5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

רקע סקר כלים ציפיות נהלים דיון

יתרונות העסקה מרחוק

o אפקטיביות – עבודה ממוקדת ללא הסחות דעת o פרודוקטיביות – צמצום שעות עבודה אבודות o אטרקטיביות והתאמה לעולם העבודה החדש

o איזון חיים אישיים ועבודה – עבודה מרחוק מאפשרת איזון טוב יותר , דבר שמעלה שביעות רצון ומוטיבציה של העובדים בארגון

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker