5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

מדריך לשימוש בזום

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

אם לא הורדנו את האפשרות של התחברות אוטומטית עלינו ללחוץ על כל משתתף ולאשר אותו בלחיצה על ADMIT

בתחילת המפגש מומלץ להשתיק את המיקרופונים של כולם ע"י לחיצה על MUTE ALL שנמצא בתחתית המסך הימני שנפתח (מסך עם שמות המתחברים )

" Delete "

בסוף השיחה להיכנס שוב לקטגוריית Meetings ולמחוק את הפגישה ע"י לחיצה על כפתור

מומלץ

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker