5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

תהליך השיבוץ

2021 הודעות השיבוץ לגני ילדים לשנה"ל תשפ"ב ישלחו במהלך חודש יוני השיבוץ הסופי ייקבע להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים, על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. זרם חינוכי - שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). רצף חינוכי - תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן וצריך להמשיך ללמוד באותו גן, ישובץ באופן אוטומטי לגן. הישארות שנה נוספת בגן חובה – מותנה באישור של השירות הפסיכולוגי ובהתאם להמלצותיו. גיל הילדים - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. קירבת מגורים לגן - בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדי הרובע ורק על בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרובעים אחרים).

לידיעתכם: ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים. לא ישובצו אחים משיקולים פדגוגיים באותו גן, השיבוץ שאינם תאומים יהיה בגנים סמוכים ככל אשר ניתן.

14

Made with FlippingBook flipbook maker