5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

סקר עבודה מרחוק – עיריית אשדוד האתגרים המשמעותיים ביותר בעבודה מרחוק -

עובדים

שיתוף פעולה עם קולגות

תקשורת בין עובדים

התנתקות ממקום העבודה

תחושת בדידות

הסחות דעת בבית

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker