הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021

מינהל כספים | עיריית אשדוד

הצעת תקציב רגיל ופיתוח

2021 לשנת הכספים

תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2021 תוכן העניינים  דבר ראש העיר  דבר גזבר העירייה ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ניתוח התקציב הרגיל לפי :

o מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים 2017-2021 ) o מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים 2017-2021 ) o תקבולים - לפי מקורות הכנסה (לשנים 2017-2021 ) o תשלומים - לפי סוגי ההוצאה (לשנים 2017-2021 )

 תרשימים:

התפלגות תקציב הכנסות 2021 כולל מותנה

o

o התפלגות תקציב הכנסות 2021 לא כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה

o התפלגות תקציב ההוצאו ת לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה

o הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2021 כולל מותנה o הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2021 לא כולל מותנה o התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2017-2021

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ה תקציב הרגיל ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  מטרות ו יעדים ודברי הסבר :

o מנכ"ל העירייה o מינהל הנדס ה o מינהל החינוך o מינהל כללי o מינהל כספי ם o מינהל משאבי אנוש o מינהל השירותים החברתיים o מינהל התפעול

 תקציב פיתוח: o ריכוזים ותרשימים בחת כים שונים כולל 2020 ושנים קודמות

o תקציב פיתוח לשנת 2021 o שחרורי תקציב פיתוח 2020 o ניהול פרוייקטים

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2021

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2021

מגפת הקורונה אשר בעת הגשת תקציב זה עדיין ל א הסתיימה "טרפה את כל הקלפים " במובן של יכולת תחזית הכנסות נכונה ובניית תקציב בהתאם לתכנית עבודה מסודרת כפי שאנו עובדים מאז ומתמיד . ב מצב אי וודאות זה נ דרש מעקב צמוד אחר ההכנסות בפועל ו גמישות תקציבית בנושא ביצוע ההוצאות. מגפת הקורונה כידוע גרמה להאטה כלכלית משמעותית בכל רחבי העולם. גם כעת , כאשר החיסונים הראשונים מתחילים להגיע קשה לח זות את היקף הפגיעה בכלכלה , ובכמה זמן תתאושש הכלכלה העולמית והכלכלה הישראלית. במצב עניינים זה קשה מאוד להעריך עד כמה יפגעו הכנסות העיריה . ככל שהפגיעה בהכנסות משקי הבית בעקבות האבטלה הגבוה ה תתארך, יתקשו אלו לעמוד בהתחייבויות שלהם ובין היתר בתשלומי המיסים. מצ ב העסקים הסגורים מזה הרבה זמן הולך ומחמיר ולא ברור כמה מהם ישרדו כאן בעיר ועד כמה יוכלו לעמוד גם הם בתשלומי המיסים. לאור זאת נבנה התקציב ה רגיל בהנחה כי מגפת הקורונה נמשכת וגם אם תסתיים תימשך האטה כלכלית . משמעות הנחה ז ו היא תחזית הכנסות זהירה מחד ופעילויות רבות אשר לא מתקיימות והן מותנות בהנחיות משרד הבריאות ובמציאת מקורות תקציבים או ביטול פעילויות אחרות . הוצאות מסוג זה הוכנסו לתקציב המותנה. ב מצב עניינים זה אנו מחו יבים בגמישות ניהולית ו תקציבית. נידרש לבצע מעקב צמוד אחר ההכנסות וההוצאות בשנה זו יותר מכל שנה א חרת. ככל שההכנסות יהיו גבוהות מהצפי נוכל לשחרר מהמותנים תקציבים לפעולה כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות. במידה וההכנסות יהיו קטנות מהצפי נידרש לעצור ולהקפיא פעילויות בהתאם. בהחלט יתכן כי חלק מהפעולות המתוקצבות בבסיס לא תתאפשר הפעלתם ומצד שני פעילויות שהוכנ סו ומותנה כן יתאפשרו. גם במצב כזה יתכן ונשחרר מותנים כנגד הקפאות בסעיפים אחרים.

סה"כ התקציב הרגיל בזאת הינו על סך 1,862,130,400 .₪ תקציב ה בסיס עומר על 1,784,844,100 ₪ בתוספת תקציב מו תנה בסך 77,286,300 .₪

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון .

רקע: תקציב 2021 מתאפיין בתקצוב הכנסות באופן זהיר בשל תקופת הקורונה וכן תקצוב הוצאות על בסיס תקציב 2020 בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. ההכנסות עודכנו בזהירות על בסיס ביצועי 2020 . בהתאמה לביצועים השונים ופוטנציאל ההכנסות לגביה. – הכנסות שקיים ספק במיצוי הגביה בשל תקופת הקורונה עודכנו במותנה. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2020 בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות ע ודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2020 על סך 120 אלש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2020 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2020 התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2021 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ 621- אלש"ח ל- 635 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב .3% תקציב הוצאות בגין פרעון מלוות קטן מ- 93 אלש"ח ל- 88 אלש"ח. – ירידה של . 6% סך ה תקציב הרגיל לשנת 2021 כולל מותנה הינו ע"ס 1,826,130,400 .₪ השנה נאלצנו להתחשב בתקופת קורונה ליכולת מימוש של מקורות ושימוש יים ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב ירד מ- 800 אלש"ח ל 788 - אלש"ח. היריד ה מוסברת בהתאם לביצועי 2020 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.1% צפי גידול שטחי חיוב של כ 1- אחוז (כולל הצמדה), שמגלם בתוכו ירידת המדד הצפויה. החישוב בוצע על בסיס חישוב ארנונה לתקופה 5 בערכים של ינואר .2020 תקציב בסיס- 1,784,844,100 .₪ תקציב מותנה - 77,286,300 .₪ סה"כ תקציב כולל – 1,826,130,400 .₪

הנחות ארנונה :

התקציב ירד מ- 113,712 אלש"ח ל- 112,200 אלש"ח. הירידה מ 92.6 - ל- 91 א לש"ח בסעיף הנחות לזכאים מספר סעיף 115.100 בשל ריענון ובדיקה מחדש של הזכאים עפ"י חוק. התקציב מתייחס לכל ההנחות עפ"י חוק לרבות נכס ריק וכן הנחות ממשלה.

חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ - 388,666 אלש"ח ל- 412,391 אלש"ח סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ 444 - אלש"ח. גידול של 5.4% ביחס לתקציב 2020 , התאמה לביצועי .2020 התוס פות העיקריו ת הינם עקב תגבו ר פעילות חינוך בגין שאילת מורים , תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית משרד החינוך והסכמים קיבוציים כמו כן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד – קולות קוראים קורונה.

רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש נובמבר .2020

הכנסות הר ווחה הועמדו על כ 223 – א לש"ח מתוכם כ 207 – א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד , והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן מ 621 - ל- 635 א לש"ח בהתאם לביצועי 2020 ותוספת זחילת שכר .3% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתיד יים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות :

התקציב בשנת 2020 היה 93,172 אלש"ח לעומת 87,746 אלש"ח בשנת .2021 הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל וצפי ללקיחת הלוואות בסך של 120 א לש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2021

רווחה: התקציב בשנת 2021 הינו ע"ס 314,130 אלש"ח.

תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה 2.5 א לש"ח כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד.

חינוך: התקציב גדל מ 620,405 אלש"ח ל- 651,074 אלש"ח - גידול של .5%

מינהל תפעול: סך התקציב בשנת 2021 מסתכם ב 244 - אלש"ח לעומת 222 א לש"ח בשנת – 2020 גידול של 10 אחוז בפעולות , תקציב זה כולל התאמות על בסיס מכרזים / חוזים והעברת פעולות שיקום תחזוקתיים מהפיתוח לרגיל .

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2021 הינו מאוזן ע"ס 1,826,130,400 ₪

הכולל תקציב מותנה על סך 77,286,300 .₪ ₪

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2021 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות .

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים , למנהלת אגף הגביה , למנהל אגף החשבות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת .

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה

ניתוח התקציב הרגיל

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2021

2017

2018

2019

2020

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ ביצוע

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

משכורות ושכר כללי

15%

228,449

14%

234,392

237,753

15%

252,450

254,309

15%

191,742

260,546

14%

268,220

14%

268,220

24%

376,730

24%

390,399

451,447

23%

404,550

464,058

20%

261,665

408,403

22%

383,824

22%

425,420

פעולות כלליות

39%

605,179

38%

624,791

689,200

38%

657,000

718,367

35%

453,407

668,949

36%

652,044

36%

693,640

סה"כ

17%

267,138

17%

286,418

287,096

18%

298,646

300,624

17%

228,095

309,675

18%

313,218

17%

314,718

שכר חינוך

17%

259,670

17%

270,483

292,856

16%

278,221

313,995

14%

190,597

310,997

17%

303,751

18%

336,356

פעולות חינוך

34%

526,808

34%

556,901

579,952

34%

576,867

614,619

31%

418,692

620,672

35%

616,969

35%

651,074

סה" כ חינוך

3%

42,586

3%

43,779

44,392

3%

45,004

45,663

3%

36,460

51,520

3%

51,908

3%

51,908

שכר רווחה

13%

204,721

14%

223,553

230,679

14%

231,577

272,945

13%

166,167

259,486

14%

260,637

14%

262,222

פעולות רווחה

16%

247,307

17%

267,332

275,071

17%

276,581

318,608

16%

202,627

311,006

17%

312,545

17%

314,130

סה" כ רווחה

5%

78,856

5%

77,868

82,735

5%

83,992

84,331

5%

64,071

93,172

5%

87,746

5%

87,746

פרעון מלוות

0%

7,341

0%

7,042

6,790

0%

6,455

8,040

0%

5,532

7,440

0%

7,340

0%

7,340

מימון

6%

106,207

6%

104,227

92,040

6%

103,670

102,120

13%

172,055

195,864

7%

108,200

7%

108,200

הנחות בארנונה

100%

1,571,698

100%

1,638,161

1,725,788

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,316,384

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

סה" כ תשלומים

עודף/ גרעון

702

211

-2,792

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2017

2018

2019

2020

2021

2021

הכנסות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

47%

743,787

46%

752,178

769,618

46%

780,979

785,900

36%

477,021

692,416

44%

788,500

42%

788,500

ארנונה

7%

109,949

7%

108,262

95,040

6%

107,500

106,120

13%

175,368

199,964

6%

112,200

6%

112,200

הנחות בארנונה

0%

500

0%

241

400

0%

223

180

0%

148

140

0%

140

0%

140

מים

13%

197,927

13%

213,850

243,991

11%

204,540

243,055

10%

128,291

219,326

11%

197,054

11%

201,626

יתר עצמיות

20%

320,151

21%

344,441

344,007

22%

373,354

389,046

22%

287,077

401,394

23%

404,591

22%

415,541

משרד החינוך

11%

167,147

11%

178,408

182,903

11%

186,666

219,853

10%

136,397

204,685

12%

207,420

11%

207,420

משרד הרווחה

1%

16,561

1%

21,271

23,081

2%

28,571

29,433

2%

13,581

36,535

1%

25,809

2%

26,993

משרדים אחרים

מילוות למיחזור ואיזון

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

0

0%

-

0%

4,235

0%

4,173

4,400

0%

2,420

2,420

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים

0%

1,168

0%

-

-

1%

10,494

1,200

7%

94,927

94,513

0%

3,000

0%

3,000

מענקים מיועדים

1%

13,406

1%

16,039

62,348

1%

10,029

68,878

0%

782

48,130

3%

46,130

6%

106,710

תקבולים אחרים

100%

1,574,831

100%

1,638,863

1,725,788

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,313,592

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

סה" כ תקבולים

תקבולים לפי מקורות הכנסה

2017

2018

2019

2020

2021

2021

הכנסות לפי מקורות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

הכנסה עצמית

62%

970,107

60%

967,323

994,979

58%

975,505

1,007,609

54%

715,601

1,000,313

56%

993,582

56%

998,154

גביה ישירה

הכנסות מריבית , שונות ובלתי רגילות

1%

15,462

1%

19,686

71,418

1%

23,666

73,025

0%

3,335

52,488

3%

51,766

3%

112,346

העברה מקרנות פיתוח

5%

80,000

6%

103,561

105,000

6%

104,100

123,499

6%

62,674

107,175

6%

98,676

6%

98,676

68%

1,065,569

67%

1,090,570

1,171,397

65%

1,103,271

1,204,133

60%

781,610

1,159,976

65%

1,144,024

65%

1,209,176

סה"כ

הכנסות ממשלה

השתתפות משרדי ממשלה

32%

503,859

33%

544,120

549,991

34%

588,591

638,332

33%

437,055

642,614

34%

637,820

35%

649,954

מלוות לאיזון ומיחזור

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

מענקים מיוחדים

0%

4,235

0%

4,173

4,400

0%

2,420

2,420

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

1,168

0%

-

1%

10,494

1,200

7%

94,927

94,513

1%

3,000

0%

מענקים מיועדים 3,000

סה" כ הכנסה לפי מקורות

100%

1,574,831

100%

1,638,863

1,725,788

100%

1,704,776

1,846,085

100%

1,313,592

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

ניתוח התקציב הרגיל תשלומים לפי סוגי הוצאה

2018

2019

2020

2021

2021

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה "כ

ביצוע

אחוז מסה "כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע ( לא מבוקר )

תקציב

אחוז מסה "כ

ביצוע 1-9/2020

תקציב

אחוז מסה "כ

אחוז מסה "כ

34%

538,173

35%

564,589

569,241

35%

596,100

600,596

35%

456,297

621,741

35%

633,346

35%

634,846

משכורות ושכר

4%

54,132

3%

50,791

60,334

3%

49,792

60,118

2%

32,400

49,735

3%

47,897

3%

53,378

אחזקה ומינהל

0%

7,341

0%

7,042

6,790

0%

6,455

8,040

0%

5,532

7,440

0%

7,340

0%

7,340

הוצאות מימון

30%

469,417

30%

486,956

546,080

30%

503,189

575,956

25%

326,656

521,251

29%

496,080

30%

559,293

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות

27%

420,303

27%

445,954

447,415

27%

456,286

502,717

33%

429,195

584,438

28%

491,979

27%

498,271

0%

3,476

0%

4,961

13,193

0%

8,751

14,327

0%

2,233

19,326

0%

20,456

0%

21,256

5%

78,856

5%

77,868

82,735

5%

83,992

84,331

5%

64,071

93,172

5%

87,746

5%

87,746

פרעון מלוות

100%

1,571,698

100%

1,638,161

1,725,788

100%

1,704,565

1,846,085

100%

1,316,384

1,897,103

100%

1,784,844

100%

1,862,130

סה" כ תשלומים

702

211

-2,792

עודף/ גרעון

הצעת תקציב הכנסות ( 2021 כולל מותנה ) באלש"ח

מים 140 0%

יתר עצמיות 201,626 11%

הנחות בארנונה 112,200 6%

משרד החינוך 415,541 22%

ארנונה

הנחות בארנונה

מים

יתר עצמיות

ארנונה 788,500 42%

משרד החינוך

משרד הרווחה

משרד הרווחה 207,420 11%

משרדים אחרים

מענקים מיועדים

משרדים אחרים 26,993 2%

מענקים מיועדים 3,000 0%

תקבולים אחרים 106,710 6%

תקבולים אחרים

הצעת תקציב הכנסות ( 2021 לא כולל מותנה ) באלש"ח

מים 140 0%

יתר עצמיות 197,054 11%

הנחות בארנונה 112,200 6%

משרד החינוך 404,591 23%

ארנונה

הנחות בארנונה

מים

יתר עצמיות

משרד החינוך

משרד הרווחה

ארנונה 788,500 44%

משרדים אחרים

משרד הרווחה 207,420 12%

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 46,130 3%

משרדים אחרים 25,809 1%

תקבולים אחרים

מענקים מיועדים 3,000 0%

הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה ( 2021 כולל מותנה ) באלש"ח

הוצאות חד פעמיות 21,256 0%

השתתפויות ותרומות 498,271 27%

פרעון מלוות 87,746 5%

משכורות ושכר

אחזקה ומינהל

הוצאות מימון

הוצאות תפעול

השתתפויות ותרומות

משכורות ושכר 634,846 35%

הוצאות חד פעמיות

הוצאות תפעול 559,293 30%

פרעון מלוות

הוצאות מימון 7,340 0%

אחזקה ומינהל 53,378 3%

הצעת תקציב הוצאות לפי סוג ההוצאה 2021 ( לא כולל מותנה ) באלש"ח

הוצאות חד פעמיות 20,456 0%

השתתפויות ותרומות 491,979 28%

פרעון מלוות 87,746 5%

משכורות ושכר

אחזקה ומינהל

הוצאות מימון

הוצאות תפעול

משכורות ושכר 633,346 35%

השתתפויות ותרומות

הוצאות תפעול 496,080 29%

הוצאות חד פעמיות

אחזקה ומינהל 47,897 3%

פרעון מלוות

הוצאות מימון 7,340 0%

הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2021 ( כולל מותנה ) באלש"ח

פעולות רווחה 262,222 14%

משכורות ושכר כללי 268,220 14%

שכר רווחה 51,908 3%

משכורות ושכר כללי

פעולות כלליות

פעולות כלליות 425,420 22%

פרעון מלוות

מימון

הנחות בארנונה

שכר חינוך

פעולות חינוך 336,356 18%

פעולות חינוך

פרעון מלוות 87,746 5%

שכר רווחה

שכר חינוך 314,718 17%

מימון 7,340 0%

פעולות רווחה

הנחות בארנונה 108,200 7%

הצעת תקציב הוצאות ממויין לפי מסגרת משרד הפנים 2021 ( לא כולל מותנה ) באלש"ח

פעולות רווחה 260,637 14%

משכורות ושכר כללי 268,220 14%

שכר רווחה 51,908 3%

משכורות ושכר כללי

פעולות כלליות

פעולות כלליות 383,824 22%

פרעון מלוות

מימון

הנחות בארנונה

שכר חינוך

פעולות חינוך 303,751 17%

פעולות חינוך

פרעון מלוות 87,746 5%

שכר רווחה

שכר חינוך 313,218 18%

מימון 7,340 0%

פעולות רווחה

הנחות בארנונה 108,200 7%

התפתחות התקציב הרגיל בין השנים 2017-2021 במלש"ח

2,000

1,897

1,900

1,862

1,846

1,800

1,802

1,790

1,785

1,726

1,700

1,685

1,637

1,600

1,573

1,500

2017

2018

2019

2020

2021

תקציב מקורי

תקציב כולל מותנה

תקציב רגיל

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

1

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 270,000,000.00− 270,000,000− 263,000,000− 125,253,471− 267,000,000− מגורים − גביה שוטפת 1111100100 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

270,000,000.00−

270,000,000− 263,000,000− 125,253,471− 267,000,000− ארנונה כללית למ 1111−− כ לפרק " סה *

8,500,000.00−

8,500,000− 6,500,000− 5,955,443− 6,000,000−

מגורים − גבית פיגורים 1111200100

8,500,000.00−

8,500,000− 6,500,000− 5,955,443− 6,000,000− ארנונה כללית למ 1112−− כ לפרק " סה *

485,000,000.00−

485,000,000− 485,000,000− 171,525,422− 488,000,000−

לא למגורים − גביה שוטפת 1111300100

485,000,000.00−

485,000,000− 485,000,000− 171,525,422− 488,000,000− ארנונה כללית של 1113−− כ לפרק " סה *

25,000,000.00−

25,000,000− 25,000,000− 15,803,518− 32,751,000− לא למגורים − גבית פיגורים 1111400100

25,000,000.00− 788,500,000.00−

25,000,000− 25,000,000− 15,803,518− 32,751,000− 788,500,000− 779,500,000− 318,537,854− 793,751,000−

ארנונה כלל שלא 1114−− כ לפרק " סה * ארנונה כללית 111−−− כ לפרק " סה *

4,000,000.00−

4,000,000− 4,000,000− 2,333,184− 4,100,000− ארנונה מראש ) הנחות מימון 1113000100

4,000,000.00−

4,000,000− 4,000,000− 2,333,184− 4,100,000− הנחות מימון ארנ 113−−− כ לפרק " סה *

91,000,000.00−

91,000,000− 91,000,000− 141,143,659− 92,600,000−

הנחות לזכאים 1115000100

91,000,000.00−

91,000,000− 91,000,000− 141,143,659− 92,600,000−

הנחות לזכאים 115−−− כ לפרק " סה *

17,000,000.00−

17,000,000− 17,000,000− 4,519,233− 17,000,000− הנחות ועדה בגין מצב חומ 1116000100

17,000,000.00−

17,000,000− 17,000,000− 4,519,233− 17,000,000− הנחות ועדה בגין 116−−− כ לפרק " סה *

200,000.00−

200,000−

200,000−

23,358−

12,000−

הנחות ועדה אחרות 1117000100

200,000.00−

200,000−

200,000−

23,358−

12,000− הנחות ועדות אחר 117−−− כ לפרק " סה *

94,548,834− 1,513,000− מענקים כללים ממשרד הפני 1119000910 2,021,661− מענקים חד פעמיים איכות 1119000994

96,570,495− 1,513,000−

119−−− כ לפרק " סה * ארנונות 11−−−− כ לפרק " סה *

900,700,000.00−

900,700,000− 891,700,000− 563,127,783− 908,976,000−

1,250,000.00−

1,250,000−

800,000−

796,983− 1,700,000−

טיפול משפטי / אכיפה 1120000290

1,250,000.00−

1,250,000−

800,000−

796,983− 1,700,000−

אגרות 120−−− כ לפרק " סה *

200,000.00−

200,000−

200,000−

108,255−

200,000−

תעודות ואישורים 1121000290

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

2

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

200,000.00−

200,000−

200,000−

108,255−

200,000− תעודות ואישורים 1210−− כ לפרק " סה *

76,300.00−

76,300−

76,300−

העסקת צוער משרד הפנים 1121100910

76,300.00− 276,300.00−

76,300− 276,300−

76,300−

הנהלת הגזברות 1211−− כ לפרק " סה *

276,300−

108,255−

200,000− תעודות ואישורים 121−−− כ לפרק " סה *

5,000,000.00−

5,000,000− 5,000,000−

468,774− 6,000,000−

אגרת רשיונות לשלטים 1122000290

5,000,000.00− 5,000,000.00−

5,000,000− 5,000,000− 5,000,000− 5,000,000−

468,774− 6,000,000− אגרת רשיונות לש 122000 כ לפרק " סה * 468,774− 6,000,000− אגרת רשיונות לש 122−−− כ לפרק " סה *

12,000,000.00−

12,000,000− 12,000,000− 6,464,446− 12,000,000−

אגרת שמירה 1129001290

12,000,000.00− 12,000,000.00− 18,526,300.00−

12,000,000− 12,000,000− 6,464,446− 12,000,000− 12,000,000− 12,000,000− 6,464,446− 12,000,000− 18,526,300− 18,076,300− 7,838,458− 19,900,000−

אגרת שמירה 129001 כ לפרק " סה * אגרות שונות 129−−− כ לפרק " סה *

אגרות 12−−−− כ לפרק " סה *

86,676,000.00−

86,676,000− 101,687,000− 25,905,425− 93,172,000−

הטלים 1130000800

86,676,000.00−

86,676,000− 101,687,000− 25,905,425− 93,172,000−

היטלים 13−−−− כ לפרק " סה *

2,951,000.00−

2,951,000− 2,951,000−

539,870− 2,500,000−

הכנסות מימון 1160000661

2,951,000.00−

2,951,000− 2,951,000−

539,870− 2,500,000−

הכנסות מימון 160000 כ לפרק " סה *

1,070,000.00−

1,070,000− 1,070,000−

933,501− 1,858,000−

א " חפ − הכנסות מימון 1160001661

1,070,000.00− 4,021,000.00−

1,070,000− 1,070,000−

933,501− 1,858,000−

160001 כ לפרק " סה *

4,021,000− 4,021,000− 1,473,371− 4,358,000−

הכנסות מימון 16−−−− כ לפרק " סה *

1,009,923,300.00−

1,009,923,300− 1,015,484,300− 598,345,037− 1,026,406,000− מיסים ומענק כלל 1−−−−− כ לפרק " סה *

1,615,200.00−

1,615,200−

החזרות מקרנות 1210000590

1,615,200.00− 1,615,200.00−

1,615,200− 1,615,200−

תברואה 2100−− כ לפרק " סה * תברואה 210−−− כ לפרק " סה *

10,000.00− 127,000.00− 1,250,000.00− 400,000.00− 1,123,200.00−

10,000− 127,000−

10,000−

30,000− אשפה − מכירת ציוד יסודי 1212300620 127,000− פינוי מכלי מחזור ט − מכרז 1212300650

127,000−

63,630−

1,250,000− 1,250,000−

1,075,800−

פינוי קרטון 1212300651

400,000−

400,000−

שונות 1212300652

1,123,200− 1,123,200−

1,123,200−

הכנסה ממחזור אריזות 1212300670 פינוי פסולת אלקטרונית 1212300690

12,000.00−

12,000−

12,000−

12,000−

2,922,200.00−

2,922,200− 2,922,200−

63,630− 2,368,000−

שרותי נקיון 212−−− כ לפרק " סה *

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

3

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 50,000.00− 50,000− 50,000− 77,510− 250,000− פיקוח על עסקים ומוסדות 1213300290 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

50,000.00− 50,000.00−

50,000− 50,000−

50,000− 50,000−

77,510− 77,510−

250,000− 250,000−

פיקוח על עסקים 2133−− כ לפרק " סה * פיקוח תברואי 213−−− כ לפרק " סה *

806,000.00−

806,000−

769,000−

360,569−

850,000− 10,000− 50,000−

חיסוני כלבים − פיקוח 1214200290 ווטרינר − קנסות 1214200291 הסגר כלבים בכלבייה 1214200292

10,000−

52−

23,000.00− 500,000.00− 400,000.00− 600,000.00− 67,000.00− 2,396,000.00− 2,396,000.00− 6,983,400.00−

23,000− 500,000−

23,000−

10,703− 155,823−

729,000−

729,000− בדי − השתתפות שכר ווטרינר 1214200690

400,000− 1,357,000−

377,587− 1,357,000−

בדיקות בשר עופות ודגים 1214200910

300,000− 67,000−

300,000−

100,000− 36,000−

100,000− החקלאו . מ − סירוס חתולים 1214200960

67,234−

36,000−

השתתפות בגין ימי אימוץ 1214200961

367,000− 2,029,000− 3,024,000− 367,000− 2,029,000− 3,024,000−

971,968− 3,132,000− 971,968− 3,132,000−

פיקוח וטרינרי 2142−− כ לפרק " סה * שרות וטרינרי 214−−− כ לפרק " סה *

367,000− 6,616,400− 5,996,200− 1,113,108− 5,750,000−

תברואה 21−−−− כ לפרק " סה *

8,000,000.00−

8,000,000−

10,000,000−

הנדסה − הטלים 1230000800

8,000,000.00−

8,000,000−

10,000,000− תכנון ובנין עיר 230−−− כ לפרק " סה *

73,000.00−

73,000−

73,000−

ע " השתתפות שכ 1231000910

73,000.00−

73,000−

73,000−

משרד מהנדס הרשו 231000 כ לפרק " סה *

615,500.00−

615,500−

514,500−

514,500−

התחדשות עירונית 1231001980

615,500.00−

615,500−

514,500−

514,500−

231001 כ לפרק " סה *

1,405,500.00−

1,405,500− 1,404,000−

331,173− 1,781,000−

הסכם גג 1231002980

1,405,500.00− 2,094,000.00−

1,405,500− 1,404,000− 2,094,000− 1,991,500−

331,173− 1,781,000−

231002 כ לפרק " סה *

331,173− 2,295,500− משרד מהנדס הרשו 231−−− כ לפרק " סה *

110,000.00−

110,000−

110,000−

55,630−

135,800−

אגרות תיכנון עיר 1232000220

110,000.00− 110,000.00−

110,000− 110,000−

110,000− 110,000−

55,630− 55,630−

135,800− 135,800−

תכנון עיר 2320−− כ לפרק " סה * תכנון עיר 232−−− כ לפרק " סה *

10,500,000.00−

10,500,000− 7,995,000− 4,676,466− 9,261,000−

אגרת רשיונות בניה 1233100290

10,500,000.00−

10,500,000− 7,995,000− 4,676,466− 9,261,000− אגרות רשיונות ב 2331−− כ לפרק " סה *

200,000.00−

200,000−

200,000−

קנסות מינהליים פיקוח על 1233200290

200,000.00−

200,000−

200,000−

פעקוח על הבניה 2332−− כ לפרק " סה *

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

4

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2,000.00− 2,000− 2,000− 1,399− תיקון מבנים מסוכנים 1233300290 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

2,000.00−

2,000−

2,000−

1,399−

פיקוח על ביניני 2333−− כ לפרק " סה *

10,702,000.00− 20,906,000.00−

10,702,000− 8,197,000− 4,677,865− 9,261,000− רישוי ופיקוח על 233−−− כ לפרק " סה * 20,906,000− 10,298,500− 5,064,668− 21,692,300− תכנון ובנין עיר 23−−−− כ לפרק " סה *

746,000.00− 2,700,000.00−

746,000−

746,000−

346,056− 3,657,000−

תמלוגים − שילוט 1241000290 ם " הכנסות משצפי 1241000640

2,700,000− 1,792,000− 1,906,520− 2,500,000−

3,446,000.00−

3,446,000− 2,538,000− 2,252,576− 6,157,000− מנהל נכסים ציבו 241−−− כ לפרק " סה *

1,000,000.00−

1,000,000− 1,000,000−

451,164− 2,000,000−

דמי שימוש במדרכה 1242000410

25,000.00−

25,000−

25,000−

23,625−

50,000− ם בעלי אופי ציבורי " שפפי 1242000420

1,025,000.00− 1,025,000.00−

1,025,000− 1,025,000− 1,025,000− 1,025,000−

474,789− 2,050,000− 474,789− 2,050,000−

דרכים ומדרכות 2420−− כ לפרק " סה * דרכים ומדרכות 242−−− כ לפרק " סה *

350,000−

350,000−

מטה בטיחות עירוני 1244500991

350,000− 350,000−

350,000− מטה בטיחות עירו 2445−− כ לפרק " סה *

350,000−

בטיחות בדרכים 244−−− כ לפרק " סה *

325,000.00−

325,000−

14,040−

140,000− קולות ק − איכות סביבה . מ 1249000990

325,000.00−

325,000−

14,040−

140,000−

נכסים ציבוריים 249000 כ לפרק " סה *

150,000.00−

150,000−

150,000−

56,900−

נוהל שיפוצניקים 1249001490

150,000.00− 475,000.00− 4,946,000.00−

150,000− 475,000−

150,000− 150,000−

56,900− 70,940−

249001 כ לפרק " סה *

140,000−

נכסים ציבוריים 249−−− כ לפרק " סה * נכסים ציבוריים 24−−−− כ לפרק " סה *

475,000− 4,471,000− 4,063,000− 2,798,305− 8,697,000−

300,000.00−

300,000−

400,000−

150,000−

300,000− שרותי מוקד לתאגיד יובלי 1261000290

300,000.00−

300,000−

400,000−

150,000−

300,000−

מוקד עירוני 261−−− כ לפרק " סה *

25,000.00− 2,500.00−

25,000− 2,500−

25,000−

25,000− 2,000−

שירותי מוקד עירוני 1262000261

2,000−

1,948−

מידע לציבור 1262000420

27,500.00−

27,500−

27,000−

1,948−

27,000−

מידע לציבור 262−−− כ לפרק " סה *

4,000.00−

4,000−

4,000−

1,755−

9,500−

תרבות הדיור 1264000610

4,000.00−

4,000−

4,000−

1,755−

9,500−

תרבות הדיור 264−−− כ לפרק " סה *

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

5

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1,045,000.00− 1,045,000− 1,045,000− 453,890− 1,038,700− וועדי בתים פיתוח ואחזקת 1266000420 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

1,045,000.00−

1,045,000− 1,045,000−

453,890− 1,038,700−

ועדים מקומיים 266−−− כ לפרק " סה *

260,000.00− 140,000.00−

260,000− 140,000−

260,000−

195,200−

200,000− 140,000−

מכירת טפסי מיכרזים 1269000610 הכנסות יחידות סמך 1269000690

40,000−

400,000.00−

400,000−

300,000−

195,200−

340,000−

הכנסות שונות 269000 כ לפרק " סה *

25,000.00−

25,000−

25,000−

940−

25,000−

מועצת נשים 1269003490

25,000.00− 425,000.00− 425,000.00− 1,801,500.00−

25,000− 425,000− 425,000−

25,000− 325,000− 325,000−

940−

25,000− מועצת נשים עירו 269003 כ לפרק " סה *

196,140− 196,140−

365,000− 365,000−

הכנסות שונות 2690−− כ לפרק " סה * הכנסות שונות 269−−− כ לפרק " סה *

1,801,500− 1,801,000−

803,733− 1,740,200− שרותים עירוניים 26−−−− כ לפרק " סה *

70,000.00− 371,500.00−

70,000−

70,000− 404,000−

2,800−

70,000−

הכנסות מיוזמות 1274700690

371,500−

404,000− נקיון חו − איכות הסביבה . מ 1274700990

441,500.00−

70,000−

371,500−

474,000−

2,800−

474,000−

2747−− כ לפרק " סה *

50,000.00−

50,000−

50,000−

הכנסה מיוזמות פארק אשדו 1274900690

50,000.00− 491,500.00− 491,500.00−

50,000− 120,000− 120,000−

50,000− 524,000− 524,000−

2749−− כ לפרק " סה * 274−−− כ לפרק " סה *

371,500− 371,500−

2,800− 2,800−

474,000− 474,000−

פיתוח כלכלי 27−−−− כ לפרק " סה *

800,000.00− 2,000,000.00− 1,200,000.00−

800,000−

700,000−

363,210−

900,000−

ע ' פיקוח על חו 1281000290 ש ' קנסות בימ 1281000291

2,000,000− 2,000,000− 1,059,946− 3,200,000−

1,200,000− 1,000,000−

692,822− 1,500,000− אכיפה מנהלית לכל חוקי ה 1281000292

4,000,000.00−

4,000,000− 3,700,000− 2,115,978− 5,600,000− פיקוח על חוקי ע 281000 כ לפרק " סה *

10,000.00− 1,000.00−

10,000− 1,000−

10,000−

30,000− הכנסות מעמלות תושבי חוץ 1281001291

23,000−

23,000−

איזי פארק 1281001295

3,000,000.00− 2,000,000.00− 250,000.00− 7,950,000.00− 13,211,000.00− 17,211,000.00− 17,211,000.00− 52,339,400.00−

3,000,000− 4,000,000− 1,533,720− 4,000,000− הכנסה בגין אכיפה מנהלית 1281001296

2,000,000− 2,000,000−

547,554− 3,200,000− פ " באמצעות טלפון סלולרי 1281001297

250,000−

250,000−

71,174−

340,000− סל " באמצעות טלפון סלולרי 1281001298

7,950,000− 4,950,000− 3,969,562− 5,700,000−

שלב רשותי − פיקוח חניה 1281001299

13,211,000− 11,233,000− 6,122,010− 13,293,000−

281001 כ לפרק " סה *

17,211,000− 14,933,000− 8,237,988− 18,893,000− פיקוח על חוקי ע 281−−− כ לפרק " סה *

17,211,000− 14,933,000− 8,237,988− 18,893,000−

פיקוח עירוני 28−−−− כ לפרק " סה * שרותים מקומיים 2−−−−− כ לפרק " סה *

962,000− 51,377,400− 37,615,700− 18,020,602− 57,246,500−

4,000,000.00−

4,000,000− 4,003,000−

4,003,000−

חינוך − הטלים 1310000800

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

6

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4,000,000.00− 4,000,000− 4,003,000− 4,003,000− חינוך 310−−− כ לפרק " סה * 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

100,000.00−

100,000−

100,000−

100,000−

התנדבות חברתית 1311000921

14,000,000.00− 2,000,000− 12,000,000− 17,000,000− 5,000,000.00− 1,000,000− 4,000,000− 8,000,000−

קולות קוראים קורונה עזר 1311000926 א − קולות קוראים קורונה 1311000927

19,100,000.00− 3,000,000− 16,100,000− 25,100,000− 19,100,000.00− 3,000,000− 16,100,000− 25,100,000−

100,000− 100,000−

מינהל החינוך 3110−− כ לפרק " סה * מינהל החינוך 311−−− כ לפרק " סה *

6,200,000.00− 600,000.00−

900,000− 5,300,000− 5,300,000− 2,118,912− 5,300,000−

סל תרבות 1312100420

600,000−

600,000−

148,637−

600,000−

י " תכנית שמיד גנ 1312100924

6,800,000.00−

900,000− 5,900,000− 5,900,000− 2,267,549− 5,900,000− מינהל חינוך הקד 3121−− כ לפרק " סה *

135,000.00−

135,000−

135,000−

135,000−

גני חובה חומרי יצירה 1312200921 שכר סייעות / גני חובה 1312200922

16,000,000.00−

16,000,000− 15,300,000− 7,897,844− 15,500,000−

16,135,000.00−

16,135,000− 15,435,000− 7,897,844− 15,635,000− גני ילדים גיל ח 3122−− כ לפרק " סה *

47,050,000.00−

50,000− 47,000,000− 46,500,000− 24,631,641− 48,400,000−

מ ' ילדי סטיה והשלמ / י ' גנ 1312300920

47,050,000.00−

50,000− 47,000,000− 46,500,000− 24,631,641− 48,400,000−

גני ילדים טרום 3123−− כ לפרק " סה *

16,700−

צהרונים יולא 1312500420

16,700−

גני מועדון וצהר 312500 כ לפרק " סה *

25,000,000.00− 4,000,000− 21,000,000− 21,000,000− 5,525,906− 21,000,000−

ח . מ . תוכנית ניצנים צ 1312502920

25,000,000.00− 4,000,000− 21,000,000− 21,000,000− 5,525,906− 21,000,000− 312502 כ לפרק " סה * 25,000,000.00− 4,000,000− 21,000,000− 21,000,000− 5,542,606− 21,000,000− גני מועדון וצהר 3125−− כ לפרק " סה *

500,000.00−

500,000−

500,000−

222,768−

500,000−

גנים − מ . סייעות ח 1312600920

500,000.00− 500,000− גני ילדים לחינו 3126−− כ לפרק " סה * 95,485,000.00− 4,950,000− 90,535,000− 89,335,000− 40,562,408− 91,435,000− חינוך קדם יסודי 312−−− כ לפרק " סה * 500,000− 500,000− 222,768−

17,000,000.00− 12,000,000.00−

17,000,000− 16,500,000− 8,279,176− 16,100,000− 12,000,000− 11,250,000− 5,794,695− 11,250,000−

סייעות / מזכירים / שרתים 1313200920 סייעות כיתתיות רפואיות 1313200922 תכנית שמיד חינוך יסודי 1313200924

666,000.00−

666,000−

666,000−

666,000−

29,666,000.00−

29,666,000− 28,416,000− 14,073,871− 28,016,000− בתי ספר יסודיים 313200 כ לפרק " סה *

14,650−

הורים − פנימיות יום 1313201420

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

7

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 14,650− יום הורים . פ 313201 כ לפרק " סה * 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

2,800,000.00− 1,200,000− 1,600,000− 3,400,000− 1,624,131− 3,700,000−

תשלומי ההורים − קרב 1313202420

2,800,000.00− 1,200,000− 1,600,000− 3,400,000− 1,624,131− 3,700,000−

קרב 313202 כ לפרק " סה *

5,350,000.00−

5,350,000− 5,350,000− 1,479,953− 5,350,000− ניהול עצמי ותוספות משרד 1313204920

5,350,000.00−

5,350,000− 5,350,000− 1,479,953− 5,350,000− סיוע ניהול עצמי 313204 כ לפרק " סה *

400,000.00− 550,000.00− 200,000.00−

400,000− 550,000− 200,000−

400,000− 550,000− 200,000−

154,226−

500,000− 550,000− 200,000−

חומרים / שיכפולים 1313206920 חינוך . מ − חומרי מלאכה 1313206921 אגרת עולים חדשים 1313206922

4,730−

1,150,000.00−

1,150,000− 1,150,000−

158,956− 1,250,000− שכפולים וחומרים 313206 כ לפרק " סה *

140,000.00−

140,000−

140,000−

140,000−

בחת ספר מנגן 1313208920

140,000.00−

140,000−

140,000−

140,000−

313208 כ לפרק " סה *

4,000,000.00−

500,000− 3,500,000− 3,500,000−

3,500,000−

בס של הקיץ 1313209920

4,000,000.00− 313209 כ לפרק " סה * 43,106,000.00− 1,700,000− 41,406,000− 41,956,000− 17,351,561− 41,956,000− בתי ספר יסודיים 3132−− כ לפרק " סה * 500,000− 3,500,000− 3,500,000− 3,500,000−

23,500,000.00−

23,500,000− 22,000,000− 12,637,668− 22,000,000−

מיוחד . סייעות יסודי ח 1313300920

23,500,000.00−

23,500,000− 22,000,000− 12,637,668− 22,000,000−

חינוך מיוחד 313300 כ לפרק " סה *

4,600,000.00−

600,000− 4,000,000− 4,000,000− 1,326,718− 4,000,000−

מ " נלוות והזנה חנ 1313301920

4,600,000.00− 28,100,000.00−

600,000− 4,000,000− 4,000,000− 1,326,718− 4,000,000− 600,000− 27,500,000− 26,000,000− 13,964,386− 26,000,000−

313301 כ לפרק " סה *

חינוך מיוחד 3133−− כ לפרק " סה *

230,000.00− 15,000.00−

230,000− 15,000−

230,000− 15,000−

117,652−

400,000− 30,000−

פנמיות יום יסודי 1313400420 פנמיות יום עיס 1313400421

7,250−

245,000.00−

245,000−

245,000−

124,902−

430,000−

חוגים לתלמידים 3134−− כ לפרק " סה *

6,000,000.00− שרתים מזכירים 1313500920 11,300,000.00− 1,000,000− 10,300,000− 8,300,000− 4,307,068− 8,300,000− סייעות צמודות כיתתיות ו 1313500922 989,000.00− 989,000− 989,000− 119,987− 989,000− חרדי − תכנית שמיד 1313500924 500,000.00− 500,000− 500,000− 500,000− פרויקטים משותפים 1313500925 4,900,000.00− 4,900,000− 4,000,000− 992,618− 4,000,000− הכנסות משמירה 1313500992 6,000,000− 6,000,000− 3,075,231− 6,000,000−

10:57 13/12/2020

מיון לפי חשבון − דוח הדפסת טורי הצעה

30070

אשדוד

2021

9999999 : עד

: ממחלקה

1 : עד

1 : מספר

2 : ח " דו 3700 : ה מסך " מערכת מפנ

שנת כספים

8

999999999999 : עד 999999999999 : עד

:1− מהקבצה :2− מהקבצה

999999 : עד

: מפרק

ציפורה מיימון : שם משתמש

דף

999 : עד

: מסעיף

4: עד

1 : סוג תקציב

כן : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : סיכום פרקים מדורג

6 : מספר רמות בסיכום לפרק כן : כן עם סכומים בלבד : פעילים בלבד

תקציב מעודכן חשבון שם חשבון ' מס −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 23,689,000.00− 1,000,000− 22,689,000− 19,789,000− 8,494,904− 19,789,000− חינוך חרדי 313500 כ לפרק " סה * 2021 מותנה 21 בסיס לתקציב 021 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה 2020 מקורי

50,000.00−

50,000−

50,000−

14,182−

50,000−

פסגה חרדי 1313505920

50,000.00−

50,000−

50,000−

14,182−

50,000−

313505 כ לפרק " סה *

23,739,000.00− 1,000,000− 22,739,000− 19,839,000− 8,509,086− 19,839,000−

חינוך חרדי 3135−− כ לפרק " סה *

1,000,000.00−

1,000,000− 1,000,000−

336,586− 1,000,000− מועדוניות חינוך רוו − שכר 1313600920

1,000,000.00−

1,000,000− 1,000,000−

336,586− 1,000,000− חינוך משלים בבת 3136−− כ לפרק " סה *

260,000.00−

260,000−

260,000−

162,081−

260,000− שרתים מזכיר / חוו חקלאיות 1313700920

260,000.00− 260,000.00−

260,000− 260,000−

260,000− 260,000−

162,081− 162,081−

260,000− 260,000−

חוות חקלאיות 313700 כ לפרק " סה * חוות חקלאיות 3137−− כ לפרק " סה * חינוך יסודי 313−−− כ לפרק " סה *

96,450,000.00− 3,300,000− 93,150,000− 89,300,000− 40,448,602− 89,485,000−

300,000.00−

300,000−

300,000−

52,361−

300,000−

אגרת עולים ושתיה 1315202922

300,000.00−

300,000−

300,000−

52,361−

300,000− שכפולים וחומרים 315202 כ לפרק " סה *

470,000.00− 340,000.00−

470,000− 340,000−

470,000− 340,000−

470,000− 340,000−

ע תגבורים ' מנ 1315204920

ס " חינוך עי − תכנית שמיד 1315204924

810,000.00−

810,000−

810,000−

810,000−

315204 כ לפרק " סה *

80,000.00−

80,000−

200,000−

40,389−

200,000−

שכירות קיוסקים ומכונות 1315207650

80,000.00−

80,000−

200,000−

40,389−

200,000−

315207 כ לפרק " סה *

1,190,000.00−

1,190,000− 1,310,000−

92,750− 1,310,000− ס על יסודיי " בתי 3152−− כ לפרק " סה *

950,000.00−

950,000−

950,000−

465,917−

970,000−

' מקיף א / ב ' חט 1315501921

950,000.00−

950,000−

950,000−

465,917−

970,000−

ב מקיף א " חט 315501 כ לפרק " סה *

1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

698,512− 1,520,000−

' מקיף ג / ב ' חט / ס ' עי 1315503921

1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

698,512− 1,520,000−

ב מקיף ג " חט 315503 כ לפרק " סה *

1,300,000.00−

1,300,000− 1,300,000−

635,752− 1,350,000−

' מקיף ד / ב ' חט / ס ' עי 1315504921

1,300,000.00−

1,300,000− 1,300,000−

635,752− 1,350,000−

ב מקיף ד " חט 315504 כ לפרק " סה *

1,500,000.00−

1,500,000− 1,500,000−

583,962− 1,500,000−

' מקיף ה / ב ' חט / ס ' ע 1315505921

Made with FlippingBook Digital Publishing Software