוך להתנדבות

מספקת

פירוט על פי קבוצות

משפחות צעירות • ביטחון אישי – תחושה של חוסר בטחון ברחובות לא , נותנים לילדים להסתובב לבד ( ליווי והסעות לכל מקום ) , צורך במתן מענה מיידי במצב חרום • תעבורה – אין מספיק תחבורה ציבורית ( , פריסה זמינות דיוק ואפשרות מעקב ) כתוצאה מכך משתמשים פחות וגם לא שולחים את הילדים • קהילה וחיבור לקהילה – נושא משמעותי , צורך בפעילות קהילתית , מקומות בילוי ותעסוקה לבני נוער , קבלת חיווי על , תלונות אינדיקציה על זמני טיפול וביצוע ( 106 באפליקציה ) • מרחב ציבורי – קיים ונדליזם בפרט בבתי ספר ( חצרות , פתוחות פריצות וגניבות מזגנים ) , המשך פיתוח סביבתי ( פארקים , , מתנסים מרכזי קניות מתקנים )

פירוט על פי קבוצות

חרדים

• ביטחון אישי - גם בהקשר כללי כמו בשאר הקבוצות וגם בהקשר ספציפי של נוחות קיום אורח חיים חרדי והתאמת פתרונות טכנולוגיים לציבור החרדי ( למשל ניתוק מצלמות בשבת כשאין צורך בטחוני , אפשרות לפתיחת דלתות ע י " מפתח בבתי מלון למנוע חילול שבת וכו ') • ביטחון תעבורתי – עומסים כבדים בשעות העומס באזור המרכז את מוסדות החינוך , חשש מפגיעה הן מצד נהגים והן מצד הולכי הרגל . • קשר וחיבור לקהילה – צורך באיש קשר מקומי , שירכז פניות יתעדף ויעקוב אחר הטיפול בהן , יקדם אינטרסים של המגזר בעירייה וגם יעביר עדכונים ומסרים מהעירייה . פנימה התאמה של המסרים והערוצים בהם הם מועברים לקהילה ( לא משתמשים באפליקציות / ) סמסים • צורך בביטחון באכיפה • תחבורה ציבורית לא מספקת במצב הקיים

פירוט על פי קבוצות

עולים חדשים • ביטחון אישי –

טוב בהשוואה לאוקראינה ( ציפיות נמוכות

ביחס לישראלים ותיקים .) • קשר וחיבור לקהילה –

נמצאים בסביבה של עולים חדשים

כמותם , וכמעט ולא נחשפים לקהילות / שפות אחרות . מרגישים שיש למי לפנות אך לא קל ( אין מענה מספק למי שאינו דובר עברית , שעות קצרות במוקד 106 , תקנים לא מספקים של רכזי קליטה ביחס לכמות עולים ) • תעבורה – , בריונות נהיגה פרועה ואי ציות לחוקי התנועה • אכיפה – לא מספקת • שבת – מרגישים שהחיים בעיר נעצרים ( הכל סגור , מרחב ציבורי מלוכלך , רוצים יותר מקומות בילוי )

תחבורה ציבורית חכמה

• פרויקט חשוב וחיוני , קיבל הדים חיוביים מאד , עלה חשש מתקופת ההקמה . • היבטים של הפרויקט שעלו כבעלי השפעה משמעותית על תחושת הביטחון : • הוספת קוים למערך צ" התח –

בפרט קוים לתחנת הרכבת , בית העלמין וקוים בשעות

. הלילה

כיסוי ורישות העיר – אפשרות להתנייד צ" בתח

מנקודה לנקודה בעיר מבלי לחצות רגלית

מרחקים ארוכים , מסלולי נסיעה ישירים ללא סיבובים • זמינות ותדירות גבוהה • מידע בזמן אמת , דיוק ואמינות • לחצני קשר בתחנות – למקרה חירום / תקשורת עם מרכז בקרה בעת הצורך • שימוש של תושבים צ" בתח – נתפס כסממן של תנועה , פעילות ואווירה טובה בעיר . בכל הקבוצות עלתה נכונות ושאיפה להשתמש בתחבורה ציבורית , ורואים אותה כאינדיקטור המשקף את רמת הביטחון בעיר ( רוצים לראות אישה עולה לבד בלילה לאוטובוס )

בית חולים ציבורי

• פרויקט חשוב וחיוני , קיבל הדים חיוביים מאד • היבטים של הפרויקט שעלו כבעלי השפעה משמעותית על תחושת הביטחון : • / קירבה קיצור זמני הגעה לבית חולים ביחס למצב הקיים היום • זמינות מסביב לשעון • מודל הרצף הטיפולי – פותר בעיות קיימות היום בשטח , נותן מענה רחב ומקיף , עלה חשש מפגיעה בצנעת הפרט • חיזוק וביסוס העיר – קיומו של בית החולים בעיר הופך אותה למוקד , משיכה יוצר הזדמנויות עסקיות ומקומות תעסוקה

Made with FlippingBook HTML5