חוברת ארנונה 2019

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר arnona@ashdod.muni.il דוא״ל 08-8545445 : מגורים באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il דוא״ל 08-9561397 : עסקים באמצעות פקס myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם).

לתשומת ליבכם: • על פי הוראות החוק, בעל או מחזיק בנכס, חייב למסור הודעה בכתב לאגף הגבייה מיד עם מועד שינוי המחזיק בנכס בעקבות העברת בעלות בנכס או בעקבות השכרתו. רישום המחזיק בנכס יבוצע מיום ההודעה בלבד! • בעל נכס המבקש אישור על היעדר חובות לצורך רישום בטאבו / אישור למשכנתא יחויב בתשלום מלוא חובותיו לעירייה במזומן וכן חיובים עתידיים שיחולו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש. • אם מדובר בחברה, יש לצרף תדפיס מרשם החברות.

אגף הגבייה מעמיד לרשות התושבים את האפשרות לבצע באופן מקוון את הפעולות הבאות: • החלפת מחזיק בנכס – שכירות – יש לשלוח חוזה שכירות וצילום ת"ז של השוכר. • פינוי מושכר – יש לשלוח טופס הודעה על פינוי מושכר חתום. ניתן להוריד את הטופס באתר האינטרנט של עיריית אשדוד. • החלפת בעלים בנכס – מכירה – יש לשלוח חוזה מכירה, נסח טאבו וצילום ת"ז של הקונה. • החלפת בעלים בנכס – ירושה – יש לשלוח צו ירושה/צו קיום צוואה, נסח טאבו וצילום ת"ז של היורשים. • החלפת בעלים בנכס – גירושין – יש לשלוח הסכם גירושין, נסח טאבו וצילום ת"ז של מקבל הנכס. • החלפת בעלים בנכס – תצהירים – יש לשלוח תצהיר של מעביר התמורה ותצהיר של המקבל, נסח טאבו וצילום ת"ז של מקבל התמורה. • הצהרה על נכס ריק – יש לשלוח טופס הצהרה על נכס ריק חתום. • עדכון ה"ק בכרטיס אשראי- יש לשלוח טופס ה"ק חתום. • עדכון ה"ק בבנק – יש לשלוח את טופס ה"ק חתום ע"י הבנק. • הודעה על שינוי כתובת למשלוח דואר. • בקשת אישור לרשות אחרת על אי קבלת הנחה. • בקשה להנחה על פי חוק.

16

Made with FlippingBook flipbook maker