5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש מדר ך לשימוש בזום

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

סרגל תפעול בזמן פגישת זום:

9

8

7

6

5

4

3

2

1

בסיום המפגש יש ללחוץ END MEETING .

סיום מפגש –

1.

תגובות – לא רלוונטי

2.

3. הקלטה – ניתן בלחיצה להקליט את המפגש.

צ'אט – ניהול שיחה דרך הקלדה.

4.

5. שיתוף מסך – ניתן לשתף מסכים עם המשתתפים לפגישה.

של המשתתפים).

6. ניהול משתתפים – כאן ניתן לראות מי התחבר למפגש. (כאן ניתן להשתיק את המיקרופוני

ם

7. הזמנה – דרך נוספת להזמין משתתפים למפגש.

ווידיאו – להפעיל או לעצור את המצלמה.

8.

כאן ניתן להשתיק את המיקרופון האישי.

שמע/דיבור -

9.

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker