5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

מדריך לשימוש בזום

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

החלק החשוב ביותר של פגישה העתידית , לאחר שנשלח המייל למשתתפים אנו נצטרך לעבור לקטגוריית Meetings

בזום.

ואז ניתן לראות את כל הפגישות

שנקבעו

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker