5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

נוהל עבודה מרחוק

עיריית אשדוד נוהלי עבודה

ות הגדר

3.

1.1 . עבודה מרחוק - עבודה המת בצעת בשגרה במשרדי העירייה, אולם בשל מגבלות הקורונה, מתבצעת מבית העובד.

אחריות וסמכות :

4.

גורם אחראי

תחום האחריות

מס'

ראש המינהל

הכנת רשימה של עובדים רלוונטיים לעבודה מרחוק

1

1

באישור ראש המינהל, ראש מינהל משאבי אנוש ומנכ"ל העירייה

אישור עובדים לעבודה מרחוק - נספח ד

מנהל ישיר

חלוקת משימות ותיאום ציפיות

1

הגשת טופס הצהרה על עבודה מהבית - חירום רפואי - נספח ג

4

העובד

פתיחת VPN לעובדים מרחוק

5

אגף מחשוב

מינהל משאבי אנוש

פתיחת דיווח טלפוני

6

מנהל ישיר

דיווח משימות ופיקוח על תפוקות העובד

7

- הישיר נספח ה

הגשת דיווח משימות ותפוקות שבועי למנהל

8

העובד

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker