5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

טלפונים חשובים: >> בנושאי חומרה - מחשב, מצלמות יש לפנות במייל לאגף מחשוב >> בעיות תקשורת וחיבור-ניתוקים, קושי בהתחברות יש לפתוח קריאה בזמן אמת על כל תקלה. 08-8545092 >> מוקד המחשוב לעזרתכם בכל עניין בנושאים של משאבי אנוש - דיווח נוכחות טלפוני, יש לפנות >> דיווח משימות, אישור עבודה מרחוק adva@ashdod.muni.il במייל 08-9568181 >> דיווח נוכחות >> תמיכה בנושא זום, הדרכות 08-9238784 מחלקת הדרכה לכל בעיה או הצעה בנושא עבודה מרחוק יש לפנות 08-8545263 >> לרכזת עבודה מרחוק

דיווח נוכחות טלפוני: דיווח נוכחות בזמן עבודה מרחוק מתבצע באמצעות דיווח נוכחות טלפוני מהטלפון האישי של העובד. בכל כניסה או יציאה מהעבודה יש לחייג למספר: .08-9568181 "4" יתקבל מענה טלפוני אשר יבקש להקיש " ליציאה. 2" לכניסה עם הצהרת בריאות או לפי הנדרש. 2 או 4 יש להקיש המענה הטלפוני יבקש להקיש כעת את מספר העובד, יש להקיש תעודת זהות מלאה כולל ספרת בהתחלה ואז להקיש #, המענה 0 ביקורת וללא הטלפוני כעת יודיע שהדיווח נקלט בהצלחה.

טלפונים חשובים

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker