5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש מדריך לשימוש בזום

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

כיצד נותנים אפשרות לשיתוף ה מסך של המוזמנים לפגישה :

לשתף מסך.

ברירת המחדל בזום היא שרק מזמין הפגישה

יכול

במקרים שרוצים לתת למשתתפים נוספים את האפשרות לשתף את המסך שלהם, המזמין צריך

להיכנס לחץ המופיע בצמוד ל - SHARE SCREEN -

ושם לסמן את השורה: Multiple participants can share simultaneously

39

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker