עיריית אשדוד צו הארנונה לשנת 2022

צו ה ארנונה לשנת 2022

מנהל הכספים - אגף הגביה

)4 מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטחת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדירה, כדלקמן: הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2020 1

20%

40%

60%

80%

למ"ר 100 100 100 100 100

שיעור ההנחה:

מספר נפשות

מעל 3,755 ועד 5,300 מעל 5,634 ועד 7,951 מעל 6,535 ועד 9,223 מעל 7,436 ועד 10,494 מעל 9,411 ועד 13,282

מעל 3,322 ועד 3,755 מעל 4,984 ועד 5,634 מעל 5,781 ועד 6,535 מעל 6,578 ועד 7,436 מעל 8,325 ועד 9,411

מעל 2,889 ועד 3,322 מעל 4,334 ועד 4,984 מעל 5,027 ועד 5,781 מעל 5,720 ועד 6,578 מעל 7,239 ועד 8,325

עד 2,889 עד 4,334

1 2 3 4 5

עד 5,027

עד 5,720 עד 7,239

מעל 11,387 ועד 16,070

מעל 10,073 ועד 11,387

מעל 8,759 ועד 10,073

עד 8,759

100

6

30%

50%

70%

90%

למ"ר

שיעור ההנחה:

ועד

13,362

מעל

מעל 10,279 ועד 11,821 מעל 11,798 ועד 13,568 מעל 13,318 ועד 15,316

מספר נפשות 7

18,858

מעל 11,821 ועד 13,362

עד 10,279

150

ועד

15,338

מעל

21,646

מעל 13,568 ועד 15,338

עד 11,798

150

8

ועד

17,313

מעל

24,434

מעל 15,316 ועד 17,313

עד 13,318

150

9

עד 1,480 לנפש

10 ומעלה

עד 2,715 לנפש

עד 1,924 לנפש

עד 1,702 לנפש

150

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן ההכנסה : הכנסה - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, , לרבות ילד במשפחה אומנ ה, מכל מקור הכנסה שהוא , לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, כמפורט בתקנות למעט 2 : ( 1 ) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו - יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע - .2010 ( 2 ) מחצית מהכנסתם החודשית של בן/ים או בת/נות המתגוררים עם המחזיק בנכס. לעניין זה לא תו בא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מהכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" - שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 , בשיעורו המעודכן ל 1 - בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה. ( 3 ) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו. ( 4 ) תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח .2008-

)5 סייג להנחות על חלק מהנכס

זכאי להנחה המחזיק בחלק מהנכס , יחד עם מחזיקים נוספים , שאינם זכאים להנחה , יראו אותו - לצורך יישום ההנחה - כמחזיק בנכס בשיעור אחזקתו היחסית, אך לא י ותר ממגבלת השטח שנקבעה לכל הנחה.

1 סכומי ההכנסות בטבלה הינם בהתאם לתקנות ההסד רים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ( תיקון מס' 2 ) , התשפ"א .2020- המועצה מאמצת את הסכומים בטבלה החדשה שתפורסם לשנת 2022 . בהתאם לתקנה זו רשאי המחזיק בנכס לבחור כי ההנחה תחושב לפי ממוצע הכנסה בחודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר 2020 או לפי ממוצע הכנסות של כל שנת .2020 2 על פי תיקון לחוק אומנה לילדים, התשע"ו- 2016 , לא יילקחו במבחן ההכנסה תשלומים המשולמים למשפחת אומנה.

עמוד 16 מתוך 22 של צ ו הארנונה לשנת – 2022 אושר ב מועצת העיר בתאריך 02-06-2021

Made with FlippingBook Ebook Creator