5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

מדריך לשימוש בזום

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

עתידית :

י יפתח חלון לקבוע

פגישה

ממלאים את השדות הבאים:

1 . Topic : נושא הפגישה.

2 . Start : תאריך הפגישה ושעה.

3 . Duration : משך השיחה (מקסימום זמן שיחה בזום

40 דק' לאחר מכן יש להתחבר מחדש).

החינם עד היא

4 . Advanced Options : אפשרויות מתקדמות.

במסך זה אנו מבטלים את האפשרות של אישור של ידני

המשתתפים שמתחברים לפגישה ע"י ביטול ה -  (בלחיצה עליו).

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker