5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

שגרת עבודה

על שמירה

בוקר

שגרת פעולות

יציאתכם

עם לבצע

את בצעו

הבוקר שאתם רגילים

- למשרד להתלבש , להתאפר , . קפה לשתות

"לו ז עבודה יומי /

שבועי

זמן העבודה בבית יותר גמיש ונדרש סדר ומשמעת עצמית כדי לשלב עבודה במרחב הביתי , לכן הגדירו יחד עם מנהלכם את היעדים והמשימות לתקופה הקרובה , הגדירו מראש את מסגרת השעות שבה אתם מתכננים לעבוד בכל יום .

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker