5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

מדריך לשימוש בזום

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

שימוש בצ'אט עם משתתף מסוים במהלך הפגישה:

זום מאפשר להשתמש בצ'אט במהלך הפגישה עם משתתף אחד שברצונכם לנהל איתו שיחה באופן אישי ומבלי ששאר המשתתפים יראו את תוכן השיחה

בינכם.

בחלון הימני באפשרויות ה - CHAT אתם לוחצים

על החץ ליד המילה Everyone

הרשימה של

ה מופיע

כל המשתתפים בפגישה, אתם לוחצים על המשתתף

שברצונכם לדבר איתו .

החלפת רקע

כאשר הנכם משתמשים בזום במחשב, יש באפשרותכם להחליף את הרקע שלכם בשיחה זאת כאשר לא תרצו ששאר משתתפי השיחה יראו את מה שנמצא

מאחוריכם.

איך עושים זאת?

ה סימון חץ ממש ליד אייקון המ צלמת וידאו ובו נפתחות אפשרויות

לחצו על

.choose virtual background

-ב בחרו

41

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker