5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

סקר עבודה מרחוק – עיריית אשדוד

שביעות רצון מההיגדים הבאים -

עובדים

מהעבודה מרחוק באופן כללי

83.78%

14.86%

1.35%

מהיכולת לאזן בין עבודה ומשפחה

81.08%

10.81%

8.10%

תקשורת מול עובדים אחרים

83.79%

13.51%

2.70%

היעדים והמשימות לביצוע

83.79%

13.51%

2.70%

תדירות הקשר מול הממונה

97.30%

2.70%

0.00%

במידה מועטה +

במידה רבה + רבה

במידה בינונית

כלל לא

מאוד

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker