5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגני הילדים יתבצע ״ אשדודית ״ ובאפליקציית www.ashdod.muni.il בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו בו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי: (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 ש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור י במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת מופיעה הכתובית: רישום. אינו , תהליך זה טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד שלב הרישום הינו מבטיח שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים לשלוח מסמכים סייעת רפואית. רפואיים למחלקת גני ילדים לשם הגשת בקשה להקצאת shiranbd@ashdod.muni.il במייל:

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 4/2/2021 (לאחר

10

Made with FlippingBook flipbook maker