5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

התנסותם של רבים מהעובדים במהלך פיילוט עבודה מהבית לתקופה ממושכת הייתה מוצלחת מאוד. לצד חוזקות אלה, אנו עדיין שוקדים על שיפור הטרנספורמציה הדיגיטלית, על פערים טכנולוגיים, קושי בהתחברות מרחוק ושיפור מדידת ביצועי העובדים לעבודה מרחוק. אני סמוכה ובטוחה כי מנהלי ועובדי עיריית אשדוד ימשיכו לפעול ללא לאות במסירות, ביעילות, במקצועיות, במחויבות ובאחריות ארגונית ללא פשרות במסגרת עבודה עצמאית, המרוחקת מסביבת העבודה המוכרת והשגרתית, תוך מתן אמון מלא של המנהלים בעובדים לרצף תפקודי יעיל,מקצועי ומיטבי במסגרת עבודה מהבית.

כולי תקווה שגם בהצגת תוצרי עבודה מרחוק עיריית אשדוד תהווה מודל הן בסקטור הציבורי והן עבור רשויות מקבילות. מינהל משאבי אנוש ימשיך לשקוד על תוצרי השירות הפנים האירגוני, יפעל לשיפור מתמיד, יעניק כלי עבודה וחוויית שירות מצוינת למנהליו ולעובדיו כאחד, המותאמת למציאות החדשה ולשגרת החירום - קורונה.

מירב שרת, ראש מינהל משאבי אנוש

4

דבר ראש מינהל משאבי אנוש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker