חוברת ארנונה 2019

תנאים לקבלת ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

100 עד מ”ר

100%

אסיר ציון

4 עד נפשות - מ”ר 70 עד 4 מעל נפשות - מ”ר 90 עד 4 עד נפשות - מ”ר 70 עד

66%

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • .) 1 טופס הוגשה בקשה חתומה (

66%

• מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, .1957 תשי”ז • מקבלי גמלת ממשלת .) BEG גרמניה ( • מקבלי גמל, ממשלת .) OFG הולנד ( • מקבלי גמלת ממשלת .) WUV אוסטריה ( • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי .1957 משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר

------- 4 מעל נפשות 90 - עד מ”ר

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

22

Made with FlippingBook flipbook maker