5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

ניוד שיחות

מאגף ערכות מידע ומ

חשוב

לביטול העברת השיחות:

עיריית אשדוד

יש לבצע את אותה פעולה " הפעל הכל " והפעולה מבוטלת אוטומטית.

דגם D

להעברת שיחות מהטלפון המשרדי לנייד:

ישנו כפתור "העבר הכל" נלחץ על הספרה 9

ואת ה מספר פלאפון אליו יעברו השיחות.

לביטול העברת השיחות:

יש ללחוץ על "הפסק ההעברה" והפעולה מבוטלת אוטומטית.

בהצלחה

לכל בעיה ניתן לפנות למוקד התמיכה - 08-8545092

49

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker