ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

בחשבון בזמן הקמת העיר במטרה לצמצם כמה שאפשר את זיהום האוויר מאזורי התעשייה. כעיר נמל היא מהווה שער כניסה ראשי לסחורות מעבר לים. בתוכנית המתאר הוטמע הסקר טבע עירוני וסומנה טבעת טבע עירוני מסביב לעיר אשדוד הכולל את נחל לכיש, חופי הים וחולות אשדוד, לטובת פיתוח אקסטנסיבי והנגשת הטבע לתושבים ולתיירים. אתרי טבע עירוני משתלבים במרקם העירוני ומהווים ריאות ירוקות בלב השטח האורבני ומפלט לבעלי החיים והצומח. באשדוד שיעור השטחים הפתוחים הוא הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות: מן השטח 10%- . כ 60%- סה»כ כ העירוני מיועד לתעשייה ותשתיות, ועוד למגורים. עשרת האחוזים 20%- כ הנותרים משמשים לכל שאר היעודים פונקציות ציבוריות, מסחר, תחבורה וכדומה.

נחל לכיש ת.ז.

ק”מ 70- כ אורך הנחל:

נוטריות, צב ביצה מצוי, בעלי חיים: אילנית מצויה, צפרדע נחלים,

קמ”ר 1,020 שטח האגן:

שחף, אגמיות, ברכיה, שלדג עופות:

הנחל מנקז את מערב הר אפיק הנחל: חברון ונשפך לים ליד אשדוד נחל האלה, נחל ברקאי יובלים עיקריים: ונחל גוברין אכזב ברובו, למעט קטעים סוג הנחל: בודדים הניזונים ממי מעיינות צמחייה לאורך אפיק הנחל: קנה מצוי, פטל קדוש, איקליפטוס המקור, אירוס הארגמן

קיפון גדול ראש, קיפון בורי, דגים: צלופח אירופאי, אמנון מצוי, גמבוזיה 2000 בשנת תכניות לשיקום הנחל: אושרה תכנית אב לנחל לכיש

שורק-לכיש רשות ניקוז ונחלים:

5

Made with FlippingBook Ebook Creator