5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

דבר מנכ"ל העירייה

החיים לצד הקורונה גרמו לשינוי דרמטי ביחס לעבודה מהבית בעולם התעסוקה בכלל ובמגזר הציבורי בפרט. מצורת עבודה שכמעט איננה קיימת הפכה עבודה מהבית למציאות רווחת, זאת נוכח המציאות ובהתאם לתקנות לשעת חירום. במציאות חדשה ובלתי מוכרת זו, נאלצנו לנתק חלק מהעבודה מההקשר הפיזי המסורתי. פעילות זו הציבה בפני הרשות העירונית לא מעט אתגרים, שהתמקדו בעיקר בהבטחתהרציפותהתפקודיתהעירונית, והצורך להסתגל למצב בו העובד אינו מצוי פיזית במקום העבודה ומרוחק ממנהלו הישיר. תוך התמודדות מורכבת עם חוסר ודאות בריאותית וכלכלית ליום המחר, אתגרים שנלמדו ונלמדים תוך כדי תנועה. הכניסה לטריטוריה לא מוכרת, מבחינה ניהולית ותפקודית חייבה אותנו להתמודד עם אתגרים חדשים והגדול שבהם - "עירייה מהבית". אנו עדיין בעיצומה של תקופה לא

רגילה זו, שבה נמשיך לחוות אתגרים רבים ונידרש להקפיד על קשר אנושי יותר מאשר מיקוד בתפוקות העבודה, תוך יצירת תחושת חיבור, לכידות ארגונית ומשמעות לעובד, כחלק מתוכנית החוסן הארגוני. בנוסף, נדרש להציב גבולות ולמנוע הליך של שחיקה בעבודה. וכשסביבת העבודה הופכת לבית, המשימה הזו הופכת למורכבת שבעתיים, ואנו נידרש לטפל בתחושת הבדידות ולהגביר הלכידות הקבוצתית. זו ההזדמנות לברך את יוסי בן סימון ואת סיון אפריאט- בוחבוט על קצב ואיכות יישום הטרנספורמציה הדיגיטלית ותוצריה הרבים. תודה אישית לגב' מירב שרת, ראש מינהל משאבי אנוש, שבתנאים קשים ביותר השכילה, נערכה והתאימה את מערך משאבי האנוש שלנו לשגרה חדשה בצל הקורונה, וכן לגב' אור ללוש, גב' רויטל כהן, גב' אוריאן לוי והגב' אדווה קרוגלן - אשר מסייעות על ידה. בברכה, אילן בן-עדי מנכ"ל העירייה

2

דברי פתיחה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker