5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

רישום לגני הילדים

נהלי רישום

(כמוגדר הורים עצמאיים בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, , רווק, 1992 , ב ״ התשנ אלמן/ה, פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות).

כתב הצהרה על ההורה הרושם לחתום על הורה שהינו המשמורן החוקי והתחייבות. על חינוכו חייב של הקטין ואחראי בלעדי  לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין חייב לצרף מכתב במשותף עם הורה נוסף מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים): יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום בצירוף תעודת הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם התקבלו אליו (נספח ד'). הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן מוכר שאינו (לגן חרדי או לגן רשמי פרטי)

יש להגיש תצהיר חתום על ידי בית המשפט או עורך -דין או חסרי ארנונה - התצהיר יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת. דיין. החוזה יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת בעלי חוזה שכירות- אחרת. לא יתקבל תצהיר מגורים בכתובת אחרת והשיבוץ יעשה על בעלי ארנונה - פי רישומי הארנונה. הטפסים המקוונים ניתן להגיש בקשה לביטול רישום באמצעות ביטול רישום - המופיעים בפורטל העירוני. הורים המבקשים לבטל רישום מתבקשים לשלוח בקשה בציון סיבת הביטול. יש לצרף צילום תעודות הזהות של שני ההורים וספח הילדים.

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 9

Made with FlippingBook flipbook maker