5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

תהליך הגשת הערר

ערר ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ, יש להגיש ובו לציין עד שני גנים מבוקשים. אחד בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים בהודעת השיבוץ לא יתקבל ולא יידון.

יש לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע).

לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה.

הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. תשובת הוועדה הינה סופית, באפשרותכם לפנות למשרד החינוך להגשת ערר על החלטת הוועדה. לידיעתכם: תשובות הוועדה הינן סופיות באפשרותכם לפנות למשרד החינוך ולהגיש ערר על החלטת הוועדה. לסיוע בהגשת הערר ניתן לפנות למחלקת רישום.

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

15

Made with FlippingBook flipbook maker