5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

מי יכול לעבוד מרחוק ?

. העירייה

למשרדי

יכולים את לבצע

 אשר עובדים

תפקידם מחוץ

מתפקידם

נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת

ביצוע משימות

עובדים בעלי

. מרחוק

באמצעות

עבודה

. מידע

של סוגיות

אינה העירייה

אבטחת

מעלה

העבודה מחוץ לבניין

. העירייה

או לציבור

מתן מחייב

לעובדי

פרונטלי

שירות

התפקיד אינו

עיקר

ניתנת

אינה חלקה

או העובד

ניתנת למדידה וכימות אם .

תפוקת

תפוקת העובד

. העובד

ולבקרה על

, לכימות ייקבעו

תפוקת

כללים לפיקוח

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker