חוברת_הנחיות_מרחביות_יוני_2018

01.06.18

תאריך

10

'מס מהדורה

הנחיות מרחביות

10

עניינים

הנחיות – מרחביות תוכן

פרק :

: עמודים

הגדרות

08-09

לעבודות

.1

מהיתר

פטורות

הנחיות עיצוב

10-36

: המבנה

מרחביות

.2

לעיצוב

הנחיות מגורים מגורים מגורים מגורים בניינים מסחרית מלונאות בניינים בנייני

37-196 38-50 51-62 63-80 81-95 96-114 115-128 129-146 147-171 172-191 192-204

1 2

- - - - - - - -

בניה -

מרקמית

3

4 \

בניה גבוהה מעונות תעסוקה

סטודנטים

\ מוגן \ דיור מקבצי

דיור -

\ משרדים

למסחר ותעסוקה \ עם מגורים

חזית

ונופש

לתעשייה

למשתכן

.3

מחיר

הנחיות בינוי

205-213

.4

מרחביות למבני ציבור

הנחיות

214-233

38

.5

מרחביות פרטניות א" לתמ

הנחיות

234-252

לתקופת

.6

מרחביות הביצוע

הנחיות

253-260

.7

מרחביות למרחב הציבורי

הנחיות

261-319

.8

עדכונים

מרחביות רשימת

הנחיות

320-333

2

דבר ראש העיר

, אשדוד את שמנו

של עתידה

על שקיימנו

המעמיקים

במרכז

האדם השילוב הנכון

מאפשר בדיונים

, אשדוד

המרחביות ידי על לכם המוגש

עיריית

הנחיות

קובץ

לדעתנו את

ובחרנו אשר בחלופה

, החשיבה

ביותר

מהווה

את ביטוי

לידי מביאות

אשר תכנוניות

של מתכלל

לראשונה המדיניות

תפיסות

ארגון

. מיטבית

חיים איכות

לשמירה על

בכמות התושבים

בהכרח בין צמיחה

במרחב - בעיר העירוני

והמעצבת את

החיים משפיעה מצאנו

המתווה

זו מדיניות

. הפרטי

הן והן ציבורי ה במרחב

במרחב תושבי העיר בצורה מאחר

, הירוקה

התחבורה

על העבודות

את התחלנו

פרויקט העירוני הולכי הרגל

מספר חודשים המשפר החיים תחבורה אשדוד

לפני

ולפיכך

, בשעריה

והבאים

של יום היום חיי על

לנכון

ותורם

התשתיות

משמעותית את

לשיפור

במרחב הרבעים השונים בדרכי

להוציא פרויקט איכות

והגשת

על תקל אשר מאורגנת

לידיעתכם

תכנון

להביא אותה תכניות

ומסלולי

והקישור בין

אנו , דינמי

ותכנון נושא הינו

. לבוא לעתיד

נדאג

. מפותחת

ציבורית

לצד האופניים

. לעת מעת עדכונים

מהשדרוגים אולם , קצר זמן בתוך

ייהנו

שיפור

תושבי

אנו עליו המצע

התשתיות , משמעותי ככל רק הינו , שיהיה

לבנות

מבקשים חיזוק

ארכיטקטוניים אלא

עיר כי ההבנה של אוסף רק איננה

אורגן

מבנים מבינים

מתוך בהתאם

בין הקשר

ואת הרובעים

בין החיבור

העירוניות את , החדשה

את אין על

אנו , התושבים

של החיים

ופועם

שההנחיות

לקצב מנקודת האדם העירונית האדם במרכז

חי וגם אנו על

. לים העיר

במרכז . הציר הוא האדם

של המבט

לבוא חייבות

סביבו בקהילה

, בחינוך

, בכלכלה

, בתרבות

, היא באשר

הפעילות בתכנון

נעה

- להפך

אלא , תכנון

של שבלונות

בחוברת ההנחיות כדי

לייצר

והמשך

הינו התכנוני

. האורבני

בהקשרו הרחבה המונח

בכל לפחות

, עיצובית

לחדשנות

הציבור

הקשור למבני בעיצוב

שואפת מצפים

שהחזון היבטי אשדוד

״התושב כפי . במרכז״

את הטמענו

בו העירוני

ישיר

לחזון

המתחמים

גם חדשנות

לראות את

ואנו , שלה

אותה

בכל התושב

את מקיפות

פרטניות אשר

לתכניות

עבודה התכנון

תורגם הנחיות

. הפרטיים

.חייו היבטי

בכל האדם

את מקיפות

, במרחב

כך ,חייו

והרוח

ולהבין את

לכם לסייע

בבסיס

העומדים תכנון

להכיר

החזון

נועדו

מסלול המהווה ההנחיות התפיסה

ולהלום את

למכלול

לתת חייבות

אלה הנחיות

האדם המבנה הקהילתי

מענה

צרכי

ידיכם

תחת להוציא

ולאפשר לכם

שיקל

התכנונית העירונית הרשות

וחיזוק

ולאפשר קיום

, שיבה

ועד מינקות

חייו

נשכרים .

ובכך לאשרו נצא

כולנו

. העיר של הפועם

הלב את

על התכנון

וצוותי

, העיר

נתונה למהנדס

לקידום

פועלם

אדריכל העיר

תודתי

בה , מרתקת

של בפתחה

, בגודלה

החמישית

העיר , אשדוד

תקופה

עומדת

.אלו הנחיות

במסגרת

30,000 יחידות דיור

-מ למעלה

נערכים לתוספת של

הסכם

38 ופינוי סך . בינוי -

, חתימה ולפרויקטים נרחבים א"תמ של

לפני אשר הגג

15

330,000

-ל לצמוח

לאשדוד

במהלך עמדה

תושבים הצמיחה

תאפשר

תוספת היחידות השנים אחוזים בודדים

ב כבוד ר ב "ד ר יחיאל לסרי ראש העיר

הדמוגרפית

בהם עשורים

שני לאחר

זאת , הבאות

. בלבד

3

: העיר

חוברת הנחיות עצמם כחלק מבוני בשנים דבר מהנדס

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

המתכננים יזמים /

לכם מוגשת

זו מרחביות

אשר רואים העיר חווה מייצר

קהל

, אשדוד

בלתי נפרד מהצמיחה אשר מבט אשר עיצובי בעיר

העיר כחלק הנחיות אשר המרחב

בירוקרטיה

המבטאים בין קשר

ידע סוגי

,כך אם המחקר

אדריכלי שונים העלה

דרך

, המבט

את ממקדות

האחרונות .

- הקיימים

את לדיון

, המרחב

, עירונית וארכיטקטורת

הגלויים

המניעים

. אשדוד

האדריכלי -

/// מקום זהות /// על /// שייכות

, עיצוב פוליטיקה ) מקום (

אדריכלות , , זהות

בין הקשר

והנסתרים

סביב סוגיית

. תכנוני

בכלי

למעשה מדובר

ושייכות .

את מעצבים

בירוקרטים חברתיים ופולטים

ותכנון

אשר

הקשרים

עיצוב מעלים במיוחד לאור

יודעים

את חושף

האדריכלי

סתירות כפי שאנו במובנו שאלת זהות דרך ? המרחב

בהיותו

אותן

המרחב מאפשר הגדרת בימים תחומים כמו הגדרה ההנחיות רחבה מאשר תכניות המתאר נושאי תכנון עמדה למבחן ביצירת להציג מבחינת מינהל ההנדסה מצליח לייצר ביניהן

כיצד

והעיצוב

ההבדלים המהותיים בתפיסות

. המרחב

בכל

התכנון מציאות כלכלית

על כדיון

, מקום

על דיון של פתיחה

ומכירים והשייכות ,

הזהות

ופוליטית .

, חברתית

נובעים

מכל / מקום

אשר כמובן מכורח

מקום

או , מרחבית

של הגדרה

, הזהות

זהות

י"ע המרחב

את מחדש

מנהל - אשדוד

פנימי אשר אלו

עיצוב

מחקר

הנדסה בחן

עיריית שאף למצוא בחיבור ביניהם פרשנות השאלות שעלו טיפוס בנייה מנהל ההנדסה המקום

אדריכלות , ועיצוב

,עיר תכנון

מחפשים הגדרה

המרחב

, כלכלה ופוליטיקה )

, חברה

( ל"הנ הגורמים

ההקשרים בין

ולהצביע על

- לטקסט הוא באשר

המרחביות

, מחדש

שואפת לתת לטקסט כאל סתם ראייה שתי

ואשר

נובעת מההקשרים

ובשפה העיצובית

דן ,

הללו

תכנונית אשר

, טקסטים , עיקריות

של אוסף

או , טקסט

התייחסות

יותר

. מקום

על חדשה

נותנים

על תתבסס

זו רחבה

. טקסטים

על 'דיון ' או

הצדקות היצירה

הן , תשובות

ועליהן

האם קיים המקום " פנימי " ממבט

מהי בנייה ? אשדודית המרחב המרחב נותנת למעשה מדובר זהות קשה חברה מתקשה

ניסינו לתת

הטקסטואלית

יוצאת מהסתכלות " על " חיצונית

שהראשונה

את הופך

מה ? האשדודי

את מאפיין

מה ? מקומי

: עליה

והנייה נבחנו

לאשדודי ?

לתוכניות

, בעיר נבחנה

הרובעיות

מדיניות העירייה

. המקום

את , האשדודי

את חקרו

וצוות

מהנדס העיר מקנה זהות כ"בד אשר

הכוללנית המתגבשת

גם . שונים

,אלו ולגבי

בימים

תכנית המתאר המסמך הרחב המוצג התוצר הסופי אשר אשדוד הייתה משולש העניין כלים

, שייכות

להשקפתנו

במשולש אלו

. לפניכם

. בשני

בו מרכיב

כל אשר

תלוי

להרגיש

והזהות לא ללא ,דיו מוגדרת

אין שייכות

ללא

שייך

מקום

יעודכן . שנה כל

את בפניכם

גאה אני

המטרה

להתקיים ומעמידה

וללא

והמקום ללא הופך

בסכנה

רלוונטי מקום

יצירת

ועיריית

אשר

מסמך הנחיות

. שלה

את גדולה

הזהות

ושייכות , ואשר

' הקסם / מקום / זהות הרלוונטיים

' בין סינרגיה

ייתן

וכל ליזמים

לאדריכלים פרויקטים

ליצירת

תכנוניים

בעלי

כ הוגדר הנחיות "

- עיצובי

האדריכלי -

אנושי אשר ההנחיות תכנית המתאר המרחב הקיים צירים

התמקד במרחב השפעת היתר בחיזוק בשאר תכניות המתאר

תחום ההנחיות העבודה

- למקום לאשדוד

ושייכות

בעלי זהות

על הללו

את בדקה

." מרחביות

החדשה

, מרכזיים

ובעיבוי

לאשדוד העוסקת

דרך

בין

. בעיר

הרובעיות המתרקמות

גם מחודשת

קריאה

דורון חזן מהנדס העיר

4

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: העיר

דבר אדריכל

המשתמש

מה כל הינו

, הציבורי

שחווה

מהשטח הציבורי לרבות המרחב הציבורי הרחוב הרחוב

בשונה הסובב אותו הצורך תכנונית ממשק בנושא הקיים במרחב אופייה העיר אלמנט

לשם המרחב במרחב

. בקרקע

ואפקטיבי

יעיל שימוש

הציבורי מחייבת חיים עירוניים נדרש

תפישת המרחב

, הציבורי , נופש

של איכותי

על שמירה

פיתוח המרחב תרבות ספורט בעיר

איכות

בו הגובלים

המרחבים הפרטיים

הוויזואלי

ובהם

של צרכים

למגוון

החיים

שייתן מענה

כך

בהעצמת

ומגדירים . אותו

באשדוד הביא לגיבוש בהולך העצמת מקומות מפגש קביעת תאורה

יוצרים את בה עיר של איכויותיה

יחד אלה

ונוף טבע כל .

, בילוי

, פנאי

ערכי

, הרגל ובתוך

וביחוד

המתמקדת במשתמשי

מדיניות

ולבלות .

, לחיות

לעבוד שלפניכם

אנשים אוהבים

, לבניין

בין איכותי

יצירת

כך כל

ההנחיות המרחביות

הציבורי

עוסק בעיקר במרחב מהווה מרכיב

אוגדן

, קיימים

השמשת והחייאת מרחבים ציבוריים

, איכותיים

בו העיסוק

כי מבהירה

ובהשפעות . עליו זו גישה

עיקרי

וחזות של

, צבע טקסטורה ,

, חומר

גיאומטריה ,

סטנדרטיזציה

. העיר

ובפיתוח

ומרכזי

בתכנון

והפרטי .בו הגובל

הציבורי

פיזי

זה באוגדן

ההנחיות המרחביות ,

בסוגיות

שמופיע עוסק עידוד דגמי בינוי

כפי

ליבת

, שבה

טיפולוגית

על אשדוד

של הייחודי

הבניה משאבי

זיהוי

המחזקים

על בדגש

טיפולוגיות

אופי

בניה

מהותיות כגון

ייחודי בכל זה

ואוכלוסייתה הייחודית

מהווה אתגר במתן ביטוי

הטבע

. אורבני

ואם הרובע

לייחודיות

אם , בעיר

בזיקה למרחב

בזיקה

אשר מקודם

סטנדרט פרויקט

, שימושים

על הקפדה

, בקרקע

ייעול

ערוב קביעת תפישת הרחוב העירוני אלו מהווים לשיפור איכות החיים הערים בארץ

השימוש פיתוח אחיד לחזות הולך הרגל לרחוב הפעילות הנהנה עבור קהל המרחב הציבורי העיר

ותושביה .

את המייחד

, הפרויקט

את הסובב

העיר

זהות

הבנוי

הפיסי

והחזרת

ופרטיו ,

הרחוב כמקום מפגש העירונית הכרחי אשדוד לאחת מפעילות אנושית חיזוק

וברשויות

של מעמיק

זה מסמך

בעיר אשדוד מקצועי

הנעשה

נכתב לאחר לימוד כמסמך אנשי מקצוע אשר היותו מעין

והתרחשות כל , אנושית

בסיס

שיח במקום

יכול איננו

הוא , כוללני

ועם אחרות זאת

לבוא

. בעיר

ותנאי

להחייאת התעצמות מטרופוליני

ולמוקד

המובילות

והפיכתה

. העיר

ולשפר את

בין מפרה

תכנון

מבקשים לקדם עדיין הרבה חשיבה אחרת

במרחביה הציבוריים הן

עבור

לחשיבה

בו יש חיקוק

אף על ,כן על

מקום חדשה אשר תאפשר

והלילה .

היום במהלך

המשתמשים

והן תושביה

הפוקד אותה ליהנות

ויצירתית

נדרשת

בו פרטני

וגמישה בכל

מקרה

, עירוניים

משירותים

לאפשר

שואף לציבור מסחריים

המדיניות .

התואמים רוח את

פתרונות תכנוניים

קידום

ותרבותיים .

תעסוקתיים ,

רם אהרוני אדריכל העיר

5

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: הסבר

דברי

והעיצוב

ולייחד את

והבניה ,

101

ברשומות

2014

7

התכנון תכנוניות פיזיות למרחב

להגדיר אופי הנחיות ההנחיות הינן התכנון בעיר אשדוד המרחב ראש

המסמך שלפניכם הינה

נבחרי העירוני הפרטי הראיה מטרת

תיקון לחוק התכנון

פורסם

בתאריך באפריל

ידי על אשדוד

של המקומי

: מטרותיו

2014 ,

העיר

– ד" התשע

ובין

את המשלים

. העיר

והציבורי

האחריות והמחויבות של

תוך המקומי

נדבך

בהתאם לחזון תפישת

הגדלת

חיזוק השלטון

את פרקטי

ופורט

של הכוללת

. הציבור

באופן

. הבנוי

המשמעויות העיצוביות של הפיזיות

המקומית .

• • • • •

עצמאות הועדה קבלת החלטות הוגנת

הגדלת פיתוח תרבות שיפור איכות שקיפות

ויעילה על בדגש

סופיות הדיון

פרויקטים

. הבניה

בעלי זהות

תכנוניים אחידים ליצירת תכנונית

ההנחיות מספק כלים

מסמך

. אשדוד

ועיצובית ייחודיים

על הקפדה

ושייכות תוך

ויזמית .

וודאות

יצירת

לעיר

איכות

תכנונית תהליכי

. תכנון

וייעול

קיצור

התחדשות עירונית

6

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

המרחביות :

בהנחיות

אופן השימוש

: השימוש

אופן

, הבקשה

העיצוביות יוטמעו

המידע להיתר בהתאם למהות

בתיק

הנחיות

. המבוקש

והשימוש

טיפולוגית

הבניה

סיווג

על להקל

וחזרתי

זהה באופן

שימושי מ"ע הקרקע

בכל

ההנחיות בנויות

ההתמצאות והשימוש .בהן

המרחב הציבורי

7

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: הגדרות

. קומות

3

עד טוריים

או , משפחתי

דו משפחתי

חד , קרקע

פרטיים צמודי

בתים

1:

מגורים מגורים

או רביעיות יותר , גן דירות ודירות .גג

, קומות

4

עד משותפים

בתים

2 :

. מהרחוב

הן למבנים ישירות

. קומות

7

עד של אחיד

, דומה

נפחיות

הכניסות

בגובה ממפלס

רצופה לאורך רחובות בעלת הכניסה מגורים מגורים משותפים מעל מתחם מסחרי לשמש הבניין החזית מהווה מבנה כחלק נלווית תיתכן תוספת בבינוי

בניה

: מרקמית

בניה

.) הרחוב

0.5 + 'מ

עד( הקובעת

מפלס

. קומות

9

עד משותפים

בנייני

3 :

מגורים מגורים

. קומות

10

בנייני

4 : בניינים למסחר :

או , מרקמי

, שכונתי המתאפיין

או מסחרי

, סגור

או פתוח

, קניון

, מסחרי

כחלק ממבנה

בבינוי

מסחר

באזור

בנין

. פנאי

, תעסוקה או בילוי

, מסחר

לפעילות

יכול המסחרי

. מגורים

, תעסוקה

המסחרית

, מגורים

, מרקמי

המתאפיינת

טיפולוגית

שימושי

מאפשרת בקומת הקרקע משמש בעיקר

הראשי לשימוש הראשי החזית

השימוש הינו מהווה שימוש נלווה ממבנה

בניה

מגורים עם חזית מסחרית :

. בלבד

וממוקמת

המסחרית

וכדומה .

משרדים הבניין

או מלונאית

לאכסנה

. מסחרי

קומפלקס

או / ו מגורים

או עצמאי

דירות

הבניין

מלונאות ונופש :

. פנאי

, מסחר או בילוי

, משרדים

, מגורים

של שימושים

. נופש כפעילות המשרדים

, מעבדות .' וכד מרפאות

ופיתוח ,

, ידע עתירת

, משרדים

, תעסוקה

יעודים ושימושים : כגון

מחקר

תעשיה

כולל

בנין

: תעסוקה

/ משרדים

בנייני

, טיפול

, לוגיסטי

, מלאכה

וזעירה ,

, תעשייה

בו בנין

אחסנה

מרכז

מתקן

קלה

העיקרי תעשיה

תעשיה השימוש הינו

מבנה

הינו

לתעשייה :

בניינים

וכדומה . זה מבנה

, תרבות

, חינוך

יותאם לשימושים

. מרקמי

או נמוך

ייעודי ויתאפיין

לצורכי

ציבוריים מיתקנים

המבנה

בבינוי

מהווה חלק ממתחם

: ציבור

מבני

להספקת מים

; ציבורית

ותחנה לתחבורה

ומחסה

, ספורט

, בריאות

, חברתיים

ושירותים

,דת

תחנת

ציבורי

מקלט

רווחה

כל המשמש

, מקומית

או מקומית ועדה

,חוק פי על שהוקמה

, המדינה

של אחר

;אש לכיבוי

, משטרה

רשות

רשות

תחנה

מבנה

. תפקידיה

מאלה לצורכי מילוי

אחת

8

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: הגדרות

והשטחים הציבוריים

, העיר כלל - דהיינו

של הבנויים

או הפרטיים

מה כל הינו

: הציבורי

הדרכים

בשטחים

הציבורי שאינו כלול

המרחב

המרחב

. הפתוחים

. לתקרה

: קומה

נמדד מרצפה עצמה מירב הפעמים

גובה קומה הקומה

גובה

בבניין .

על שחוזרת

טיפוסית :

קומה

הבניין .

מסד :

בסיס

הבניין .

של הבנויה

) קדמי בין הכלוא

קו ( הציבורי

הפתוח :

לחזית פתוח משמעותי

זכות הדרך הבניין לבין שטח ציבורי מפותחות

בניין

הפרטי הפתוח הפונה למרחב המשותף לדיירים שדרות הבולט לרוב מקירותיו הצמוד לקיר שיהיה אריג לסגירה המקום שבו שיצוינו מספר קומת הקרקע קומת כניסה כפולה תחשב

השטח

מרחב החזית מרחב

, רחוב

: כגון

של הפרטיים

בין הכלוא

הפיתוח :

גינות

השטחים דיירי

השטח

ומגוננות .

יתוכנן כמערכת

זה שטח

.' וכד רגל להולכי

, פארקים

, שכונתיות

. לפנים

חוץ בין ממשק

החיצוניים תוך ,

ומרוצף

מרפסת : ( מצללה

מייצר

שהוא

שטח בנוי

. עמודים

על נסמך

או , כזיז

, המבנה

, קירות

ללא ,קל מבנה

:) פרגולה

מהקיר

כמשטח הצללה התלוי

שתקרתו משמשת

.) מרקיזה

( מתקפל

או , קבוע

או , מתוח

יכול ,קל קירוי

וגגון :

סוכך

. אוכל

בית מסוג

יעודית ,

וכסאות פי על

וקירוי של

: פרגוד

בבתי עסק הכוללת שימוש

הרשאה

מציבים שולחנות תיכלל לרבות כקומה משטח

מתקן

וחדר

גג , עיקרי

, מפולשת גג קומת

, במניין

, קומות

הקומות :

טכני

קומה

ככל

חישוב מניין

. אחת

יציאה . לגג

המעטפת

. המבנה

של האטומה

) היקפית

( האנכית

המעטפת

70%

יפחת

לא הראשי

: ראשי

איננו כולל

שטח

הגמר

מ

חומר

חומר גמר

. שהוא

ונישות

גודל

אופקיים פנימיות מכל

שטחים

9

10

ההנדסה

|

אשדוד

מנהל

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות כלליים לביצוע עבודות

הנחיות עיצוב תנאים

1 \\\

פטורות מהיתר

במקרקעין או

1.4 העבודות יבוצעו

העבודות לכל בהתאם

את לבצע

לא מהיתר

1..1

זכות לגביהם

בעל

בידי בעל זכות

פוטר מהחובה

פטור

. העבודות

המאפשרת

, השטח ובהוראות

, בתקנות בתכניות על החלות

, בחוק

ההוראות

ביצוע

שנקבעו שנקבעו העבודות מי שמתכוון

'מח הסכמת

את לקבל

.זה במסמך רק הוא הפטור

נכסים

אשדוד חובה לאחר

בשטחים בבעלות עיריית ביצוע העבודה במנהל

ביצוע

מהצורך לבקש היתר לשם

הגורמים הרלוונטיים

עם תיאום

וזאת

. הללו

טרם

. ההנדסה

1.2

מהיתר נדרש באתר

לבצע עבודות הפטורות

את לקרוא

ההנחיות

האינטרנט של

גם להיעזר

.זו עבודה

המרחביות על החלות

ניתן

/ במבנה

שמשתמש

שהעבודות לא מי את מסכנות

1.5

ובאתר

מתקן

לוודא

יש כל

הועדה משרד – הפנים

. בסביבה

ואת , בפטור מי

עבודה פטורה מהיתר בפני החוק לגבי

שנמצא ביצוע העבודה מאחריות מלאה

שנבנה

. מעשיו

את פוטר

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 1.3 ומבנים יש , דיווח

מבצע

אינו

לדווח

עליהן חלה חובת הטופס ניתן

הפטורים מהיתר בטופס הועדה

על העבודות לוועדה מאתר

( החופית רצועה ברוחב 300 ' מ מקו חוף הים לכיוון

1.6 בתחום ה

את . לכך המיועד

, בנייתה

המקומית על

סביבה

למצוא

. מהיתר

) היבשה לא ניתן לבצע עבודות או להקים מבנים בפטור

האינטרנט של

ולהוריד

. מהיתר

אין – לשימור

או מתחם

, אתר

, במגרש

1.7

יעביר את

התכנון

מנהל

דרך הטופס

( הפנים

ומאתר

פטור

בנין

אתר

שליחת

משרד

–) לוועדה

, הטופס וישירות

. שבתוקף

יתבצעו כל י"עפ

או עבודה

1.8

הפטורים מהיתר תקן

מבנה

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx ולדווח המקומית לכתובת ptor@ashdod.muni.il

מייל

לוועדה

11

ההנדסה

|

אשדוד

מנהל

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גדרות

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות : 2.1 גדר וקיר תומך – סעיף 5 . בתקנות

, הגמר

על החלה

6. אין אם

לגבי חומרי

השטח הנחיות מפורטות

בתכנית

: לפי

את לבנות

הגדר

יש יש

: מהגדר

2/3

7.

בגובה

מסד

, הגדר וגובהו

1.5 'מ

יעלה על

1. לא גדר של גובהה

מפני הקרקע בשני צדי

או , עמיד

טיח בחיפוי

או מבלוקים

יבנה

בחיפוי אבן טבעית בראש הגדר הבנויה מחומר מסוג בעובי

אקרילי בהנחה בגוון

בטון

1.0 .'מ

יעלה על

לא תמך

קיר של

. בהיר

, אופקית

או נסורה מלאכותית –

או , לרחוב

לא הקמתם

2.

פתוח

לשטח ציבורי

תותר בחזית הבניין הפונה שביל שהקמת תפגע הגדר בתחום הסביבה

, הגדר

) הגדר

של מסיימת

שורה ( " קופינג " להניח

וכדומה ).

, דרך

, פארק

(

יפחת מ 2.5 .מ"ס

שלא

. הניקוז

בתשתיות או קיימות

לא הגדר

3. 4.

בזרימת תמנע מעבר

יש לוודא הקמת

: מהגדר

1/3

8.

מעקה בגובה מחומרים כגון משרבייה בגוונים מסד למעקה עליון בפני

לא החופית

או הקיר

חופשי

אלומיניום (

או מתכת

יבנה

-

צבועה בתנור

קלים

. לציבור

. בהיר

) חלודה

ועמידה

בגוון

4273 .

ישראלי 'מס

להתאימה

יש - פלדה

5. גדר לגבי

לתקן

. בהירים

-

- מעקה בהתאמה ).

: מסד

1:2 (

יחס בין

9.

12

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גדרות

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.2 גדר המוקמת בידי רשות מקומית - סעיף 6 בתקנות

גובלים שפה " יש כבר שם

, שכונה או רחוב

, ברובע

10.

" עיצובית

שכנים הקשור לחומרי

להתאים את

ועיצוב יש , הגדר

גוון הגמר

בכל , לגדרות

העיצובית ".

שפה " לאותה

הגדר

או ציבור

המקומית

י"ע תוקם

.1

שטח ציבורי

בשטח למבנה מפני הקרקע צדי בדבר הימנעות הוועדה

הרשות

היא

. איסכורית

, עיבוד

,פח גדרות

11. לא

צורת

לרבות

בניית

בכל

תותר

. הגדר

2.5 'מ

יעלה על

, אחר וגובהה לא

בשני

בתשתיות ,

יחולו ההוראות

.2 זאת גדר על גם

מפגיעה הסביבה

: בניה

זמניות

12.

סביב אתר תהיה אטומה בגובה הצבת הנחיות גידור הביצוע לבצע חיפוי משני צידי קשיח אחר בגוון הקמת בתוספת השניה הקיר מעקה כאמור הקיר בפרט

גדרות

אם החופית

לשמירה על

את לקבל

הצורך הגדר מוקמת במרחק לגדרות אישור

פח מלוחות

, לפחות

2 'מ

הבטיחות

גדר

מכופף

וחובת י"עפ הבניה

-מ קטן 300 'מ , הים חוף מקו

. ) לקרקע

כשהכיפוף

, אסכורית

הלוחות ניצב בפרק הנחיות

בגוון ע"ש( לבן

. פלדה

י"ת 4273

5

ושילט

י"ע לפעול

מרחביות

יש עד

לתקופת

13.

או כורכרי

טיח : הגדר

יש מגרשים

בין

אקרילי

. בהיר

כל או

חומר

גבהים המחייבים

או הגדר

ובשל

14. היה

מעקה

נוצרו הפרשי לתקנות התכנון בתקנות המעקה בגבול הגדר תהיה שליש עליון אורכה עדיפות לגדר

והבניה , יותקן

2.1

מעל

כאמור

יבוצע

: אלה

או הגדר

ממתכות

. בהיר

למיניהן בגוון במקרים

יעלה על גובהה

לא , מגרש

גדר מבוקשת

.15

בהם

שלא

יהיה

. קלה

. הגובלים

1.5 'מ

הפיתוח אטום ביחס

מפני

וגובהה .

לכל שווה

70%

. צמחית

13

ההנדסה

|

אשדוד

מנהל

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גדרות

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר בגן לאומי או שמורת טבע אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.5 גדר בגן לאומי או שמורת טבע – סעיף 9 . בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר בשטח חקלאי אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.3 גדר בשטח חקלאי - סעיף 7 . בתקנות

, בלבד ובגובה

והגנים ,

י"ע תוקם

1.

; מעובד

רק תוקם

1. 2. 3. 4. 5.

שלא

מחומרים קלים

רשות הטבע

היא היא תוך יום יש

בשטח חקלאי מפני מחומרים תהיה

היא אם לא תוך יום

1.5 ;'מ

יעלה על

; הגדר

1.5 'מ

יעלה על

לא גובהה

הקרקע בשני צידי

ומרעה של ; חיים בעלי

, בטיחות

, בטחון

2. 3.

; אטומה

ולא קלים

איקלום

תשמש לצרכי לאחר בניית

היא תוקם תמנע

למשרד

יש , הגדר

45

; עילי

זרימת נגר

לא הגדר

להגנת הסביבה הטופס ניתן משרד – הפנים

לדווח

את . לכך המיועד

, בנייתה

ולוועדה המקומית על

וביניהם

היא , מרעה

גדר היא הגדר

בטופס

תילי

תוקם מעמודי מתכת

ומאתר

האינטרנט של

ולהוריד

. מתכת

הועדה

למצוא

מאתר

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 4. המשמשת . חיים

בעלי

לגדר איקלום

לצרף אישור אקולוג

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגדר במתקן תשתית אם היא עונה על הדרישות הבאות : 2.4 גידור מתקן תשתית – סעיף 8 . בתקנות

4273 ,

ישראלי 'מס

בדרישות

1.

תקן

למתקן תשתית תעמוד

גדר היקפית

; הגדר

, הקרקע

3.0 'מ פני מעל

יעלה על

וגובהה לא

גובהה

משני צדי

3.0 .'מ

יעלה על

לא תשתית

גדר של

במתקן

פנימית אם הגדר

, קלים

, דרך בתחום

2.

אבל

לבנות אותה מחומרים

נבנית

ניתן

. אטומה

יש , תשתית

גדר בניית

45

3.

לוועדה למצוא

במתקן לדווח הטופס ניתן הועדה משרד – הפנים

לאחר

את . לכך המיועד

, בנייתה

המקומית על ולהוריד

בטופס

ומאתר

האינטרנט של

מאתר

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

14

ההנדסה

|

אשדוד

מנהל

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גדרות

ושערים – 'א סימן

2 \\\

בתקנות

2.6

, שער או מחסום כניסה לחניה - סעיף 10

בתקנות

; החניה

או הכניסה

יותקנו

3. 4.

דרך

לרוחב שביל בסביבה להתקין מגרש כניסה לבנות שער לכניסה מאפשר מיקום שער חניה לכל אשר

הם אין הוא אין על גוון

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על הדרישות הבאות :

או שער

אין החופית

המונעים מעבר חופשי

מחסום

. לציבור

21.03 .

900

יותקן י"ע

1. 2.

תקן

חלק

חשמלאי מוסמך לפי בתחום

מחסום חשמלי השער

ייבנה רק

1-2 יחידות , דיור

רק בו מותרת

למגורים 1, ושער

5.

בכל

גם החוצה

יבלטו

ולא , המגרש

ייבנו

או המחסום

ממנו

המשרתת יחידת . דיור

1

חצר

שער

; פתוחים

הם כאשר

, רוויה אם אלא

למגורים

6.

בבניה

לחניה במגרש הדיירים באותו כניסה כניסת כניסת באם בנויה מחומרים בסעיף כניסת הנמוך מפני

. מגרש

לכל כניסה

, רגל הולכי

או לחנייה

את לשנות

7.

באם

. בהיתר

או בתכנית

נקבעו

יהיו רגל הולכי

או/ו לחניה

8.

מחומרים משולבת

הגמר לשער כניסה

חומרי

או , קלים

גמר לחומרי

זהים

הגדר

קלים

2.1.1 .

כמפורט

וחומרים

קלים

בניה

1.8. או 'מ

יעלה על

לא רגל הולכי

או לחנייה

9.

שער הכניסה גובה הגדר השער תהיה לתוך בתחום שטח

גובה

. הגבלת

) מבניהם

( הקיימת

המדרכה לבצע פתיחת בתוך תחומי

יהיה

ולא המגרש

10.

תחום

ניתן

פתיחת

היא אף תהיה

. ציבורי

התקנת מסילות

שער

. המגרש

או מלאה

כך תיעשה

או מחסום

.11

חסימה

שלא תיווצר זכות מעבר

שער

הצבת

כלי לתנועת

או /ו רגל להולכי

לשטחים

בהם קיימת

חלקית

. רכב

. לבן

או שמנת

, אפור

, שחור

והמחסום : יהיו

.12

השער

15

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גגונים

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לגגונים , וסככות אם הם עונים על הדרישות הבאות : 3.1 גגונים וסוככים – סעיף 11 . בתקנות

יותר -מ 2.2

ובולטים לא

1.

מטר

למבנה מחומרים מהקיר

באחת הפאות לפחות צמודים במצבו

הם מחוברים מקיר המבנה

. קלים

ובנויים

הם אליו

50

יותר

יבלוט

לא , המקופל

,) מרקיזה

( מתקפל

2.

מאשר

סוכך

;מ"ס 3. קירוי ( צל סככת

. אריג

וביניהם

באמצעות ) אריג

פרוש

תהיה בנויה מעמודים

יעלה על

לא הקירוי

5.0 , מטר ומשקל

יהיה העמודים עד

2

כל בין המרחק

אריג

3.0 . מטר

יעלה על

לא הקירוי

. רבוע

3.5 מטר /ג"ק

גובה

. בלבד

קווי בתחום

למגורים ,

4. 5.

הבניין תותר סככה הסוכך מבצוע העבודה בטופס הועדה

תותר סככה

בבניה

. צבעונית

לא , כיתוב

יהיה הסככה ללא ) שמנת /'בז גוון ( בהיר

גוון אם

20 יש ,ר"מ

על עולה

או הצל

, הגגון

של שטחו

.6

לדווח לוועדה

סככת

את . לכך המיועד

45

תוך בנייתה

המקומית על

יום

ולהוריד - בכתובת .7 http://www.ashdod.muni.il/Engineering/reforma/Pages/default. aspx ו ומאתר – הפנים האינטרנט של

למצוא

מאתר

הטופס ניתן

משרד

//bonim : http

pnim .

aspx . il/Pages/interactivehouse . gov .

.

, הגגון

כי המעיד

של אישור

יש זה במקרה

סככת

מהנדס מבנים חשש שהם

לצרף להודעה מעוגנים כראוי

יפלו .

ואין , למבנה

או הצל

הסוכך

מתקפל

סוכך

16

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גגונים

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

3.1

. בתקנות

- המשך גגונים וסוככים – סעיף 11

: מתקפלות

העוסקות מרקיזות

יותקנו

יתוכננו

שאינן מקורות

מרפסות שמש תהיה מתקפלת ממתקן

בבנייני מגורים רווים בהם מרקיזות תהינה עשויות

3.1.1 בתכניות

כוללות הוראות לסככת

הקיימות במרחב התכנון אשר

. הקיר

ומתגלגלת אל

להצללה . המרקיזה

, חניה

85/101/02/3 (

גגונים וסוככים : 'מס תכנית

בבניית

זרועות נפתחות

ידי על מתקפל

המרקיזות והכיסוי יהיה המרקיזה ידי על

הוראותיה ולפעול .פיה על

את לקרוא

ולמרקיזות יש )

יאפשר

המרפסות .

לכל אחיד

בד מדוגמת

המתקן סגירת

: לחניה

סככות בכל אזורי מפורטות לענין בתחום הסככה תהיה הגובה הסככה תמוקם רוחבה לגבול בבניה שטח

. מזערי

בד גלגול

הכיסוי לתוך גליל

עם תכניות

1 (

הוראות

בהם קימות בניית סככת חניה לרכב תותר סגירת כשטח מעל

מגורים למעט אזורים סככות תותר ההנחיות

, ) חניה

פרטי

: שלהלן

י"עפ המגרש

. חזיתות

ולא ) בלבד

קירוי ( פתוחה

1. 2. 3. 4.

18

יעלה

לא , שירות

, הסככה

שיחשב בזכויות הבניה

: גגונים .1 לא גגון של רוחבו

. מטר

יעלה על

כפליים

2.20 . נטו מטר

יעלה

לא , הסככה

של המרבי

מעל

. הגגון

מגן הוא שעליה

הכניסה שייבנה בתחום השייכת לדירת במבנה

מרוחב

ויותר להצמיד את

של הצדדי

המגרש

בצמוד לגבול

גג מרפסת

יכול

.2

הגגון

. המגרש

של הקדמי

. המגורים

והקמת

יותרו

לא רוויה

5.

בקונטור

סככות מעבר לקיים

קירוי חניה

יתאפשר גגון

– רעפים

גג בעל

.3

. הקומה

. רעפים

חיפוי

עם

. שמנת

או בהיר

המרקיזות יהיה

6.

אפור

גוון

גגון

17

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גגונים

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות : 3.2 ( מצללה סעיף 12 . בתקנות

–) פרגולה

. נטוי

או משופע

ולא בלבד

יהא ההצללה

1. 2. 3. 4.

מישורי

משטח

תקרת

ומרפסת

לא מרפסת

, מבנה

גג , הקרקע

גבי על מצללה

מקורה

גובה

. המצללה

בה הקומה

יעלה על

לא גג

מבוקשת מתכת מקורות תהיה צבועה

גובה

, בלבד ומשטח ההצללה

, קירות נתמכת י"ע

1. ללא היא

שלה

עמודים החלקים לפחות מעבר לקו השטח שבין גבול

. בלבד

יהיה ההצללה או עץ

גמר חומרי

תקרת משטח מצללה

האטומים של

. אטום המרווחים בין

ההצללה

משטח

איננו

במרפסות לא

צבעים בהירים בגוונים

. משטחו

40%

, שווה ומהווים

מחולקים באופן

. המבנה

התואמים את

צבעי

40%

עד , בניין

המצללה

את לבנות

2.

המרווח

מרוחב המגרש לקווי מהשטח עליו

ניתן

.) הבניין

( שנקבע

– מרווח היא תוך יום

שאין ( הפנוי

50 רבע או ,ר"מ

על עולה

לא המצללה

3.

שטח

; השניים

של ) בניה ,הגג של או , החצר

מבין

הגדול

אם אבל

) בחצר במרפסת .הגג על או

( הקרקע

על תוקם

4.

נקבע

, אחר

או בהיתר

, בתכנית

שניתן לבנות מצללה במקום מקרה בהתאם לדווח לוועדה הטופס ניתן למצוא משרד

בהנחיות אלה להקים היתר מביצוע בטופס

להנחיות

ובכל

ללא אותה

יהיה ניתן

. המבנה

המרחביות התואמות סוג את

המקומית על

יש העבודה

45

5.

בניית

ולהוריד

את . לכך המיועד

, המצללה

מאתר

האינטרנט של הפנים – http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx הועדה ומאתר

כי המעיד

להודעה של אישור

.6

המצללה

מהנדס מבנים

יש לצרף מעוגנת היטב

. שתתמוטט

ואין , למבנה

או לקרקע

חשש

פרגולה

18

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גגונים

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

3.2

. בתקנות

סעיף 12

( מצללה

–) פרגולה

: קרקע

בבניה צמודת

, לבן

ומתכת / אלומיניום

לפרגולות יהיו עץ

גמר חומרי

בלבד בגוון

. טבעי

או בהיר

, שמנת

אפור

: רוויה

מצללה בבניה המצללה תהיה מצללה תהווה אופן תמיכת תלויה חומרי קו בנין

. האחד

.1 .2 .3 .4

לפחות בצדה

מחוברת למבנה מטר בנסיגה מקו משטח תעשה באחד מוטות מעל

. המעקה

למצללה יהיה 1

. שיפועים

ללא , ישר אופקי

קרקע

פרגולה בבניה צמודת

על תמיכה

: הבאים

מהאופנים

המצללה

. לקיר

או המצללה

או בכבל

, עמודים

עיגון קונזולי לבחור בגוון

יש , בהיר

אלומיניום

או ברזל

המצללה יהיו

.5

פרט

. מרכיביו

ישמור על כל של אחידות

. הבניין

לכל אחיד

הפרט

. הקירוי

באלמנטי

עץ לשלב

.6 .7

ניתן

המוצמדת

גג מרפסת

גגות על רק תתאפשר

המהווים

מצללה

התקנת לדירת

. מגורים

רוויה

בבניה

פרגולה

19

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות

הנחיות עיצוב גגונים

. בתקנות

וסככות – 'ב סימן

3 \\\

3.3 סוכך מתקפל בבתי עסק הפונים לרחוב - בכפוף להנחיות מרחביות פרטניות למסחר

:צל סככת

. הבניה

יבוא לא צל סככת

1. 2.

במניין זכויות

שטח

ובאחריות בית

ניפרד

הוא הסוכך

1.

העסק

מחזית המבנה

חלק בלתי

גן בדירת

או קרקע

רק תתאפשר

צל סככת

בדירה צמודת במרחק שלא מגבול

הקמת בשטח שלא מגרש ניתן להקים לא ניתן לפרוס

. המתקין

2 'מ

יפחת -מ

25 -ר"מ

יעלה על

של הכללית

יפגע

יהווה או מטרד

לא הסגור

2.

בחזות

הסוכך במצבו

, כבלים .' וכו עמודים

האלמנטים ; כגון

ובכך כל כלולים

. המבנה

. בלבד

צל סככת

3. 4.

בעורף המגרש בשטח המגרש

. הסמוכים

ושמירת עם רצף

3. 4. 5. 6.

הסוככים חדשים

לדאוג ליצירת התקנת סוכך לנושא בהגשה להיתר

יש

או לרחוב

צל סככת

הפונה לשטח ציבורי

התייחסות

המשלבים

בבניינים

מסחר תחויב

. פתוח .5 בשטחים

. המלא

יהיה הצל

המיוחדים למגורים

סככת

בגווני

פרטיים צבע

. מחובר

המסחרית הוא אליה

יעלה על

לא הסוכך

רוחב החזית

רוחב

. קרם

/ אפור

לא התחתון

2.2 'מ וגובה

יהיה לא הסוכך

הווילון

מ נמוך

גובה תחתית

יונים :

מפני

ככל שלא נדרש רשת הגנה

30 .מ"ס

יעלה על

לכל פתרון

קונסטרוקטיבי יש , למבנה

להציג תבלוט ממישור החזית

עיגון

או תסתיר

ולא המבנה

7.

בפרטי הבניה בחזית מספרי

התקנת הסוכך תתחשב תפגע שילוט הסוכך באישור שילוט

לא בהיר

- . בנפרד

הרשת תהיה בגוון

קומה

.' וכו בתים

, תאורה

, שילוט

, בפתחים

. המבנה

למערכות

ולא תמנע גישה

וילון / השובל

יותר גבי על רק

וכיתוב על

8.

בקצה הסוכך

וועדת

- המדרכה

יבלוט יותר - מ 2 או 'מ

לא הסוכך

9.

מרוחב

הקטן

שליש

. מבינהם

וניקיונו באחריות

ותחזוקתו ,

ההתקנה של

10.

שלמותו

הסוכך

אחריות בעלי העסק

רשת צל

רשת הגנה מפני יונים

20

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות נלווים – למבנה

הנחיות עיצוב שימושים

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על הדרישות הבאות : 4.2 סעיף 14 . בתקנות

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר , כגון גופי תאורה , מצלמות אבטחה , צופר אזעקה , מתקן חנייה לאופניים ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות : 4.1 פרטי עזר – סעיף 13 . בתקנות

אין – שילוט

20 ,ג"ק

על עולה

, רבוע ומשקלו לא

1.2

על עולה

.1 לא שטחו

מטר

; השטחים

שטחי "כ מוגדרים

.1 לא הם

בתקנות חישוב מותר עמוד

" בניה

. המגרש

המרחביות על החלות

את תואם

ההנחיות רישיון בהתאם לחוק

השילוט פרסום טעון בהתאם לשימוש הקרקע שילוט הצבת שלטים באתר ההנחיות

;) נושא

אבל ( התקנתם

.2

בבניית מבנה לשם

אין צורך

יש – העירוני

ושילוט

.2

העזר

לעיין

לא פריט

, מבנה כל של משקלו

של קירות

או גג על מותקנים

.3 הם אם

ההנחיות המפורטות

בהנחיות המרחביות המגדירות את

לביצוע

50 ;ג"ק

על עולה

. המבוקש

6.0 – מטר

על עולה

– תאורה לא גובהו

הוא הפריט

.4

נדרש

עמוד

אם

אלקטרוני כזה או

על חל הפטור

.3 .4

הדורש חיבור חשמלי

. אשדוד

ותשתיות של

עיריית

מאור

אישור מחלקת טרם הקמת תאורה במגרשי תאורה מעל המדרכה העיר

בהנחיות המרחביות המגדירות

יש – בניה

לעיין

עם להיוועץ

יש , דלעיל

עזר פרט

.5

אדריכל את

שאיננו ברשימה

. הביצוע

המפורטות לתקופת

- הגדר

או/ו המבנה

.6

עמודי

לקיר

מגורים תותקן בצמוד

2.2

יעלו על

לא הגדר

הבולטים

גובה מטר מקו שהתאורה תופנה לשטח

גובה

. המגרש

ובתנאי

הגובלת

אבטחה

מצלמת

21

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות נלווים – למבנה

הנחיות עיצוב שימושים

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים הבאים : 4.5 סעיף 17 בתקנות .

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם הוא בנפח שאינו עולה על 50 . ליטר 4.3 פח אשפה – סעיף 15 . בתקנות

הם יש יום – סורגים

כי לוודא

1635 ,

'מס הישראלי

את תואמים

1.

לתכנית או/ו הפיתוח

יוצבו

1.

לפחות באחד לפתח כמוגדר

ויש

התקן

בתאום ע"שפ מחלקת

בהתאם בתחום בהתאם דלת מחומר הנישה תהיה בתחום בתחום נישה לפחי אשפה תהייה גובה

הפחים מקרה פחי אשפה המתקן גמר חזית

, מילוט

המיועדים

יותקנו

. המגרש

ובכל

סורגים

החלונות בכל דירה

; בתקן

. עירוני

עזר לחוק

יוצבו

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

תוך , הסורגים

על הכבאות

המקומית ולרשות

.2

. בהיר

עם בנישה

יוצב המתקן

התקנת

לדווח לוועדה לאחר

עמיד צבוע בגוון

45 . לכך המיועד asp . il/globaldata/getsequence/getHtmlForm . gov . , התקנתם

. הגדר

יעלו על

והדלת לא

בטופס

forms //: https

. קיימים

בהתאמה גמר לחומרי

x?formType=exemptionfromthepermit@rishuyzamin

il. gov .

. המגרש

יוצב המתקן

. הפרטית

והגישה יהיו אליו

החלקה סגורה בשער כולל קרמיקה

המתקן

בהנחיות המרחביות התואמות

לסורגים יש –

3.

, מתכת

, מקרה

לעיין

הנחיות עיצוב לשימוש הקרקע

סוגר

בכל

. המבוקש

. רחיץ

יחופה /טיח בגמר

ופנים

הנישה

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין , בחזית הפונה אל מחוץ לבניין , ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ -10 .מ"ס 4.4 מכונה לאיסוף מכלי משקה – סעיף 16 . בתקנות

. בלבד

זה פטור

1. 2.

לאזור מסחרי

מיועד

. הקדמי

, המגרש או בחצר

המתקנים יוצבו

בתוך נישות בגדר

בתוך

סורגים

22

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות נלווים – למבנה

הנחיות עיצוב שימושים

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים , דודי שמש וקולטי שמש העומדים בתנאים הבאים : 4.6 דוד מים , דוד שמש וקולטים – סעיף 18 . בתקנות

, ליטר

220

-מ גדול

1. הם אם דוד נפח ,הגג על מותקנים

המים אינו שניתן נקבע

במפורש

יוצבו

ובהיתר של הבניה

להתקין

הבניין עליו

והקולט

,הגג חלל

יוסתר

הגג אם ;הגג על אותם

הדוד

בתוך

– משופע

; שניתן

ככל , השיפוע

יותקן

לפני

בצמוד דוד לפי תקן

ויסות

חשמליים

1:

69,

ישראלי 'מס

2.

מחממים בעלי שנפח

חלק

, ליטר

220

על עולה

לא הדוד

, תרמי ובלבד

תרמוסטטי ובידוד

. מוסתר

או להיתר

והוא

בהתאם במקום בהיתר מיקום ספציפי צמוד לפיר צמוד לפני

מותקן

יש , שטוח

וקולט גג על

דוד להצבת

3. לא אם

נקבע

. האפשר

ככל ,הגג במרכז

או , לגג היציאה

למקם אותם הרכיבים

יפחת -מ 1.5 'מ

ובמרחק

הגג מפלס

יותקנו

שלא

ויידרש יש

. הרחוב

יראו

ובכל לא מקרה

.הגג ממעקה

מחזית במידה

אלומיניום דקורטיבי .

עשוי

להתקין מסתור

וקולטים

יוצבו

לא – מקרה

4.

אותם

בצורה שניתן לראות

דודים

בכל

. הרחוב

ממפלס

לא . בלבד

וקולטים גבי על

דוד הצבת

5.

תותר

המבנה הראשי מבנים

שמש

תותר

יבילים וכדומה .

וקולטים על , עזר מבני

הצבת דוודים

23

|

אשדוד מנהל ההנדסה

עיריית

: מהיתר

לעבודות

פטורות נלווים – למבנה

הנחיות עיצוב שימושים

. בתקנות

'ג סימן

4 \\\

4.8 החלפת רכיבים בבניין – סעיף 20

התקנות קובעות , בין היתר , כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מיזוג וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים : 4.7 מזגן ומערכות מיזוג וטיהור – סעיף 19 . בתקנות

. בתקנות

להחלפת

יידרש

בין , קובעות לא כי , היתר

רכיבים בבניין

היתר

התקנות

, תקשורת : הבאים

, חשמל

, חלונות ,מים צנרת

, רעפים

, צבע

כבלי

כבלי

– מבנה אם כגון

אם , פשוט

עומדת בתנאים

מידות שמדובר במבנה ההחלפה זהות בהנחיות כאשר ברכיב שאיננו עשוי הטכנית לפי תקנה החלפת רכיב תיעשה שינוי חייב חדש הזהה לישן

בחזיתות מבנה

מיזוג חיפוי אבן הרכיב מניעת

60,000 BTU (

על עולה

1.

התקנת מערכות

– כלומר

תפוקתם אינה

;) היתר

, משרדיות

תעשייתיות או ,

טעונה עומדת שנקבעו בהיתר למקם תותקן במקום ניתן להתקין

, שהוחלף יותקן

וגוון

הוא החדש

1.

לרכיב

בעל

( מפגעים

בדרישות

2.

בתקנות למניעת

המערכת –ג" התשנ

של אבן

בהחלפת

, שהוחלף וככל

של במיקומו

חיפוי

הרכיב הדבר הנחיות לגבי לעמוד שנאמר

1992 ;

,) רעש

; קומות

4

עד שגובהו

יתאפשר רק

את למקם

יש היכן

של הבנייה

נקבע

3.

המבנה

אם יהיו

או בהיתר

, גודל )' וכו צורה

, חומר ( הרכיב

נקבעו

2.

לא אם .שם רק אותם

/ מערכות יש , מעבים

/ המזגנים

– נקבע

; הללו

יש – בתכנית מה למרות

; הבניין

גג על או , הכביסה

י"ע מוסתר

מסתור שאיננו פונה בקיר

המערכת בלתי – אפשרי התקנת מזגן ד" בממ את הצנרת מיוחדים מזגנים בבתים

היה המקורי

, הקודמים

בסעיפים

3.

הרכיב

עשוי

, החיצוני

זה אם

לרחוב

, אסבסט ולקבל

להחליף

, מאסבסט

חובה

אותו

. הראשי

29( )ה לתקנות

את כך לשם

אבק

אישור הוועדה

5.

994

ישראלי 'מס

4. 5. 6. 7.

חלק

תבוצע לפי תקן

. . מזיק

פרופילים

להצניע

המובילה למזגנים ומהם יש

בתוך

, לגוון

- פטור

4.

בהתאם הצורה בהיתר

החלפת עשוי הרכיב החלפת רכיב תעשה ברכיב

רכיב

. בלבד

ואנכיים

להסתרה ,

בקווים אופקיים

. בניה

כל - הקודם

והחומר היה מהם

המסתורים המיועדים לכך

יותקנו

בתוך

5. 6.

ולהסתיר , הבניין ובכל

ככל קרוב

יש פרטיים

הניתן לקרקע לחומרי

להתקין אותם מסתור לחזית התקנת חיצוני החזית אלא במידה בחזית

, תשתית יציבות או המבנה

במערכות

אופיו מחויב בהיתר

כל שינוי

של הגמר

המותאם

או גינון

י"ע אותם

. חדש

. הרחוב

לא מקרה

ראשיות של

ג"ע מזגנים

8.

הפונות

חזיתות המבנה

לא תותר

. לרחוב

והחשמל לא

הגז צינורות

קיר על המערכת

9.

הניקוז קירות המבנה פסיפס תאוגד הצנרת בקווים

כאשר תותקן

ויבוצע פי על תיקון

יוכנסו אל

על גלויים

ותוסווה

ואבן

ומדובר

. החזית

גמר

( הקיר ההתקנה

וצבוע

פח עשוי

אנכיים

בגוון

במוביל קשיח

) בלבד

ואופקיים

במסתור

מזגן

24

Made with FlippingBook Annual report