5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

עיריית אשדוד נוהלי עבודה

נוהל עבודה מרחוק

דוח משימות שבועי - לצורך מילוי עבור עובדים אשר עובדים מהבית באישור

שם העובד:________ ת.ז:________ תפקיד:________ מחלקה:____________

פירוט משימות עיקריות ותוצרים

עד שעה

משעה

תאריך

אישור מנהל ישיר: שם:__________ חתימה:___________

אישור ראש מינהל: שם:__________ חתימה:___________

29

אופציה להורדת נספח ג בוורד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker