5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

אישורים מיוחדים

 בבידוד ורוצה להמיר את הבידוד לעבודה רציפה מהבית - יש להעביר בקשה

משאבי אנוש .

דרך המנהל לראש

מינהל

לעבודה

 עבודתך משלבת משרד ושטח - יש לקבל אישור מראש

המינהל

במתכונת של ימים משולבים ( בהתאם לנוהל עבודה מרחוק .)

משאבי אנוש .

 עובד ממקום שהוא לא ביתך - קבלת אישור מראש

מינהל

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker