ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

מקורות תוכנית אסטרטגית מניעת זיהום נחל 2009 , לכיש וחופי הים בתחום אשדוד , לשם שפר איכות 2012 עידכון אוקטובר הסביבה בע”מ סקר תשתיות טבע באשדוד של החברה להגנת הטבע וחופית-החברה לתיירות 2009 אשדוד דצמבר

ימית הוניקמן, מנהלת מחלקת עריכת תוכן: איכות הסביבה טרילוג’י גרפיקה: דפוס האחים דפוס: תודות דר’ משה דהן, שמואל דוד, גד עופר, צלמים: אלדד אלרון, פוניה, הארכיון העירוני לתולדות העיר אשדוד, ניר רויבסקי, דוד אסייג, סימונים לישראל אלדד אלרון, גד עופר,שמואל דוד, רם תודות: אהרוני, יעקב פלאצ’י, דר’ ענת רוזן, מרב יגר, אורי מורלי, ד”ר אביחי כהן, קארין טוקר, ירון זוהר, מלי בונבידה, עופר דרי, יוני חזיז, מורן הלנגי, אדר’ ליאב שלם, מיטל אליאס, אינג’ בועז כהן, נאדין אשכנזי על הכנת תודה מיוחדת ליפית ברנר עבודה מדעית על האסטואר ששימשה בסיס לחוברת זו.

ניטור ביולוגי במורד נחל לכיש, אוגוסט 2017 ונובמבר

עבודת גמר אסטואר לכיש

“תכנית אב 2016 , מנדלסון וזילברשטיין .2013 ,” לניקוז אגן היקוות נחל לכיש

“אקולוגיה וסביבה - כתב עת למדע ומדיניות הסביבה”, א”ת

אתר המשרד להגנ”ס

אתר ויקיפדיה

באדיבות הארכיון העירוני לתולדות העיר אשדוד סקר דיגום ובדיקת איכות משקעי ף חקר ימים 2013 קרקעית הנחל אפריל ואגמים לישראל

הודפס על נייר ממוחזר

31

Made with FlippingBook Ebook Creator