5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

היערכות לעבודה מרחוק

תשתית טכנולוגית ראויה ודאו שיש ברשותכם כל את

הטכנולוגי עבור הנדרש

הציוד

, אינטרנט

למערכת , מייל , תפעולית

משימותיכם :

חיבור

ביצוע

ZOOM .

, במשרד

חיבור לרשת

סביבת עבודה מותאמת

ומבודדת ככל

נעימה נוחה ,

לעצמכם פינת

הניתן

עבודה

קבעו

בכל העבודה

והסחות . דעת פינת את אבזרו

רקע מרעשי

הציוד

, מחשב , נוח כיסא

לעבודה אפקטיבית -

לכם הנדרש

חיבור

ל־ WIFI ואוזניות . את עדכנו

משרד העבודה

ביתכם שזהו

אנשי

. שלכם

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker