חוברת ארנונה 2019

של עיריית אשדוד אמנת השירות משדרגים את

אמנת שירות אגף הגבייה אמנת שירות זו מהווה כתב התחייבות בין עיריית אשדוד - אגף הגבייה לתושבי העיר ומקבלי השירות לעמידה בביצוע איכותי, נגיש וזמין של מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי האגף שירותים מקוונים אלו חוסכים הגעה לאגף הגבייה. כל זאת באמצעות שליחת פקס/מייל. arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-8545445 : לקבלת שירותים מקוונים בנושא מגורים – ניתן לפנות באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-9561397 : לקבלת שירותים מקוונים בנושא עסקים – ניתן לפנות באמצעות פקס

תנאי ביצוע

זמן ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

החלפת מחזיקים בנכס

הגשת חוזה שכירות הכולל צילום ת”ז של המשלם הנכנס ובתנאי שאין צורך בבדיקת מפקח

ביצוע פעולות החלפת המחזיק במערכת, הפקת שוברי תשלום למשלם היוצא ולמשלם הנכנס

החלפת מחזיקים בנכס

ימים 3 עד

עדכון הוראת קבע

הוראת קבע בבנק – בתנאי שהוגשה הרשאה חתומה על ידי הבנק. הוראת קבע באשראי – בתנאי שהלקוח מילא את טופס ה”ק עם פרטי כרטיס האשראי

ימים 3 עד

עדכון פרטי הוראת הקבע במערכת הגבייה

עדכון הוראת קבע

קבלת אישורים (לא כולל אישורים לטאבו)

הפקת האישור המבוקש על ידי הלקוח

ימים 3 עד

הפקת האישור המבוקש ושליחתו ללקוח

קבלת שובר לתשלום

הפקת שובר לתשלום ללקוח

ימים 3 עד

הפקת שובר לתשלום ושליחתו ללקוח

אישור לטאבו

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

ימים 45 עד

הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 3 עד

הנחות

ימים 7 עד ימים 45 עד

הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה

מותנה בהגשת המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

טיפול בבקשה להנחה

הנחות הדורשות אישור ועדה

פניות / תלונות הציבור

ימים 2 עד ימים 30 עד

מענה ראשוני

מענה לפניות/תלונות ציבור

מענה סופי

נכס ריק

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים

ימים 30 עד

בדיקת מפקח

הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק

נכס לא ראוי לשימוש

בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/ מנהלת מח’ שומה מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל טיפול בהחזרי כספים

ימים 14 עד

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור ומענה סופי

ביצוע החזר כספים ללקוח

ימים 30 עד

Made with FlippingBook flipbook maker