5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

רישום לגני ישי (גנים תורניים) באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגנים תורניים יש"י יתבצע ובכפוף לשאלון התאמה של וועדת שלושה www.ashdod.muni.il (הכוללת את מנהלת מחלקת גני ילדים, רב ישיבת ההסדר , ומר יואל דרמון). כיתות גן המועדפות עליהם מתוך 2 בעת הרישום יציינו ההורים לפחות רשימת הגנים המוצעת. בשל מגבלות מחלת הקורונה לא יתקיימו תלמידים חדשים בגני יש"י - השנה ראיונות אישיים כפי שביצענו אשתקד. הורים המעוניינים בגני יש"י יוכלו לבצע רישום לגנים באמצעות האינטרנט אך שיבוצם מותנה בשאלון התאמה שישלח אליהם לאחר הרישום על פי כתובות המייל שרשמו במערכת. חשוב להדגיש: שלב הרישום הינו טכני בלבד ואינו מהווה שיבוץ סופי לגן המבוקש. אינם נדרשים באישור הוועדה תלמידים הממשיכים ללמוד בגני יש"י - ואינם נדרשים לבצע רישום אינטרנטי. הודעת שיבוץ אוטומטי תשלח להורים לפני מועד הרישום , הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ אוטומטי יוכלו לבקש בקשת העברה בפורטל העברות באתר העירוני רק לאחר קבלת הודעת השיבוץ . להלן הקריטריונים לשיבוץ בגני יש"י: שיבוץ אוטומטי לילדים ממשיכים בגן . שיבוץ איחודי אחים- תלמידים להם אחים שילמדו בשנה"ל תשפ"ב בגני יש"י יקבלו עדיפות בשיבוץ לגנים. שיבוץ תלמידים חדשים במערכת- לאחר קבלת פרוטוקול מוועדת השלושה תשבץ מחלקת רישום את התלמידים בגני יש"י על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. תלמידים שלא ישובצו בגני יש"י , ישובצו בגנים ממלכתי דתי שברובע מגוריהם. שיבוציים סופיים ישלחו במהלך חודש יוני.

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 11

Made with FlippingBook flipbook maker