5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

נוהל עבודה מרחוק

עיריית אשדוד נוהלי עבודה

טופס הצהרה על עבודה מהבית - חירום רפואי

נא מלא/י את הפרטים הבאים בשלמותם:

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

יחידה

תפקיד

חודש ההצהרה

 הנני יודע/ת כי מדובר בהצהרה על ביצוע עבודה מהבית נוכח מצב החירום הרפואי עקב משבר הקורונה  בהצהרתי זו אני מאשר/ת כי שעות העבודה אשר ידווחו על ידי כשעות עבודה בסטאטוס "עבודה מהבית - חירום רפואי" יהיו בהתאם לביצוע בפועל.  ידוע לי כי עלי לפרט את המטלות שביצעתי במסגרת דיווח שעות עבודה מהבית, כפי שיוגדרו לי על ידי הממונה וכי הדיווח שלי טעון אישור ש ל הממונה הישיר שלי.  ידוע לי שהשימוש בדיווח הנוכחות הטלפוני הינו א ך ורק לימים בהם אעבוד מרחוק. בכל מקרה אחר, עליי להדפיס ביומטרית בשעוני הנוכחות.  ידוע לי שאי הצהרת אמת מהווה עבירת משמעת ואם יתברר כי הדיווח שלי אינו דיווח אמת אהיה צפוי/ה לכל העונשים הכרוכים בכך.

בחתימתי מטה הנני מאשר/ת שקראתי והבנתי את הסעיפים הרשומים לע יל וכי בחתימתי מטה אני מאשר את נכונותם.

_________________

_________________

חתימה

תאריך

, מנהל ישיר , תיק אישי

י ראש מ נהל משאבי אנוש , ראש המ נהל י

העתקים: מר אילן בן עדי - מנכ"ל העירייה , גב' מירב שרת -

27

אופציה להורדת נספח א בוורד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker